Základy společenských věd a dějepis

Předmětová sekce základů společenských věd a dějepisu ve školním roce 2016/17

Vedoucí sekce

Mgr. Slavoj Tomeček, stomecek@jazgym.cz

Členové sekce

Mgr. Marcel Mahdal, mmahdal@jazgym.cz
Mgr. Aleš Mazurek, amazurek@jazgym.cz
Mgr. Jana Tomalová, jtomalova@jazgym.cz
Mgr. Zuzana Batková, zbatkova@jazgym.cz

Vyučující v jednotlivých předmětech

Dějepis

Mgr. Zuzana Batková: 2. A;
Mgr. Marcel Mahdal: 2. B, 2. C, 2. E, 3. A, 4. A, 4. C, 6. E, dějepisný seminář;
Mgr. Aleš Mazurek: 3. E, 4. E, 5. E;
Mgr. Slavoj Tomeček: 1. A, 1. B, 1. C, 1. E, 3. B, 3. C.

Základy společenských věd, Občanská výchova, Člověk a svět práce

Mgr. Marcel Mahdal: 2. B, 4. A;
Mgr. Aleš Mazurek: 1. A, 1. B, 1. C, 1. E, 2. A, 3. A, 3. C, 4. E, společenskovědní seminář 3. a 4. ročník;
Mgr. Jana Tomalová: 2. C, 2. E, 3. B, 4. C, 5. E, 6. E;
Mgr. Slavoj Tomeček: 3. E, společenskovědní seminář 3. a 4. ročník, člověk a svět práce 4. ročník.

Plán činnosti předmětové sekce na školní rok 2016/2017

Termín Akce Účastníci
září 2016

exkurze Archeopark Chotěbuz

Česko-polská studentská výměna

Volby nanečisto

2. ročník

vybraní studenti

3. a 4. ročník

únor 2017

přednáška o tibetské kultuře a náboženství

Středověký rytíř - přednáška s praktickými ukázkami

4. ročník

2. ročník

březen 2017

návštěva okresního soudu v Ostravě-Porubě

školní kolo SOČ

3. ročník a 5. E

vybraní žáci

duben 2017

exkurze do Osvětimi

beseda o dobrovolnictví

2. ročník

2. ročník

červen 2017

beseda o českém vězeňství

přednáška o Kriminální službě Policie ČR

seminář finanční gramotnosti

exkurze Mikulčice, případně Archeopark Chotěbuz

3. ročník a 5. E

3. ročník a 5. E

3. ročník a 5. E

1. ročník

Zatím bez časového zařazení

Příběhy bezpráví
Občanské sdružení Most – problematika Tibetu
Dobrovolnictví
Hospic a paliativní péče
Pěstounská péče, adopce
Beseda o uprchlících
Studentská agora případně jiná soutěž v debatování
Pražský model OSN
Evropský parlament mládeže

Charakteristika vyučovacího předmětu občanská nauka

Vyučovací předmět zahrnuje příslušnou část vzdělávacího obsahu oboru Výchova k občanství z RVP ZV a integruje vzdělávací obsah tematického okruhu Svět práce ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce a všechny tematické okruhy průřezového tématu Výchova demokratického občana z RVP ZV.

Časová dotace

Ročník

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Občanská nauka

1

1

0

0

0

0

Vzdělávací obsah vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Seznamuje žáky s hospodářským životem, s činností důležitých politických institucí a orgánů, učí je respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla společenského soužití, rozvíjí občanské a právní vědomí žáků, smysl pro osobní i občanskou odpovědnost a motivuje je k aktivní účasti na životě v demokratické společnosti. Na občanskou nauku navazuje ve 3. ročníku předmět základy společenských věd. V obou předmětech jsou žáci vedeni k dosažení shodných klíčových kompetencí (viz vyučovací předmět základy společenských věd).

Charakteristika vyučovacího předmětu základy společenských věd

Předmět zahrnuje celý obsah vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ, který je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost z RVP G. Dále integruje část obsahu vzdělávacích oborů Člověk a svět práce, Informatika a informační a komunikační technologie a Výchova ke zdraví. Na předmět navazuje ve 3. ročníku dvouletý volitelný předmět společenskovědní seminář. Při naplňování vyučovacího obsahu jsou zároveň realizovány vybrané tematické okruhy průřezových témat RVP G (konkrétně viz učební osnovy). Všechna témata jsou uspořádána tak, aby tvořila po formální i obsahové stránce propojený celek.

Časová dotace

Ročník

1.

2.

3.

4.

Základy společenských věd

2

2

1

2

V předmětu základy společenských věd probíráme v jednotlivých ročnících nebo jejich částech samostatně společenské vědy a filosofii. Cílem hodin je předat žákům soubor znalostí a dovedností, které budou prakticky upotřebitelné v každodenním společenském životě. Vybírány jsou takové informace, bez kterých se člověk v moderní společnosti neobejde, má-li se v ní dobře vyznat a orientovat, správně a zodpovědně se rozhodovat, plánovat svůj budoucí život apod.

Předmět má poskytnout žákům základní všeobecný přehled, orientaci v problematice společenských věd, filosofie a etiky i v občanském životě. Nezaměřujeme se pouze na předávání znalostí, ale snažíme se rozvíjet také soubor dovedností, jako je například schopnost kritického myšlení, samostatného uvažování, vlastního hodnocení daného problému a jeho možných řešení, přejímání zodpovědnosti za vlastní život i za společnost, kterou svým životem pomáháme spoluutvářet apod. Tomuto cíli odpovídá také výběr a uplatňování nejrůznějších metod a forem výuky, které mají rozvíjet a podporovat samostatnost v uvažování a jednání, utváření vlastního názoru a kritického pohledu na svět.

Učivo v jednotlivých ročnících je uspořádáno tak, aby žáci nejprve poznali sebe sama, zdokonalili své vlastní učení, uměli lépe zorganizovat svůj čas. Poté si mají osvojit základní pravidla a principy společenského života na úrovni komunity, státu a konečně na úrovni mezinárodní. Vše je pak završeno seznámením s neobecnější reflexí světa a společnosti, jak je podávána v různých náboženských, filosofických a etických koncepcích.

Výchovné a vzdělávací strategie

Kompetence k učení

 • seznamujeme žáky s efektivními metodami učení, zpracováním informací a různými formami práce,
 • vedeme žáky k promyšlené organizaci času,
 • po žácích požadujeme vyjadřování vlastních názorů, kritický pohled na předložené texty a uvádění příkladů,
 • poskytujeme žákům zpětnou vazbu nejen ve formě hodnocení testů znalostí, ale také při skupinové práci, v diskuzi a při kontrole úkolů různého druhu v hodinách i mimo ně.

Kompetence k řešení problémů

 • učíme žáky rozčlenit úkol na části a strukturovat postup jeho řešení,
 • nabízíme žákům v průběhu času různé strategie k řešení úkolů téhož typu,
 • používáním různých cest k řešení je vedeme k přemýšlení nad přístupy k řešení problémů a ke kreativitě,
 • snažíme se vytvářet co největší množství samostatných, skupinových i společných aktivit, v nichž jsou žáci nuceni se rozhodovat a volit vlastní postupy řešení,
 • po žácích požadujeme vlastní práci se zdroji.

Kompetence komunikativní

 • seznamujeme žáky s různými formami komunikace, a to včetně uvědomění si jejich kladů, záporů a vhodnosti použití v různých situacích,
 • v aktivitách používáme různých forem komunikace, verbální psané i mluvené, nonverbální a komunikace v různých typech skupin,
 • součástí hodin jsou diskuze nad různými problémy, v nich požadujeme jasné formulace vlastních názorů.

Kompetence sociální a personální

 • vedeme žáky k sebepoznávání, zdravému životnímu stylu podle zásad psychohygieny,
 • vedeme žáky k ujasňování a strukturování svých cílů,
 • formou aktivit vedeme žáky ke zdravé soutěživosti i ke kooperaci,
 • učíme žáky rozdělovat si práci ve skupině, určovat si konkrétní funkce a organizovat si samostatně práci,
 • vedeme žáky k pochopení a respektování sociálních pozic a rolí,
 • učíme žáky dovednosti sebereflexe a sebehodnocení,
 • vedeme je k osvojení základních pravidel sociální komunikace.

Kompetence občanské

 • učíme žáky základům etiky a uplatňování etických principů v reálném životě,
 • vedeme žáky k vzájemnému respektu a toleranci,
 • seznamujeme žáky s podstatou právního systému a rozvíjíme jejich právní vědomí,
 • učíme žáky poznávat základní principy fungování demokratické společnosti a uvědomovat si důležitost aktivního zapojení do občanského života,
 • vedeme žáky k pochopení významu hodnot kulturního dědictví, historie a vlastenectví, učíme žáky zvažovat klady i zápory vývoje společnosti v Evropě i ve světě.

Charakteristika předmětu člověk a svět práce

Předmět realizuje část obsahu vzdělávací oblasti Člověk a svět práce z RVP G. Zbývající část vzdělávacího obsahu této oblasti je integrována do předmětu základy společenských věd a do kurzu, který je zařazen ve 4. ročníku. Při naplňování vzdělávacího obsahu jsou zároveň realizovány vybrané tematické okruhy průřezových témat RVP G (konkrétně viz učební osnovy).

Časová dotace

Ročník

1.

2.

3.

4.

Člověk a svět práce

0

0

0

1

Předmět člověk a svět práce má žáky vybavit potřebnými znalostmi, dovednostmi a návyky, které jim umožní vyznat se ve světě ekonomiky, porozumět ekonomickým procesům a správně se rozhodovat ve svých ekonomických aktivitách. Patří k nim zejména orientace na trhu práce, zodpovědný výběr budoucí profese, řešení pracovněprávních otázek a problémů, zodpovědné a promyšlené nakládání s vlastními finančními prostředky a posouzení možnosti a rizika investování finančních prostředků za účelem jejich zhodnocení. Dále pak orientace na trhu bankovních produktů a schopnost výběru s ohledem na vlastní potřeby. Žák by se měl vyznat v ekonomice státu a porozumět problémům ekonomické politiky, úloze státu v ekonomickém životě a nástrojům ekonomické politiky státu; porozumět globálním ekonomickým procesům, znát hlavní globální instituce a jejich roli v globální ekonomice, dokázat objasnit podstatu globálních ekonomických problémů.

Předmět se vyučuje ve 4. ročníku formou běžné výuky a také formou odborných přednášek, praktických činností a exkurzí.

Výchovné a vzdělávací strategie

Kompetence k učení

 • vedeme žáky k samostatnosti při plánování denního pracovního režimu, vytváříme v nich povědomí o důležitosti celoživotního vzdělávání.

Kompetence k řešení problémů

 • učíme žáky řešit problémy spojené s nakládáním s vlastními finančními prostředky, vedeme je k osvojení základních pracovních dovedností a návyků v různých pracovních oblastech, k organizaci a plánování práce, k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při pracovní činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledku.

Kompetence komunikativní

 • pomocí různých forem týmové práce pomáháme žákům osvojovat si potřebné dovednosti a schopnosti komunikovat při řešení problémů a plánování postupů vedoucích k dosažení cíle.

Kompetence sociální a personální

 • snažíme se přivést žáky k potřebné sebedůvěře, k novému postoji a hodnotám ve vztahu k práci.

Kompetence k podnikavosti

 • vedeme žáky k zodpovědnému přístupu při výběru budoucí profese, vytváříme u nich povědomí o důležitosti celoživotního vzdělávání a zvyšování kvalifikace; rozvíjíme u žáků dovednost aktivně vyhledávat příležitosti k uplatnění v různých sférách ekonomického života, snažíme se v nich pěstovat podnikatelský duch, uvědomit si výhody samostatné podnikatelské činnosti a příležitosti, které nabízí podnikání k realizaci jejich životních cílů, k uplatnění a rozvíjení jejich schopností a dovedností.

Charakteristika předmětu dějepis

Vyučovací předmět zahrnuje v šestiletém vzdělávání příslušnou část vzdělávacího obsahu oboru Dějepis z RVP ZV a dále pak vzdělávací obsah oboru Dějepis z RVP G. Na předmět navazuje ve 4. ročníku jednoletý volitelný předmět dějepisný seminář. Při naplňování vyučovacího obsahu jsou zároveň realizovány vybrané tematické okruhy průřezových témat RVP G.

Čtyřleté vzdělávání

Ročník

1.

2.

3.

4.

Dějepis

2

2

2

3

Šestileté vzdělávání

Ročník

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Dějepis

2

2

2

2

2

2

Část obsahu vzdělávacího předmětu je ve 4. a 5. ročníku je v šestiletém vzdělávání vyučována ve francouzském jazyce (1 hodina z dvouhodinové týdenní dotace). Na předmět navazuje v 6. ročníku dějepisný seminář ve francouzštině, který se obsahově zaměřuje zejména na Francii, frankofonní země, evropské a světové velmoci.

Předmět směřuje k tomu, aby si žáci uvědomili kořeny lidské společnosti, vztahy mezi lidmi i vztah člověka k přírodě. Jeho cílem je rozvíjet zájem o minulost a současnost vlastního národa i jiných národů, předávat historické zkušenosti, především ty, které se promítají i do naší současnosti. V souladu s tím je kladen důraz na dějiny 19. a 20. století. Předmět formuje u žáků postoje, které jim umožní aktivní zapojení do života demokratické společnosti, vede žáky k toleranci a k respektování jiných názorů, k ochraně přírodního i kulturního dědictví. Vzdělávací obsah předmětu dějepis přesahuje i do jiných vyučovacích předmětů, především do základů společenských věd, českého jazyka a literatury, matematiky, zeměpisu, výtvarné a hudební výchovy.

Výchovné a vzdělávací strategie

Pro utváření a rozvíjení klíčové kompetence k učení používáme tyto postupy:

 • studiem textů verbálních i ikonických i prostým porozuměním odbornému textu vedeme žáky k vyhledávání a třídění informací a k jejich využívání v procesu učení i v praktickém životě,
 • vedeme žáky k vyvozování společenských souvislostí,
 • poskytujeme prostor pro samostatnou práci v hodinách, společně hodnotíme výsledky práce.

Pro utváření a rozvíjení klíčové kompetence k řešení problémů používáme tyto postupy:

 • výkladem a prací s odbornou historickou literaturou vedeme žáky k osvojování, posouzení a užívání historických pojmů a skutečností,
 • rozvíjíme intelektové vědomosti a dovednosti žáků potřebné k samostatnému řešení problémů,
 • shromažďováním a analýzou vyhledávaných informací učíme žáky kriticky myslet.

Pro utváření a rozvíjení klíčové kompetence komunikativní používáme tyto postupy:

 • samostatným vyhledáváním historického materiálu vedeme žáky k porozumění různým typům textů i obrazových materiálů a k využívání informačních a komunikačních prostředků,
 • zapojováním žáků do diskuse poskytujeme prostor pro obhajobu vlastního názoru, rozvíjíme schopnost argumentovat,
 • nácvikem učíme žáky vést kultivovanou diskusi, dbáme na vhodný výběr jazykových prostředků.

Pro utváření a rozvíjení klíčové kompetence sociální a personální používáme tyto postupy:

 • diskutováním o historických problémech učíme žáky komunikovat v malé i větší skupině, vedeme je k respektování různých hledisek,
 • analýzou historických událostí vedeme žáky k posouzení jednání ostatních lidí,
 • zadáváním individuálních úkolů podporujeme sebedůvěru žáka.

Pro utváření a rozvíjení klíčové kompetence občanské používáme tyto postupy:

 • poznáváním kulturních památek formou exkurzí i studia ikonického materiálu vedeme žáky k respektování a chránění historického dědictví,
 • pochopením rozdílů mezi kulturními etniky učíme žáky respektovat přesvědčení druhých lidí, vedeme je k názorové toleranci.

Pro utváření a rozvíjení klíčové kompetence pracovní používáme tyto postupy:

 • přednesením referátů učíme žáky samostatně pracovat s informacemi a obrazovým materiálem, vedeme je k plánování práce a k samostatnému rozhodování,
 • posilujeme u žáků úctu k práci předků, vedeme je k ochraně kulturních památek.

100 let od narození Pavla Tigrida

Spolupracujeme s Lékařskou fakultou OU

Lékařská fakulta Ostravské univerzitySpo­lu­pra­cu­jeme s Lé­kař­skou fa­kul­tou Ostra­vské uni­ver­zity na pro­jektu Inte­grace středo­ško­láků do výuky Fyzio­logie na Lékař­ské fa­kul­tě Ostrav­ské uni­ver­zity.

Novinky
17. 01. 2018

Významné ocenění pro naše gymnázium

Ve středu 17. 1. 2018 navštívila naši školu atašé pro francouzský jazyk paní Hélène Buisson, aby udělila Jazykovému gymnáziu Pavla Tigrida diplom...

16. 01. 2018

Chcete studovat na vysoké škole ve Francii?

O tom, že tato možnost je víc než reálná, přijel naše studenty v pátek 12. 1. 2018 přesvědčit pan Lukáš Macek, ředitel evropského kampusu pro střední...

15. 01. 2018

Bydlení – družstevní byt nebo byt v osobním vlastnictví?

Pořízení vlastního bydlení je v životě každého mladého člověka velkou událostí, která se může stát zdrojem nejen radostí, ale i mnoha životních...

» více novinek