Estetická výchova

Předmětová sekce estetické výchovy ve školním roce 2020/21
(zahrnuje vyučovací předměty hudební výchova, výtvarná výchova)

Vedoucí předmětové sekce

Mgr. Taťána Mikulenková (mikulenkovat@jazgym.cz)

Vyučující v jednotlivých třídách

Hudební výchova

Mgr. Taťána Mikulenková, mikulenkovat@jazgym.cz (aprobace český jazyk a literatura, hudební výchova, sbormistrovství, anglický jazyk) – 1. A, 1. C, 2. E, 4. E
Mgr. Jaroslava Cvečková, cveckovaj@jazgym.cz (aprobace český jazyk a literatura, hudební výchova) – 2. A, 2. B, 2. C, 1. E
Mgr. Jana Myslikovjanová, myslikovjanovaj@jazgym.cz (aprobace český jazyk a literatura, hudební výchova) – 1. B, 3. E

Výtvarná výchova

Mgr. Tereza Šimonková, simonkovat@jazgym.cz (aprobace výtvarná výchova) – ve všech třídách kromě 3.E
Mgr. Lenka Žvaková, zvakoval@jazgym.cz (aprobace český jazyk a literatura, výtvarná výchova, francouzský jazyk) – 3.E

Školní a mimoškolní aktivity

 • Vánoční zpívání v prostorách školy: termín 22. 12. 2020, připraví studenti 2. ročníků a 4. E.
 • Beethovenův Hradec: exkurze na interpretační soutěž v oboru klavír, 1denní, pro zájemce z řad 1. a 2. ročníků.
 • Den poezie na téma Konec a počátek, listopad 2020.
 • Den otevřených dveří.
 • Pořady, besedy, workshopy z nabídky Janáčkovy filharmonie a Národního divadla Moravskoslezského: návštěvy dopoledních veřejných generálek nebo večerních koncertů a představení podle organizačních možností školy a epidemiologické situace.
 • Výzdoba v prostorách školy: vánoční stromeček, maturitní třídy.

Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova – čtyřleté vzdělávání

Předmět zahrnuje celý vzdělávací obsah Hudebního oboru, který je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura z RVP G, a společný vzdělávací obsah integrujícího tématu Umělecká tvorba a komunikace. Žáci si v prvním ročníku zvolí hudební výchovu nebo výtvarnou výchovu; tato volba je závazná i pro druhý ročník. Na předmět navazuje ve 4. ročníku volitelný předmět estetický seminář, kde je poskytnut prostor nadstandardní látce, prohloubení a rozšíření dosud probrané látky, dalšímu rozvíjení hudebnosti a přípravě pro další studium. Při naplňování vzdělávacího obsahu jsou zároveň realizovány vybrané tematické okruhy průřezových témat RVP G (konkrétně viz učební osnovy).

Časová dotace

Čtyřleté vzdělávání

Ročník 1. 2. 3. 4.
Hudební výchova 2 2 0 0

Vzdělávací cíle školního vzdělávacího plánu předmětu hudební výchova vycházejí z tradiční české hudebnosti, kterou kompetentním způsobem rozvíjejí v kontextu současného evropského kulturního prostoru. Předmět podněcuje, rozvíjí a kultivuje přirozenou potřebu setkávání s hudbou, obohacuje estetické vnímání a prožívání světa. V souladu s přirozeným fyziologickým, emocionálním a rozumovým rozvojem žáků směřuje zvláště k tomu, aby žáci kultivovali svůj vkus a rozvíjeli své hudební schopnosti, cítění a tvořivost.

Při výuce klademe důraz na upevňování a prohlubování hudebních schopností, pěvecké techniky, schopností sluchové analýzy, základní orientace v rytmicko-melodických strukturách, rozlišování slohotvorných znaků hudby jednotlivých období, vnímání souvislostí a přesahů mezi jednotlivými uměleckými obory a diferencované vnímání hudebních a mimohudebních obsahů v proudu znějící hudby.

Vzdělávací obsah předmětu je dále rozšiřován dalšími mimoškolními aktivitami, jako jsou např. koncerty, operní a divadelní představení, výstavy, tematicky zaměřené exkurze apod.

Hodiny hudební výchovy se vyučují ve specializované učebně HV, disponující příslušnou audiovizuální technikou a klavírem. Výuka je realizována ve skupině (max. 17 žáků).

Výchovné a vzdělávací strategie

Výuka probíhá v kombinaci receptivních aktivit a tvořivých činností. Směřuje k utváření individuálního vkusu žáka v kontextu objektivních estetických měřítek a kulturních vývojových tendencí. Výuka klade důraz na rozvoj komunikace s využitím specifických možností hudebního jazyka.

Kompetence k učení

 • žák efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací,
 • učitel zadává k samostudiu některá témata a žáci je samostatně či skupinově zpracovávají formou referátů, prezentací, skupinových vystoupení ap., ke své činnosti využívají odbornou literaturu, internet atd.,
 • žák kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při svém studiu a praxi,
 • kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu i kritiku ze strany druhých, z vlastních úspěchů i chyb čerpá poučení pro další práci.

Kompetence k řešení problémů

 • žák vyjadřuje své názory, postoje a estetické soudy na hudební dílo, skladatele, hudební styl apod.,
 • na vybraných úkolech žáci rozvíjejí své tvůrčí schopnosti a fantazii a nacházejí vhodné způsoby vyjádření.

Kompetence komunikativní

 • žák aktivně pěstuje hudbu (realizuje se formou skupinových aktivit) a má hlubší zájem o obor,
 • žák v rámci svých možností interpretuje hudbu, vyjadřuje se srozumitelně, přesně a využívá přitom hudební terminologii,
 • žák efektivně využívá moderní informační technologii, prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým publikem.

Kompetence občanské

 • žák respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí, rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, spoluvytváří je a chrání,
 • žák poznává hodnoty evropských kulturních tradic a současně podporuje pluralitu s ohledem na neevropské kontexty.

Kompetence sociální a personální

 • žák reálně posuzuje své fyzické a duševní možnosti, rozvíjí své vlastní schopnosti a dovednosti a je schopen sebereflexe,
 • učitel organizuje žákům práci formou společných projektů, rozvíjí tak jejich schopnosti týmové spolupráce a zodpovědnost jedince za společné dílo.

Kompetence k podnikavosti

 • žák uplatňuje vlastní iniciativu a tvořivost, vítá a podporuje inovace,
 • usiluje o dosažení stanovených cílů, průběžně reviduje a kriticky hodnotí dosažené výsledky, dokončuje zahájené aktivity.

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova – čtyřleté vzdělávání

Předmět zahrnuje celý vzdělávací obsah Výtvarného oboru, který je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura z RVP G, a společný vzdělávací obsah integrujícího tématu Umělecká tvorba a komunikace. Žáci si v prvním ročníku zvolí hudební výchovu nebo výtvarnou výchovu; tato volba je závazná i pro druhý ročník. Na předmět navazuje ve 4. ročníku volitelný předmět estetický seminář. Při naplňování vzdělávacího obsahu jsou zároveň realizovány vybrané tematické okruhy průřezových témat RVP G (konkrétně viz učební osnovy).

Časová dotace

Čtyřleté vzdělávání

Ročník 1. 2. 3. 4.
Výtvarná výchova 2 2 0 0

Výtvarná výchova je výrazně zaměřená na estetickou kultivaci žáka. Žáci se učí najít cestu k výtvarnému umění různou formou komunikace s výtvarným dílem na základě experimentování. Výtvarná výchova klade důraz na tvůrčí činnosti: tvorba, vnímání a interpretace. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, fantazii, představivost, intuici a kreativitu. K jejich realizaci nabízí výtvarná výchova vizuálně obrazné prostředky nejen tradiční, ale i nově vznikající v současném výtvarném umění a v nových médiích. Vedeme žáka k hledání souvislostí, vytváření osobního postoje k obsahu vizuálně obrazných vyjádření a hledání vhodného způsobu prezentace vlastní tvorby. Zajímavou formou poznání je spolupráce s galeriemi (výukové animační programy pro žáky SŠ), výtvarné projekty (přesah do předmětů), studentské projekty (např. Malé granty), výtvarné soutěže ve spolupráci s jinými školami, semináře, výtvarné exkurze (spolupráce s Informačním centrem Ostrava) apod.

Výchovné a vzdělávací strategie

Kompetence k učení

Výtvarná výchova je zaměřená na kreativní experimentální činnost. Žák je veden k samostatné a tvůrčí činnosti. Získává znalosti o novodobých technologiích, materiálech, poznává osobnosti výtvarné kultury. Učí se získávat klíčové informace, poznatky z dostupných zdrojů (tiskoviny, internet), ale i přímým kontaktem např. návštěvou galerie, muzea, výukových animačních programů. Podporujeme jeho fantazii, myšlení, technické dovednosti. Vhodnou motivací probouzíme v žákovi zájem o výtvarnou kulturu.

Kompetence k řešení problémů

Žák je veden k myšlení v evropských souvislostech, získává multikulturní rozsah. Učí se samostatné projektové činnosti, učí se využívat vhodných metod při vlastní tvorbě, zkouší a hledá nové kreativní možnosti řešení. Propojují se vazby na další umělecké obory (hudba, architektura).

Kompetence komunikativní

Žák se učí používat a osvojit si výtvarný jazyk, odborné znalosti. Na základě znalostí volí při své vlastní práci vhodnou formu zpracování, učí se správně rozhodovat, argumentovat, vede dialog s výtvarným dílem. Žák se učí prezentovat vhodným způsobem nejen svou práci, své myšlení, ale i sám sebe před publikem známým, neznámým.

Kompetence sociální a personální

Žák je veden k sebereflexi, dosažené poznatky a zkušenosti mu pomohou stanovit si priority, cíle. V tvůrčím procesu a při vnímání uměleckého díla získává žák prostor pro samostatnou i týmovou práci. Učí se uplatnit svou roli ve skupině, je veden k zodpovědnosti, učí se respektovat pravidla.

Kompetence občanská

Žák je veden k vnímání a uvědomovaní si kulturních a duchovních hodnot, tradic. Učí se respektovat různorodost názorů, postojů, má možnost kriticky se vyjadřovat k názorům druhých. Žák je veden k toleranci, učí se respektovat každého člověka jako individualitu.

Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova – šestileté vzdělávání

V průběhu vzdělávání na nižším stupni gymnázia jsou žáci vzdělávání jak v předmětu hudební výchova, tak v předmětu výtvarná výchova, které obsahují příslušnou část vzdělávacího obsahu předmětných oborů z RVP ZV.

Na vyšším stupni gymnázia si žáci volí jeden z uvedených předmětů; tato volba je závazná i pro čtvrtý ročník. Na předmět navazuje v 6. ročníku volitelný předmět estetický seminář, kde je poskytnut prostor nadstandardní látce, prohloubení a rozšíření dosud probrané látky, dalšímu rozvíjení hudebnosti a přípravě pro další studium.

Při naplňování vzdělávacího obsahu jsou zároveň realizovány vybrané tematické okruhy průřezových témat RVP G (konkrétně viz učební osnovy).

Časová dotace

Šestileté vzdělávání

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Hudební výchova 1 1 2 2 0 0

Vzdělávací cíle školního vzdělávacího plánu předmětu hudební výchova vycházejí z tradiční české hudebnosti, kterou kompetentním způsobem rozvíjejí v kontextu současného evropského kulturního prostoru. Předmět podněcuje, rozvíjí a kultivuje přirozenou potřebu setkávání s hudbou, obohacuje estetické vnímání a prožívání světa. V souladu s přirozeným fyziologickým, emocionálním a rozumovým rozvojem žáků směřuje zvláště k tomu, aby žáci kultivovali svůj vkus a rozvíjeli své hudební schopnosti, cítění a tvořivost.

Při výuce klademe důraz na upevňování a prohlubování hudebních schopností, pěvecké techniky, schopností sluchové analýzy, základní orientace v rytmicko-melodických strukturách, rozlišování slohotvorných znaků hudby jednotlivých období, vnímání souvislostí a přesahů mezi jednotlivými uměleckými obory a diferencované vnímání hudebních a mimohudebních obsahů v proudu znějící hudby.

Vzdělávací obsah předmětu je dále rozšiřován dalšími mimoškolními aktivitami, jako jsou např. koncerty, operní a divadelní představení, výstavy, tematicky zaměřené exkurze apod.

Hodiny hudební výchovy se vyučují ve specializované učebně hudební výchovy, disponující příslušnou audiovizuální technikou a klavírem. Výuka je realizována ve skupině (nejvýše 17 žáků).

Výchovné a vzdělávací strategie

Výuka probíhá v kombinaci receptivních aktivit a tvořivých činností. Směřuje k utváření individuálního vkusu žáka v kontextu objektivních estetických měřítek a kulturních vývojových tendencí. Výuka klade důraz na rozvoj komunikace s využitím specifických možností hudebního jazyka.

Kompetence k učení

 • žák efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací,
 • učitel zadává k samostudiu některá témata a žáci je samostatně či skupinově zpracovávají formou referátů, prezentací, skupinových vystoupení ap., ke své činnosti využívají odbornou literaturu, internet atd.,
 • žák kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při svém studiu a praxi,
 • kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu i kritiku ze strany druhých, z vlastních úspěchů i chyb čerpá poučení pro další práci.

Kompetence k řešení problémů

 • žák vyjadřuje své názory, postoje a estetické soudy na hudební dílo, skladatele, hudební styl apod.,
 • na vybraných úkolech žáci rozvíjejí své tvůrčí schopnosti a fantazii a nacházejí vhodné způsoby vyjádření.

Kompetence komunikativní

 • žák aktivně pěstuje hudbu (realizuje se formou skupinových aktivit) a má hlubší zájem o obor,
 • žák v rámci svých možností interpretuje hudbu, vyjadřuje se srozumitelně, přesně a využívá přitom hudební terminologii,
 • žák efektivně využívá moderní informační technologii, prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým publikem.

Kompetence občanské

 • žák respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí, rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, spoluvytváří je a chrání,
 • žák poznává hodnoty evropských kulturních tradic a současně podporuje pluralitu s ohledem na neevropské kontexty.

Kompetence sociální a personální

 • žák reálně posuzuje své fyzické a duševní možnosti, rozvíjí své vlastní schopnosti a dovednosti a je schopen sebereflexe,
 • učitel organizuje žákům práci formou společných projektů, rozvíjí tak jejich schopnosti týmové spolupráce a zodpovědnost jedince za společné dílo.

Kompetence k podnikavosti

 • žák uplatňuje vlastní iniciativu a tvořivost, vítá a podporuje inovace,
 • usiluje o dosažení stanovených cílů, průběžně reviduje a kriticky hodnotí dosažené výsledky, dokončuje zahájené aktivity.

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova – šestileté studium

Výtvarná výchova je výrazně zaměřená na estetickou kultivaci žáka. Žáci se učí najít cestu k výtvarnému umění různou formou komunikace s výtvarným dílem na základě experimentování. Výtvarná výchova klade důraz na tvůrčí činnosti: tvorba, vnímání a interpretace. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, fantazii, představivost, intuici a kreativitu. K jejich realizaci nabízí výtvarná výchova vizuálně obrazné prostředky nejen tradiční, ale i nově vznikající v současném výtvarném umění a v nových médiích. Vedeme žáka k hledání souvislostí, vytváření osobního postoje k obsahu vizuálně obrazných vyjádření a hledání vhodného způsobu prezentace vlastní tvorby. Zajímavou formou poznání je spolupráce s galeriemi (výukové animační programy pro žáky SŠ), výtvarné projekty (přesah do předmětů), studentské projekty (např. Malé granty), výtvarné soutěže ve spolupráci s jinými školami, semináře, výtvarné exkurze (spolupráce s Informačním centrem Ostrava) apod.

Časová dotace

Šestileté vzdělávání

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Výtvarná výchova 1 1 2 2 0 0

Výchovné a vzdělávací strategie

Kompetence k učení

Výtvarná výchova je zaměřená na kreativní experimentální činnost. Žák je veden k samostatné a tvůrčí činnosti. Získává znalosti o novodobých technologiích, materiálech, poznává osobnosti výtvarné kultury. Učí se získávat klíčové informace, poznatky z dostupných zdrojů (tiskoviny, internet), ale i přímým kontaktem např. návštěvou galerie, muzea, výukových animačních programů. Podporujeme jeho fantazii, myšlení, technické dovednosti. Vhodnou motivací probouzíme v žákovi zájem o výtvarnou kulturu.

Kompetence k řešení problémů

Žák je veden k myšlení v evropských souvislostech, získává multikulturní rozsah. Učí se samostatné projektové činnosti, učí se využívat vhodných metod při vlastní tvorbě, zkouší a hledá nové kreativní možnosti řešení. Propojují se vazby na další umělecké obory (hudba, architektura).

Kompetence komunikativní

Žák se učí používat a osvojit si výtvarný jazyk, odborné znalosti. Na základě znalostí volí při své vlastní práci vhodnou formu zpracování, učí se správně rozhodovat, argumentovat, vede dialog s výtvarným dílem. Žák se učí prezentovat vhodným způsobem nejen svou práci, své myšlení, ale i sám sebe před publikem známým, neznámým.

Kompetence sociální a personální

Žák je veden k sebereflexi, dosažené poznatky a zkušenosti mu pomohou stanovit si priority, cíle. V tvůrčím procesu a při vnímání uměleckého díla získává žák prostor pro samostatnou i týmovou práci. Učí se uplatnit svou roli ve skupině, je veden k zodpovědnosti, učí se respektovat pravidla.

Kompetence občanská

Žák je veden k vnímání a uvědomovaní si kulturních a duchovních hodnot, tradic. Učí se respektovat různorodost názorů, postojů, má možnost kriticky se vyjadřovat k názorům druhých. Žák je veden k toleranci, učí se respektovat každého člověka jako individualitu.

Průřezové téma Umělecká tvorba a komunikace
(společný vzdělávací obsah hudebního i výtvarného oboru)

Třídy 1. A, 1. B, 1. C, 3. E (1× dvouhodinový blok za pololetí)

 

Nástin dějin výtvarného umění pro hudebníky – dílčí témata dvouhodinových bloků

Nástin dějin hudby pro výtvarníky – dílčí témata dvouhodinových bloků

Přibližný termín

1. vstup

Pravěká kultura, egyptská kultura,

románský sloh a gotický sloh

Hudba pravěku, starověku a středověku

Renesance a nizozemská polyfonie

říjen

2. vstup

Renesance, baroko a klasicismus

Baroko a klasicismus

březen

Třídy 2. A, 2. B, 2. C, 4. E (1× dvouhodinový blok za pololetí)

 

Nástin dějin výtvarného umění pro hudebníky – dílčí témata dvouhodinových bloků

Nástin dějin hudby pro výtvarníky – dílčí témata dvouhodinových bloků

Přibližný termín

1. vstup

Umění 19. století

Umění 1. pol. 20. stol.

Romantismus, novoromantismus

Česká národní škola

říjen

2. vstup

Umění ve 2. pol. 20. stol.

Hudba přelomu 19. a 20. stol.

Hudba 20. stol., jazz a populární hudba

březen

Pro žáky a rodiče žáků prvních ročníků
Přihlášky a žádosti obdrží žáci v papírové podobě na začátku školního roku.

Žádost o kartu ISIC (PDF)
Přihláška ke stravování (PDF)
Informace k výchovně vzdělávacímu kurzu (PDF)
Přípravné kurzy
Zveřejnili jsme informace o přípravných kurzech pro žáky 7. a 9. tříd.

The Duke of Edinburgh’s International Award

Erasmus+

Výchovný poradce pro žáky
Od 1. 5. 2020 se můžete se svými problémy obracet na novou výchovnou poradkyni Mgr. Andreu Mlečkovou, která sídlí v budově B (v domečku).
Nenech to být a pomoz!
Ubližuje někdo tobě nebo tvým spolužákům? Upozorni na to jednoduše a rychle pomocí NNTB – NeNech To Být!
Zájmové aktivity pro žáky
Žákům nabízíme atraktivní zájmové aktivity.
Novinky
23. 9. 2020

Oprašte si znalosti, nažhavte sítě. Startuje nová soutěž Pavlopis

Gravitační síla, botanika, matematické operace, španělská mluvnice. To všechno budou muset ovládat odvážlivci ze základek, kteří seberou odvahu a...

17. 9. 2020

Nařízení Ministerstva zdravotnictví

Podle nařízení Ministerstva zdravotnictví od pátku 18. 9. až do odvolání platí povinnost mít nasazené roušky v prostorách školy i v průběhu vyučování...

9. 9. 2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. 9. 2020

Podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze středy 9. září platí od čtvrtku 10. září všeobecný zákaz pohybovat se ve společných vnitřních...

» více novinek

Metodické kabinety

Začínající učitel