Český jazyk a literatura

Předmětová sekce českého jazyka a literatury ve školním roce 2016/17

Vedoucí předmětové sekce

Mgr. Jaroslava Cvečková (jcveckova@jazgym.cz)

Vyučující ČJL v jednotlivých třídách ve školním roce 2016/2017

Mgr. Jaroslava Cvečková (aprobace čeština, hudební výchova) – 4. E, 2. A
Mgr. Jiří Hruška (aprobace čeština, dějepis) – 1. B, 1. C, 2. C, 4. C, 6. E
Mgr. Taťána Mikulenková (aprobace čeština, hudební výchova, sbormistrovství, anglický jazyk) – 1. A, 3. E, 3. A, seminář SJC
Mgr. Karel Střelec (aprobace, francouzský jazyk) – 2. E, 2. B, 3. B
Mgr. Lenka Žvaková (aprobace čeština, výtvarná výchova) – 1. E, 3. C, 5. E, 4. A

Plán akcí pro školní rok 2016/2017

I. a II. ročník šestiletého cyklu (I. E, II. E)
Exkurze do Městské knihovny nebo exkurze do NDM – Divadlo jako místo setkání (případně Via Lucis – Fulnek, Přerov, Uherský Brod)

I. roč. čtyřletého gymnázia a III. E
Exkurze do Moravskoslezské vědecké knihovny – zajišťují vyučující češtiny v dané třídě (ŠVP) – září–říjen
Via Lucis – Fulnek, Přerov, Uherský Brod – 1. ročník (duben–červen)

II. roč. čtyřletého gymnázia a IV. E
Exkurze do Babiččina údolí – červen 2017 (4. E, 2. A)
Exkurze Máchův kraj, Haškova Lipnice, Vysočina – květen 2017 (napříč 2. a 3. ročníkem)
Exkurze do Památníku P. Bezruče a Slezského zemského muzea v Opavě – červen 2017

III. roč. čtyřletého gymnázia a V. E
Exkurze do Památníku P. Bezruče a Slezského zemského muzea v Opavě – říjen 2016
Exkurze do Moravskoslezské vědecké knihovny – citační pravidla – zajišťují vyučující češtiny v dané třídě (ŠVP)
Exkurze Máchův kraj, Haškova Lipnice, Vysočina – květen 2017 (napříč 2. a 3. ročníkem)
Exkurze do NDM (Malý zázrak divadelní recenze aj.)

IV. roč. čtyřletého gymnázia a VI. E
Literárně-historická exkurze PRAHA (třídenní exkurze) – září/říjen 2016

Úvod do studia filmu

Projekt Úvod do studia filmu (ŠVP) v rozsahu 2 filmové projekce na ročník a školní rok v kině ART. Na každou filmovou projekci bude navazovat hodina interpretace, v níž se žáci se svými učiteli literatury budou věnovat rozboru zhlédnutého díla.

ročník/pololetí 1. pololetí 2. pololetí
I. ročník Zlaté opojení Upír Nosferatu
II. ročník Sedmá pečeť Limonádový Joe
III. ročník Valérie a týden divů Markéta Lazarová
IV. ročník Démanty noci Bezstarostná jízda

Předpokládané termíny projekcí v 1. pololetí jsou 7. 10. a 25. 10. 2016, v 2. pololetí pak květen 2017 (v době písemných MZ), 4. ročník v průběhu ledna/února.

Dopolední divadelní představení ve spolupráci s NDM (vstupné 80 Kč hradí žáci)

23. 11. 2016 – W. Shakespeare: Veselé paničky windsorské, celá škola

Dopolední představení v Komorní scéně Aréna (placeno z fondu SRPG)

1. ročník: N. V. Gogol: Hráči – 5. 9. 2016
2. ročník: W. Shakespeare: Něco za něco – termín v jednání
3. ročník: E. Ionesco: Plešatá zpěvačka – termín v jednání
4. ročník: T. Vůjtek: Slyšení – termín v jednání

Ostatní plánované akce

Účast na 18. ročníku festivalu Den poezie na školách – letošní téma: Žádný člověk není ostrov – 24. listopad 2016, 17.00 hod., Knihovna města Ostravy, pobočka Opavská (Ostrava-Poruba); (www.denpoezie.cz)
Účast na Moravském festivalu poezie ve Valašském Meziříčí – listopad 2016
Tigriáda – soutěž v psaní esejů, článků, fejetonů – podzim 2016
Den otevřených dveří k 25. výročí školy pro bývalé učitele a žáky – sobota 1. 10. 2016
Olympiáda v českém jazyce, školní kolo
Česká lingvistická olympiáda, školní kolo
Mladý Démosthenes – celostátní soutěž v komunikaci
Literární a recitační soutěže – celoročně podle aktuální nabídky
Návštěva a prohlídka Národního divadla moravskoslezského, workshopy
Návštěva Divadla loutek Ostrava
Večerní divadelní představení
Náslechy a průběžné pedagogické praxe studentů Ostravské univerzity – v průběhu školního roku
Setkání s významnými osobnostmi z kultury – v průběhu školního roku
Školení k ústním a písemným maturitním zkouškám (KVIC)
Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Spolupracujeme s těmito organizacemi

Centrum kultury a vzdělávání – Minikinokavárna (www.minikino.cz)
Komorní scéna Aréna (www.divadloarena.cz)
Divadlo loutek Ostrava (www.dlo-ostrava.cz)
Divadlo Petra Bezruče (www.bezruci.cz)
Národní divadlo moravskoslezské (www.ndm.cz)
Kulturní centrum Poruba
QQ studio Ostrava (www.qq.cz)
Dům knihy Knihcentrum (www.knihcentrum-ostrava.cz)
Česká televize Ostrava (www.ceskatelevize.cz/ostrava/)
Český rozhlas Ostrava (www.rozhlas.cz/ostrava/portal/)
Knihovna města Ostravy (www.kmo.cz)
Kino ART (www.dkmoas.cz)
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě (www.svkos.cz)
Ostravská univerzita v Ostravě (www.osu.cz)
Úřad městského obvodu Poruba
Divadelní agentura Marie Beránkové

Školní knihovna – Mgr. Jiří Hruška (budova B) – jhruska@jazgym.cz, výpůjční doba pondělí až pátek

Odborná literární a jazyková učebna – 1. poschodí, učebna č. 19 (slovníky, časopis Host, multimediální vybavení)

Seznam doporučených a povinných učebních materiálů pro školní rok 2016/2017

MARTINEC, Ivo, Jana Marie TUŠKOVÁ a Ludmila ZIMOVÁ. Mluvnice: učebnice českého jazyka pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2009, 264 s. ISBN 978-807-2387-793.
HOFFMANNOVÁ, Jana, Jaroslava JEŽKOVÁ a Jana VAŇKOVÁ. Komunikace a sloh: učebnice českého jazyka pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2009, 152 s. ISBN 978-807-2387-809.
KOLÁR, Robert. Teorie literatury. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2014, 80 s. ISBN 978-80-7238-926-1.
NOVOTNÝ, Jiří. Literatura v souvislostech 1: literatura pro střední školy: učebnice elektronická čítanka. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2010, 168 s. ISBN 978-80-7238-783-0.
JAKUBÍČEK, Daniel. Literatura v souvislostech pro SŠ 2: učebnice literatury pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2011, 216 S. ISBN 78-80-7238-976-6.
JAKUBÍČEK, Daniel. Literatura v souvislostech pro SŠ 3: učebnice literatury pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2013, 256 s. ISBN 978-80-7238-991-9.
CHROBÁK Jakub, Monika HORSÁKOVÁ, Veronika PORTEŠOVÁ. Literatura v souvislostech pro SŠ 4: učebnice literatury pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2015. 272 s. ISBN 978-80-7238-904-9.
KOLEKTIV autorů. Literatura pro 4. ročník SŠ. Didaktis, 160 s. ISBN 978-80-7358-149-7.
SOUKAL, J. a kol. Literatura pro I. – IV. ročník gymnázií (SPN).
SOUKAL, J. a kol. Čítanka pro I. – IV. ročník gymnázií (SPN).
PROKOP, V. Přehled české literatury – II., IV. ročník (T&M).
SOCHROVÁ, M. Čítanka k Literatuře v kostce (Fragment).

Charakteristika vyučovacího předmětu český jazyk a literatura

Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vznikl rozpracováním vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a zahrnuje celý obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, část obsahu vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie z RVP G (Zpracování a prezentace informací) a využívá mezipředmětových vztahů, zejména s dějepisem, základy společenských věd, cizími jazyky, výtvarnou a hudební výchovou. Předmět integruje i některé tematické okruhy z Průřezových témat z RVP G (konkrétně – viz učební osnovy). Na předmět navazují ve 4. ročníku volitelné předměty literární seminář a mediální seminář, které rozšiřují a prohlubují vzdělávací obsah oboru a umožňují profilaci žáka pro další vzdělávání.

Časová dotace

Čtyřleté vzdělávání

Ročník

1.

2.

3.

4.

Český jazyk a literatura

4

4

4

4

Šestileté vzdělávání

Ročník

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Český jazyk a literatura

4

4

4

4

4

4

Český jazyk a literatura se skládá ze dvou tematických okruhů: jazyk a jazyková komunikace a literární komunikace. Na nižším stupni gymnázia se předmět skládá ze tří tematických okruhů (komunikační a slohová výchova, jazyková výchova a literární výchova), Výuka předmětu je realizována ve všech ročnících s čtyřhodinovou dotací týdně, z toho může být jedna hodina dělená pro výuku jazyka a jazykové komunikace.

V jazykové a komunikační výchově je žák veden k tomu, aby rozuměl různým typům textů a promluv. Hlavním cílem je zdokonalení ústního i písemného projevu, věcně správná, jazykově a slohově vytříbená komunikace. Žák se učí pracovat s uměleckými i odbornými texty, využívá různé jazykové slovníky a příručky.

Literární výchova je předmětem s výraznou funkcí esteticko-výchovnou. Žák získává základní přehled o vývoji české a světové literatury a je veden k objektivnímu hodnocení literárních děl. Interpretace vybraných literárních děl přispívá k utváření názorů, postojů, zájmů a mravního profilu žáka a celkově rozvíjí a kultivuje jeho duchovní život.

Výuka předmětu Český jazyk a literatura je založena především na výkladu, práci s textem, diskusi, psaných nebo mluvených žákovských příspěvcích k vybraným tématům, procvičování získaných vědomostí a dovedností písemně i ústně.

Vzdělávací obsah předmětu je rozšířen o školní projekt Úvod do studia filmové tvorby. V rámci tohoto projektu se žáci seznámí se základními pojmy z oblasti teorie a historie filmu a v každém ročníku zhlédnou vybrané filmové projekce z české i světové kinematografie.

Na každou filmovou projekci navazuje hodina interpretace, v níž se žáci se svými učiteli literatury věnují rozboru zhlédnutého díla.

Vzdělávací obsah předmětu je dále rozšiřován dalšími mimoškolními aktivitami, jako jsou např. divadelní a filmová představení, tematicky zaměřené exkurze, besedy s umělci apod. K dalším fakultativním aktivitám patří i účast v projektech a soutěžích (Olympiáda z českého jazyka, recitační soutěž Šavrdův pohár apod.).

Výchovné a vzdělávací strategie

Učitel připravuje pro žáky vhodné umělecké i neumělecké texty, motivuje je k individuální a společné četbě a následné analýze (kompetence k učení, kompetence komunikativní).

Učitel zadává k samostudiu některá témata a žáci je samostatně zpracovávají formou prezentací, referátů, výpisků ap., ke své činnosti využívají slovníky, jazykové příručky, internet atd. (kompetence k učení, řešení problémů a komunikativní).

Žák je uváděn do různých jazykových situací, v nichž musí jasně formulovat své myšlenky a kultivovaně se vyjadřovat (kompetence občanská a komunikativní)

Učitel organizuje pro žáky návštěvy filmových a divadelních představení, výstav, besedy s umělci apod., rozvíjí tím jejich estetické cítění a vytváří prostor pro diskusi, analýzu a formulování závěrů (kompetence sociální a personální, komunikativní a občanská).

Prostřednictvím tematicky zaměřené exkurze do knihovny se žák názornou formou seznámí s vyhledáváním v knihovnických katalozích a nabízenými knihovnickými službami (kompetence k učení, k řešení problému, občanská).

Učitel zapojuje žáky do předmětových soutěží a olympiád a motivuje je k hlubšímu studiu českého jazyka a literatury (kompetence k učení, komunikativní, občanská).

Učitel motivuje žáky ke sledování aktuálního kulturního i společenského dění a vede je, aby vyslovili svůj názor, obhájili jej, podpořili logickými argumenty, aby spolupracovali s ostatními spolužáky a tolerovali vzájemně své názory (kompetence komunikativní, sociální, personální, občanská).

Učitel organizuje práci žáků ve skupinách (kompetence sociální, personální, občanská).

100 let od narození Pavla Tigrida

Spolupracujeme s Lékařskou fakultou OU

Lékařská fakulta Ostravské univerzitySpolupracujeme s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity na projektu Integrace středoškoláků do výuky Fyziologie na Lékařské fakultě Ostravské univerzity.

Novinky
16. 10. 2017

Spectaculo Interesse 2017

Ve dnech 2.–4. října jsme se s mojí spolužačkou Anetou Pospíšilovou podílely na organizaci 12. ročníku mezinárodního loutkařského festivalu Spectaculo...

13. 10. 2017

Studentské volby na JGPT

Zájem o politiku a chuť jít k volbám je mezi mladými lidmi v Česku tradičně nízký, a proto jsme u nás na Tigridu dne 3. a 4. října uspořádali...

12. 10. 2017

Studium v zahraničí prostřednictvím Rotary Clubu

Organizace Rotary Club nabízí možnost studia v zahraničí pro žáky ve věku od 14,5 let do 17,50 let. Více informací naleznete v letáku ke stažení a na...

» více novinek