Český jazyk a literatura

Předmětová sekce českého jazyka a literatury ve školním roce 2018/19

Vedoucí předmětové sekce

Mgr. Lenka Žvaková (lzvakova@jazgym.cz)

Vyučující ČJL v jednotlivých třídách ve školním roce 2018/2019

Mgr. Jaroslava Cvečková (aprobace čeština, hudební výchova) – 4. A
Mgr. Jiří Hruška (aprobace čeština, dějepis) – 2. B, 4. C, seminář filmová, divadelní a mediální studia
Mgr. Taťána Mikulenková (aprobace čeština, hudební výchova, sbormistrovství, anglický jazyk) – 3. A, seminář slohová a jazyková cvičení
Mgr. Jana Myslikovjanová (aprobace čeština, hudební výchova) – 1. A, 2. A, 3. B, 3. C, seminář slohová a jazyková cvičení
Mgr. Karel Střelec (aprobace čeština, francouzský jazyk) – 1. B, 2. C, 2. E, 4. B, 4. E, literární seminář
Mgr. Marie Tomášková (aprobace čeština, francouzský jazyk) – 1. C, 1. E
Mgr. Lenka Žvaková (aprobace čeština, výtvarná výchova) – 3. E, 5. E, 6. E

Plán akcí pro školní rok 2018/2019

I. a II. ročník šestiletého cyklu (I. E, II. E)

Exkurze do Městské knihovny nebo exkurze do NDM – Divadlo jako místo setkání (případně Via Lucis – Fulnek, Přerov, Uherský Brod)

I. roč. čtyřletého gymnázia a III. E

Exkurze do Moravskoslezské vědecké knihovny (ŠVP) – září–prosinec
Via Lucis – Fulnek, Přerov, Uherský Brod – 1. ročník (duben–červen)
Exkurze po stopách nejstarších literárních památek (jižní Morava; jaro 2019)

II. roč. čtyřletého gymnázia a IV. E

Exkurze Máchův kraj (jaro 2019, výběr žáků z 2. ročníku)
Exkurze do Památníku P. Bezruče a Slezského zemského muzea v Opavě

III. roč. čtyřletého gymnázia a V. E

Exkurze do Památníku P. Bezruče a Slezského zemského muzea v Opavě – říjen
Literární Vysočina (jaro 2019, výběr žáků z 3. ročníku)
Exkurze do NDM (Malý zázrak divadelní recenze aj.)

IV. roč. čtyřletého gymnázia a VI. E

Literárně-historická exkurze PRAHA (třídenní exkurze) – září/říjen
Exkurze na Ústav pro českou literaturu Akademie věd – literární seminář, mediální seminář

Úvod do studia filmu

Projekt Úvod do studia filmu (ŠVP) v rozsahu 2 filmové projekce na ročník a školní rok v kině ART. Na každou filmovou projekci bude navazovat hodina interpretace, v níž se žáci se svými učiteli literatury budou věnovat rozboru zhlédnutého díla.

ročník/pololetí 1. pololetí 2. pololetí
I. ročník Zlaté opojení Hej rup!
II. ročník Sedmá pečeť Limonádový Joe
III. ročník Bláznivý Petříček Markéta Lazarová
IV. ročník Démanty noci Brazil

Termíny: v průbehu školního roku.

Ostatní plánované akce

 • Účast na 20. ročníku festivalu Nebát se a recitovat, datum konání: 21. 11. 2018, recitační matiné doprovázené hudebním vystoupením v Knihovně města Ostravy, v pobočce na ulici Opavská 6111 v Ostravě-Porubě (www.denpoezie.cz)
 • Olympiáda v českém jazyce
 • Lingvistická olympiáda
 • Literární a recitační soutěže – celoročně dle aktuální nabídky
 • Návštěva Národního divadla moravskoslezského
 • Návštěva Divadla loutek v Ostravě
 • Návštěva divadla Komorní scéna Aréna v Ostravě
 • Návštěva Divadla Petra Bezruče
 • Náslechy a průběžná pedagogická praxe studentů Ostravské univerzity
 • Školení učitelů češtiny k ústním a písemným maturitním zkouškám (Ostrava, Olomouc, KVIC, NIDV)
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Spolupracujeme s těmito organizacemi

Centrum kultury a vzdělávání – Minikinokavárna (www.minikino.cz)
Komorní scéna Aréna (www.divadloarena.cz)
Divadlo loutek Ostrava (www.dlo-ostrava.cz)
Divadlo Petra Bezruče (www.bezruci.cz)
Národní divadlo moravskoslezské (www.ndm.cz)
Kulturní centrum Poruba
QQ studio Ostrava (www.qq.cz)
Dům knihy Knihcentrum (www.knihcentrum-ostrava.cz)
Česká televize Ostrava (www.ceskatelevize.cz/ostrava/)
Český rozhlas Ostrava (www.rozhlas.cz/ostrava/portal/)
Knihovna města Ostravy (www.kmo.cz)
Kino ART (www.dkmoas.cz)
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě (www.svkos.cz)
Ostravská univerzita v Ostravě (www.osu.cz)
Úřad městského obvodu Poruba
Divadelní agentura Marie Beránkové

Školní knihovna – Mgr. Jiří Hruška (budova B) – jhruska@jazgym.cz, výpůjční doba pondělí až pátek

Odborná literární a jazyková učebna – 1. poschodí, učebna č. 19 (slovníky, časopis Host, multimediální vybavení)

Seznam doporučených a povinných učebních materiálů pro školní rok 2018/2019

MARTINEC, Ivo, Jana Marie TUŠKOVÁ a Ludmila ZIMOVÁ. Mluvnice: učebnice českého jazyka pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2009, 264 s. ISBN 978-807-2387-793.
HOFFMANNOVÁ, Jana, Jaroslava JEŽKOVÁ a Jana VAŇKOVÁ. Komunikace a sloh: učebnice českého jazyka pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2009, 152 s. ISBN 978-807-2387-809.
KOLÁR, Robert. Teorie literatury. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2014, 80 s. ISBN 978-80-7238-926-1.
NOVOTNÝ, Jiří. Literatura v souvislostech 1: literatura pro střední školy: učebnice elektronická čítanka. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2010, 168 s. ISBN 978-80-7238-783-0.
JAKUBÍČEK, Daniel. Literatura v souvislostech pro SŠ 2: učebnice literatury pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2011, 216 S. ISBN 78-80-7238-976-6.
JAKUBÍČEK, Daniel. Literatura v souvislostech pro SŠ 3: učebnice literatury pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2013, 256 s. ISBN 978-80-7238-991-9.
CHROBÁK Jakub, Monika HORSÁKOVÁ, Veronika PORTEŠOVÁ. Literatura v souvislostech pro SŠ 4: učebnice literatury pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2015. 272 s. ISBN 978-80-7238-904-9.
KOLEKTIV autorů. Literatura pro 4. ročník SŠ. Didaktis, 160 s. ISBN 978-80-7358-149-7.
SOUKAL, J. a kol. Literatura pro I. – IV. ročník gymnázií (SPN).
SOUKAL, J. a kol. Čítanka pro I. – IV. ročník gymnázií (SPN).
PROKOP, V. Přehled české literatury – II., IV. ročník (T&M).
SOCHROVÁ, M. Čítanka k Literatuře v kostce (Fragment).

Charakteristika vyučovacího předmětu český jazyk a literatura

Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vznikl rozpracováním vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a zahrnuje celý obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, část obsahu vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie z RVP G (Zpracování a prezentace informací) a využívá mezipředmětových vztahů, zejména s dějepisem, základy společenských věd, cizími jazyky, výtvarnou a hudební výchovou. Předmět integruje i některé tematické okruhy z Průřezových témat z RVP G (konkrétně – viz učební osnovy). Na předmět navazují ve 4. ročníku volitelné předměty literární seminář a mediální seminář, které rozšiřují a prohlubují vzdělávací obsah oboru a umožňují profilaci žáka pro další vzdělávání.

Časová dotace

Čtyřleté vzdělávání

Ročník 1. 2. 3. 4.
Český jazyk a literatura 4 4 4 4

Šestileté vzdělávání

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Český jazyk a literatura 4 4 4 4 4 4

Český jazyk a literatura se skládá ze dvou tematických okruhů: jazyk a jazyková komunikace a literární komunikace. Na nižším stupni gymnázia se předmět skládá ze tří tematických okruhů (komunikační a slohová výchova, jazyková výchova a literární výchova), Výuka předmětu je realizována ve všech ročnících s čtyřhodinovou dotací týdně, z toho může být jedna hodina dělená pro výuku jazyka a jazykové komunikace.

V jazykové a komunikační výchově je žák veden k tomu, aby rozuměl různým typům textů a promluv. Hlavním cílem je zdokonalení ústního i písemného projevu, věcně správná, jazykově a slohově vytříbená komunikace. Žák se učí pracovat s uměleckými i odbornými texty, využívá různé jazykové slovníky a příručky.

Literární výchova je předmětem s výraznou funkcí esteticko-výchovnou. Žák získává základní přehled o vývoji české a světové literatury a je veden k objektivnímu hodnocení literárních děl. Interpretace vybraných literárních děl přispívá k utváření názorů, postojů, zájmů a mravního profilu žáka a celkově rozvíjí a kultivuje jeho duchovní život.

Výuka předmětu Český jazyk a literatura je založena především na výkladu, práci s textem, diskusi, psaných nebo mluvených žákovských příspěvcích k vybraným tématům, procvičování získaných vědomostí a dovedností písemně i ústně.

Vzdělávací obsah předmětu je rozšířen o školní projekt Úvod do studia filmové tvorby. V rámci tohoto projektu se žáci seznámí se základními pojmy z oblasti teorie a historie filmu a v každém ročníku zhlédnou vybrané filmové projekce z české i světové kinematografie.

Na každou filmovou projekci navazuje hodina interpretace, v níž se žáci se svými učiteli literatury věnují rozboru zhlédnutého díla.

Vzdělávací obsah předmětu je dále rozšiřován dalšími mimoškolními aktivitami, jako jsou např. divadelní a filmová představení, tematicky zaměřené exkurze, besedy s umělci apod. K dalším fakultativním aktivitám patří i účast v projektech a soutěžích (Olympiáda z českého jazyka, recitační soutěž Šavrdův pohár apod.).

Výchovné a vzdělávací strategie

Učitel připravuje pro žáky vhodné umělecké i neumělecké texty, motivuje je k individuální a společné četbě a následné analýze (kompetence k učení, kompetence komunikativní).

Učitel zadává k samostudiu některá témata a žáci je samostatně zpracovávají formou prezentací, referátů, výpisků ap., ke své činnosti využívají slovníky, jazykové příručky, internet atd. (kompetence k učení, řešení problémů a komunikativní).

Žák je uváděn do různých jazykových situací, v nichž musí jasně formulovat své myšlenky a kultivovaně se vyjadřovat (kompetence občanská a komunikativní)

Učitel organizuje pro žáky návštěvy filmových a divadelních představení, výstav, besedy s umělci apod., rozvíjí tím jejich estetické cítění a vytváří prostor pro diskusi, analýzu a formulování závěrů (kompetence sociální a personální, komunikativní a občanská).

Prostřednictvím tematicky zaměřené exkurze do knihovny se žák názornou formou seznámí s vyhledáváním v knihovnických katalozích a nabízenými knihovnickými službami (kompetence k učení, k řešení problému, občanská).

Učitel zapojuje žáky do předmětových soutěží a olympiád a motivuje je k hlubšímu studiu českého jazyka a literatury (kompetence k učení, komunikativní, občanská).

Učitel motivuje žáky ke sledování aktuálního kulturního i společenského dění a vede je, aby vyslovili svůj názor, obhájili jej, podpořili logickými argumenty, aby spolupracovali s ostatními spolužáky a tolerovali vzájemně své názory (kompetence komunikativní, sociální, personální, občanská).

Učitel organizuje práci žáků ve skupinách (kompetence sociální, personální, občanská).

Přijímací řízení
Zájmové aktivity pro žáky
Žákům nabízíme atraktivní zájmové aktivity.
Novinky
22. 5. 2019

Výsledky přijímacího řízení ke vzdělávání od školního roku 2019/2020 (včetně výsledků v náhradním termínu)

Zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení ke vzdělávání od školního roku 2019/2020 včetně výsledků přijímacího řízení v náhradním termínu.

21. 5. 2019

Soutěž o nejlepší životopis

V rámci přípravy na budoucí zaměstnání se naši žáci učí také jak napsat a připravit životopis. Tentokrát i formou soutěže na webu. Napiš správně svůj...

14. 5. 2019

Lekce první pomoci pro žáky 2. ročníků

Dne 26. 4. 2019 zavítali na naši školu studenti Střední zdravotnické školy v Ostravě se svým projektem „To dám”, který realizují pod vedením své paní...

» více novinek