Český jazyk a literatura

Předmětová sekce českého jazyka a literatury ve školním roce 2016/17

Vedoucí předmětové sekce

Mgr. Jaroslava Cvečková (jcveckova@jazgym.cz)

Vyučující ČJL v jednotlivých třídách ve školním roce 2016/2017

Mgr. Jaroslava Cvečková (aprobace čeština, hudební výchova) – 4. E, 2. A
Mgr. Jiří Hruška (aprobace čeština, dějepis) – 1. B, 1. C, 2. C, 4. C, 6. E
Mgr. Taťána Mikulenková (aprobace čeština, hudební výchova, sbormistrovství, anglický jazyk) – 1. A, 3. E, 3. A, seminář SJC
Mgr. Karel Střelec (aprobace, francouzský jazyk) – 2. E, 2. B, 3. B
Mgr. Lenka Žvaková (aprobace čeština, výtvarná výchova) – 1. E, 3. C, 5. E, 4. A

Plán akcí pro školní rok 2016/2017

I. a II. ročník šestiletého cyklu (I. E, II. E)
Exkurze do Městské knihovny nebo exkurze do NDM – Divadlo jako místo setkání (případně Via Lucis – Fulnek, Přerov, Uherský Brod)

I. roč. čtyřletého gymnázia a III. E
Exkurze do Moravskoslezské vědecké knihovny – zajišťují vyučující češtiny v dané třídě (ŠVP) – září–říjen
Via Lucis – Fulnek, Přerov, Uherský Brod – 1. ročník (duben–červen)

II. roč. čtyřletého gymnázia a IV. E
Exkurze do Babiččina údolí – červen 2017 (4. E, 2. A)
Exkurze Máchův kraj, Haškova Lipnice, Vysočina – květen 2017 (napříč 2. a 3. ročníkem)
Exkurze do Památníku P. Bezruče a Slezského zemského muzea v Opavě – červen 2017

III. roč. čtyřletého gymnázia a V. E
Exkurze do Památníku P. Bezruče a Slezského zemského muzea v Opavě – říjen 2016
Exkurze do Moravskoslezské vědecké knihovny – citační pravidla – zajišťují vyučující češtiny v dané třídě (ŠVP)
Exkurze Máchův kraj, Haškova Lipnice, Vysočina – květen 2017 (napříč 2. a 3. ročníkem)
Exkurze do NDM (Malý zázrak divadelní recenze aj.)

IV. roč. čtyřletého gymnázia a VI. E
Literárně-historická exkurze PRAHA (třídenní exkurze) – září/říjen 2016

Úvod do studia filmu

Projekt Úvod do studia filmu (ŠVP) v rozsahu 2 filmové projekce na ročník a školní rok v kině ART. Na každou filmovou projekci bude navazovat hodina interpretace, v níž se žáci se svými učiteli literatury budou věnovat rozboru zhlédnutého díla.

ročník/pololetí 1. pololetí 2. pololetí
I. ročník Zlaté opojení Upír Nosferatu
II. ročník Sedmá pečeť Limonádový Joe
III. ročník Valérie a týden divů Markéta Lazarová
IV. ročník Démanty noci Bezstarostná jízda

Předpokládané termíny projekcí v 1. pololetí jsou 7. 10. a 25. 10. 2016, v 2. pololetí pak květen 2017 (v době písemných MZ), 4. ročník v průběhu ledna/února.

Dopolední divadelní představení ve spolupráci s NDM (vstupné 80 Kč hradí žáci)

23. 11. 2016 – W. Shakespeare: Veselé paničky windsorské, celá škola

Dopolední představení v Komorní scéně Aréna (placeno z fondu SRPG)

1. ročník: N. V. Gogol: Hráči – 5. 9. 2016
2. ročník: W. Shakespeare: Něco za něco – termín v jednání
3. ročník: E. Ionesco: Plešatá zpěvačka – termín v jednání
4. ročník: T. Vůjtek: Slyšení – termín v jednání

Ostatní plánované akce

Účast na 18. ročníku festivalu Den poezie na školách – letošní téma: Žádný člověk není ostrov – 24. listopad 2016, 17.00 hod., Knihovna města Ostravy, pobočka Opavská (Ostrava-Poruba); (www.denpoezie.cz)
Účast na Moravském festivalu poezie ve Valašském Meziříčí – listopad 2016
Tigriáda – soutěž v psaní esejů, článků, fejetonů – podzim 2016
Den otevřených dveří k 25. výročí školy pro bývalé učitele a žáky – sobota 1. 10. 2016
Olympiáda v českém jazyce, školní kolo
Česká lingvistická olympiáda, školní kolo
Mladý Démosthenes – celostátní soutěž v komunikaci
Literární a recitační soutěže – celoročně podle aktuální nabídky
Návštěva a prohlídka Národního divadla moravskoslezského, workshopy
Návštěva Divadla loutek Ostrava
Večerní divadelní představení
Náslechy a průběžné pedagogické praxe studentů Ostravské univerzity – v průběhu školního roku
Setkání s významnými osobnostmi z kultury – v průběhu školního roku
Školení k ústním a písemným maturitním zkouškám (KVIC)
Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Spolupracujeme s těmito organizacemi

Centrum kultury a vzdělávání – Minikinokavárna (www.minikino.cz)
Komorní scéna Aréna (www.divadloarena.cz)
Divadlo loutek Ostrava (www.dlo-ostrava.cz)
Divadlo Petra Bezruče (www.bezruci.cz)
Národní divadlo moravskoslezské (www.ndm.cz)
Kulturní centrum Poruba
QQ studio Ostrava (www.qq.cz)
Dům knihy Knihcentrum (www.knihcentrum-ostrava.cz)
Česká televize Ostrava (www.ceskatelevize.cz/ostrava/)
Český rozhlas Ostrava (www.rozhlas.cz/ostrava/portal/)
Knihovna města Ostravy (www.kmo.cz)
Kino ART (www.dkmoas.cz)
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě (www.svkos.cz)
Ostravská univerzita v Ostravě (www.osu.cz)
Úřad městského obvodu Poruba
Divadelní agentura Marie Beránkové

Školní knihovna – Mgr. Jiří Hruška (budova B) – jhruska@jazgym.cz, výpůjční doba pondělí až pátek

Odborná literární a jazyková učebna – 1. poschodí, učebna č. 19 (slovníky, časopis Host, multimediální vybavení)

Seznam doporučených a povinných učebních materiálů pro školní rok 2016/2017

MARTINEC, Ivo, Jana Marie TUŠKOVÁ a Ludmila ZIMOVÁ. Mluvnice: učebnice českého jazyka pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2009, 264 s. ISBN 978-807-2387-793.
HOFFMANNOVÁ, Jana, Jaroslava JEŽKOVÁ a Jana VAŇKOVÁ. Komunikace a sloh: učebnice českého jazyka pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2009, 152 s. ISBN 978-807-2387-809.
KOLÁR, Robert. Teorie literatury. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2014, 80 s. ISBN 978-80-7238-926-1.
NOVOTNÝ, Jiří. Literatura v souvislostech 1: literatura pro střední školy: učebnice elektronická čítanka. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2010, 168 s. ISBN 978-80-7238-783-0.
JAKUBÍČEK, Daniel. Literatura v souvislostech pro SŠ 2: učebnice literatury pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2011, 216 S. ISBN 78-80-7238-976-6.
JAKUBÍČEK, Daniel. Literatura v souvislostech pro SŠ 3: učebnice literatury pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2013, 256 s. ISBN 978-80-7238-991-9.
CHROBÁK Jakub, Monika HORSÁKOVÁ, Veronika PORTEŠOVÁ. Literatura v souvislostech pro SŠ 4: učebnice literatury pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2015. 272 s. ISBN 978-80-7238-904-9.
KOLEKTIV autorů. Literatura pro 4. ročník SŠ. Didaktis, 160 s. ISBN 978-80-7358-149-7.
SOUKAL, J. a kol. Literatura pro I. – IV. ročník gymnázií (SPN).
SOUKAL, J. a kol. Čítanka pro I. – IV. ročník gymnázií (SPN).
PROKOP, V. Přehled české literatury – II., IV. ročník (T&M).
SOCHROVÁ, M. Čítanka k Literatuře v kostce (Fragment).

Charakteristika vyučovacího předmětu český jazyk a literatura

Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vznikl rozpracováním vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a zahrnuje celý obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, část obsahu vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie z RVP G (Zpracování a prezentace informací) a využívá mezipředmětových vztahů, zejména s dějepisem, základy společenských věd, cizími jazyky, výtvarnou a hudební výchovou. Předmět integruje i některé tematické okruhy z Průřezových témat z RVP G (konkrétně – viz učební osnovy). Na předmět navazují ve 4. ročníku volitelné předměty literární seminář a mediální seminář, které rozšiřují a prohlubují vzdělávací obsah oboru a umožňují profilaci žáka pro další vzdělávání.

Časová dotace

Čtyřleté vzdělávání

Ročník

1.

2.

3.

4.

Český jazyk a literatura

4

4

4

4

Šestileté vzdělávání

Ročník

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Český jazyk a literatura

4

4

4

4

4

4

Český jazyk a literatura se skládá ze dvou tematických okruhů: jazyk a jazyková komunikace a literární komunikace. Na nižším stupni gymnázia se předmět skládá ze tří tematických okruhů (komunikační a slohová výchova, jazyková výchova a literární výchova), Výuka předmětu je realizována ve všech ročnících s čtyřhodinovou dotací týdně, z toho může být jedna hodina dělená pro výuku jazyka a jazykové komunikace.

V jazykové a komunikační výchově je žák veden k tomu, aby rozuměl různým typům textů a promluv. Hlavním cílem je zdokonalení ústního i písemného projevu, věcně správná, jazykově a slohově vytříbená komunikace. Žák se učí pracovat s uměleckými i odbornými texty, využívá různé jazykové slovníky a příručky.

Literární výchova je předmětem s výraznou funkcí esteticko-výchovnou. Žák získává základní přehled o vývoji české a světové literatury a je veden k objektivnímu hodnocení literárních děl. Interpretace vybraných literárních děl přispívá k utváření názorů, postojů, zájmů a mravního profilu žáka a celkově rozvíjí a kultivuje jeho duchovní život.

Výuka předmětu Český jazyk a literatura je založena především na výkladu, práci s textem, diskusi, psaných nebo mluvených žákovských příspěvcích k vybraným tématům, procvičování získaných vědomostí a dovedností písemně i ústně.

Vzdělávací obsah předmětu je rozšířen o školní projekt Úvod do studia filmové tvorby. V rámci tohoto projektu se žáci seznámí se základními pojmy z oblasti teorie a historie filmu a v každém ročníku zhlédnou vybrané filmové projekce z české i světové kinematografie.

Na každou filmovou projekci navazuje hodina interpretace, v níž se žáci se svými učiteli literatury věnují rozboru zhlédnutého díla.

Vzdělávací obsah předmětu je dále rozšiřován dalšími mimoškolními aktivitami, jako jsou např. divadelní a filmová představení, tematicky zaměřené exkurze, besedy s umělci apod. K dalším fakultativním aktivitám patří i účast v projektech a soutěžích (Olympiáda z českého jazyka, recitační soutěž Šavrdův pohár apod.).

Výchovné a vzdělávací strategie

Učitel připravuje pro žáky vhodné umělecké i neumělecké texty, motivuje je k individuální a společné četbě a následné analýze (kompetence k učení, kompetence komunikativní).

Učitel zadává k samostudiu některá témata a žáci je samostatně zpracovávají formou prezentací, referátů, výpisků ap., ke své činnosti využívají slovníky, jazykové příručky, internet atd. (kompetence k učení, řešení problémů a komunikativní).

Žák je uváděn do různých jazykových situací, v nichž musí jasně formulovat své myšlenky a kultivovaně se vyjadřovat (kompetence občanská a komunikativní)

Učitel organizuje pro žáky návštěvy filmových a divadelních představení, výstav, besedy s umělci apod., rozvíjí tím jejich estetické cítění a vytváří prostor pro diskusi, analýzu a formulování závěrů (kompetence sociální a personální, komunikativní a občanská).

Prostřednictvím tematicky zaměřené exkurze do knihovny se žák názornou formou seznámí s vyhledáváním v knihovnických katalozích a nabízenými knihovnickými službami (kompetence k učení, k řešení problému, občanská).

Učitel zapojuje žáky do předmětových soutěží a olympiád a motivuje je k hlubšímu studiu českého jazyka a literatury (kompetence k učení, komunikativní, občanská).

Učitel motivuje žáky ke sledování aktuálního kulturního i společenského dění a vede je, aby vyslovili svůj názor, obhájili jej, podpořili logickými argumenty, aby spolupracovali s ostatními spolužáky a tolerovali vzájemně své názory (kompetence komunikativní, sociální, personální, občanská).

Učitel organizuje práci žáků ve skupinách (kompetence sociální, personální, občanská).

Přípravné kurzy
Zve­řej­nili jsme in­for­ma­ce o pří­prav­ných kur­zech pro při­jí­mací zkou­šky na stře­dní ško­ly a při­hlá­šku do těch­to kur­zů.

100 let od narození Pavla Tigrida

Spolupracujeme s Lékařskou fakultou OU

Lékařská fakulta Ostravské univerzitySpo­lu­pra­cu­jeme s Lé­kař­skou fa­kul­tou Ostra­vské uni­ver­zity na pro­jektu Inte­grace středo­ško­láků do výuky Fyzio­logie na Lékař­ské fa­kul­tě Ostrav­ské uni­ver­zity.

Novinky
15. 12. 2017

Německý workshop pro studenty středních škol

Stalo se již tradicí, že se naši studenti pravidelně účastní workshopů katedry germanistiky na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Ani letos...

13. 12. 2017

Soutěž v anglické konverzaci už zná své letošní vítězky

Finále soutěže v anglické konverzaci proběhlo v letošním školním roce ve středu 6. prosince 2017. Z jednačtyřiceti žáků, kteří se na začátku listopadu...

05. 12. 2017

I my ti přejeme, Ostravo!

Před sedmi sty padesáti lety byla sepsána závěť biskupa Bruna ze Schauenburku, ve které byla poprvé zmíněna Moravská Ostrava. Město Ostrava si v...

» více novinek