Český jazyk a literatura

Předmětová sekce českého jazyka a literatury ve školním roce 2019/20

Vedoucí předmětové sekce

Mgr. Jana Myslikovjanová (jmyslikovjanova@jazgym.cz)

Vyučující ČJL v jednotlivých třídách ve školním roce 2019/2020

Mgr. Jiří Hruška (aprobace čeština, dějepis) – 1. A, 3. B, seminář filmová, divadelní a mediální studia
Mgr. Taťána Mikulenková (aprobace čeština, hudební výchova, sbormistrovství, anglický jazyk) – 1. B, 4. A, seminář slohová a jazyková cvičení
Mgr. Jana Myslikovjanová (aprobace čeština, hudební výchova) – 2. A, 3. A, 4. B, 4. C, seminář slohová a jazyková cvičení, literární seminář
Mgr. Svatava Pitříková (aprobace čeština, francouzský jazyk) – 1. E
Mgr. Karel Střelec (aprobace čeština, francouzský jazyk) – 2. B, 3. C, 3. E, 5. E, literární seminář
Mgr. Marie Tomášková (aprobace čeština, francouzský jazyk) – 2. C, 2. E
Mgr. Lenka Žvaková (aprobace čeština, výtvarná výchova) – 1. C, 4. E, 6. E

Plán akcí pro školní rok 2019/2020

I. a II. ročník šestiletého cyklu (1. E, 2. E)

Exkurze do Knihovny města Ostravy
Exkurze do NDM (Divadlo jako místo setkání)

I. roč. čtyřletého cyklu + 3. E

Exkurze do MSVK a archivu Ostravského muzea
Po stopách Komenského – Fulnek, Přerov, Uherský Brod (3 varianty: pěšky do Fulneku, autobusem do Přerova, vlakem do Uherského Brodu)

II. roč. čtyřletého cyklu + 4. E

Máchův kraj – literárně-historická exkurze
III. roč. čtyřletého cyklu + 5. E
Exkurze do MSVK (práce s odborným textem, citační pravidla)
Exkurze do Památníku P. Bezruče a Slezského zemského muzea v Opavě
Vysočina – literárně-historická exkurze

IV. roč.

Literárně-historická exkurze PRAHA
Návštěva Ústavu pro českou literaturu AV ČR – pro studenty literárního a mediálního semináře

Úvod do studia filmu

Projekt Úvod do studia filmu (ŠVP) v rozsahu 2 filmové projekce na ročník a školní rok v kině ART. Na každou filmovou projekci bude navazovat hodina interpretace, v níž se žáci se svými učiteli literatury budou věnovat rozboru zhlédnutého díla.

ročník/pololetí 1. pololetí 2. pololetí
I. ročník Zlaté opojení Hej rup!
II. ročník Sedmá pečeť Limonádový Joe
III. ročník Bláznivý Petříček Markéta Lazarová
IV. ročník Brazil Démanty noci

Ostatní plánované akce

 • návštěva divadla Komorní scéna Aréna v Ostravě (dopolední divadelní představení)
  • M. Reza: Obraz (1. r. čtyřletého cyklu + 3. E)
  • A. P. Čechov: Tři sestry (2. r. čtyřletého cyklu + 4. E)
  • V. Havel: Vyrozumění (3. r. čtyřletého cyklu + 5. E)
  • J. Klimsza, T. Vůjtek: Chacharije (4. r. čtyřletého cyklu + 6. E)
 • návštěva Divadla loutek v Ostravě
 • návštěva Divadla Petra Bezruče
 • festival Den poezie, recitační matiné v Knihovně města Ostravy (www.denpoezie.cz)
 • literární a recitační soutěže – celoročně dle aktuální nabídky
 • česko-slovenský projekt Záložka do knihy spojuje školy
 • workshop tvůrčího psaní (Skrytá paměť Moravy)
 • Olympiáda v českém jazyce
 • Lingvistická olympiáda
 • náslechy a průběžná pedagogická praxe studentů Ostravské univerzity
 • projekt Patronus Ostravské univerzity
 • školení učitelů češtiny (centrálních hodnotitelů) k písemným maturitním zkouškám (Cermat)
 • další vzdělávání pedagogických pracovníků

Spolupracujeme s těmito organizacemi

Centrum kultury a vzdělávání – Minikinokavárna (www.minikino.cz)
Komorní scéna Aréna (www.divadloarena.cz)
Divadlo loutek Ostrava (www.dlo-ostrava.cz)
Divadlo Petra Bezruče (www.bezruci.cz)
Národní divadlo moravskoslezské (www.ndm.cz)
Kulturní centrum Poruba
QQ studio Ostrava (www.qq.cz)
Dům knihy Knihcentrum (www.knihcentrum-ostrava.cz)
Česká televize Ostrava (www.ceskatelevize.cz/ostrava/)
Český rozhlas Ostrava (www.rozhlas.cz/ostrava/portal/)
Knihovna města Ostravy (www.kmo.cz)
Kino ART (www.dkmoas.cz)
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě (www.svkos.cz)
Ostravská univerzita v Ostravě (www.osu.cz)
Muzeum Brněnska
Úřad městského obvodu Poruba
Divadelní agentura Marie Beránkové

Školní knihovna – Mgr. Jiří Hruška (budova B) – jhruska@jazgym.cz, výpůjční doba pondělí až pátek

Odborná literární a jazyková učebna – 1. poschodí, učebna č. 19 (slovníky, časopis Host, multimediální vybavení)

Seznam doporučených a povinných učebních materiálů pro školní rok 2019/2020

MARTINEC, Ivo, Jana Marie TUŠKOVÁ a Ludmila ZIMOVÁ. Mluvnice: učebnice českého jazyka pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2009, 264 s. ISBN 978-807-2387-793.
HOFFMANNOVÁ, Jana, Jaroslava JEŽKOVÁ a Jana VAŇKOVÁ. Komunikace a sloh: učebnice českého jazyka pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2009, 152 s. ISBN 978-807-2387-809.
KOLÁR, Robert. Teorie literatury. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2014, 80 s. ISBN 978-80-7238-926-1.
NOVOTNÝ, Jiří. Literatura v souvislostech 1: literatura pro střední školy: učebnice elektronická čítanka. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2010, 168 s. ISBN 978-80-7238-783-0.
JAKUBÍČEK, Daniel. Literatura v souvislostech pro SŠ 2: učebnice literatury pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2011, 216 S. ISBN 78-80-7238-976-6.
JAKUBÍČEK, Daniel. Literatura v souvislostech pro SŠ 3: učebnice literatury pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2013, 256 s. ISBN 978-80-7238-991-9.
CHROBÁK Jakub, Monika HORSÁKOVÁ, Veronika PORTEŠOVÁ. Literatura v souvislostech pro SŠ 4: učebnice literatury pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2015. 272 s. ISBN 978-80-7238-904-9.
KOLEKTIV autorů. Literatura pro 4. ročník SŠ. Didaktis, 160 s. ISBN 978-80-7358-149-7.
SOUKAL, J. a kol. Literatura pro I. – IV. ročník gymnázií (SPN).
SOUKAL, J. a kol. Čítanka pro I. – IV. ročník gymnázií (SPN).
PROKOP, V. Přehled české literatury – II., IV. ročník (T&M).
SOCHROVÁ, M. Čítanka k Literatuře v kostce (Fragment).

Charakteristika vyučovacího předmětu český jazyk a literatura

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura se skládá ze dvou částí: jazyk a jazyková komunikace a literární komunikace. Na nižším stupni gymnázia se předmět skládá ze tří tematických okruhů (komunikační a slohová výchova, jazyková výchova a literární výchova). V jazykové a komunikační výchově je žák veden k tomu, aby rozuměl různým typům textů a promluv. Hlavním cílem je zdokonalení ústního i písemného projevu, věcně správná, jazykově a slohově vytříbená komunikace. Žák se učí pracovat s uměleckými i odbornými texty, využívá různé jazykové slovníky a příručky. Literární výchova je předmětem s výraznou funkcí esteticko-výchovnou. Žák získává základní přehled o vývoji české a světové literatury a je veden k objektivnímu hodnocení literárních děl. Interpretace vybraných literárních děl přispívá k utváření názorů, postojů, zájmů a mravního profilu žáka a celkově rozvíjí a kultivuje jeho duchovní život.

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vznikl rozpracováním vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a zahrnuje celý obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, část obsahu vzdělávacího oboru Informatika a informační a komunikační technologie (zpracování a prezentace informací) a oboru Člověk a svět práce (profesní volba). Využívá mezipředmětových vztahů, zejména s dějepisem, základy společenských věd, cizími jazyky a výtvarnou a hudební výchovou.

Vzdělávací obsah předmětu je rozšířen o školní projekt Úvod do studia filmové tvorby. V rámci tohoto projektu se žáci seznámí se základními pojmy z oblasti teorie a historie filmu a v každém ročníku zhlédnou vybrané filmové projekce z české i světové kinematografie. Na každou filmovou projekci navazuje hodina interpretace, v níž se žáci se svými učiteli literatury věnují rozboru zhlédnutého díla. Vzdělávací obsah předmětu je dále rozšiřován dalšími mimoškolními aktivitami, jako jsou např. divadelní a filmová představení, tematicky zaměřené exkurze, besedy s umělci apod. K dalším fakultativním aktivitám patří i účast v projektech a soutěžích (Olympiáda z českého jazyka, Lingvistická olympiáda, Den poezie, recitační soutěže Wolkrův Prostějov a Čtvrtlístek apod.).

Výuka předmětu je realizována se čtyřhodinovou dotací týdně, v 2. ročníku čtyřletého studia a ve 4. ročníku šestiletého studia je hodinová dotace tříhodinová. V 1. ročníku čtyřletého studia a ve 3. ročníku šestiletého studia je jedna hodina dělená pro výuku jazyka a jazykové komunikace. Na předmět navazují ve 4. (resp. 6.) ročníku volitelné předměty jazykový a slohový seminář, literární seminář a mediální seminář, které rozšiřují a prohlubují vzdělávací obsah oboru a umožňují profilaci žáka pro další vzdělávání.

Časová dotace

Čtyřleté vzdělávání

Ročník 1. 2. 3. 4.
Český jazyk a literatura 4 3 4 4

Šestileté vzdělávání

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Český jazyk a literatura 4 4 4 3 4 4

Výchovné a vzdělávací strategie

Kompetence komunikativní:

 • Učitel vytváří dostatek příležitostí k verbálnímu i neverbálnímu projevu žáků.
 • Učitel motivuje žáky k individuální i společné četbě a k následné analýze uměleckých i neuměleckých textů.
 • Učitel podporuje žáky v tvorbě uměleckých i neuměleckých textů.
 • Učitel vede žáky k užívání odborné terminologie.
 • Učitel motivuje žáky k obhajobě jejich názorů vhodnou formou.
 • Učitel vytváří takové komunikační situace, ve kterých se žák učí správně diskutovat, argumentovat, naslouchat druhým a respektovat jejich názor.

Kompetence k řešení problémů:

 • Učitel volí aktivity, které vyžadují různé postupy řešení a jejich následné zhodnocení.
 • Učitel vede žáky k diskusi, k vyjadřování názorů, postojů a estetických soudů vzhledem k literárnímu dílu.
 • Učitel zařazuje takové úkoly, které rozvíjejí tvůrčí schopnosti a fantazii.
 • Učitel vede žáky k prezentaci jejich názorů.
 • Učitel vede žáky k odpovědnému chování v krizových situacích.

Kompetence sociální a personální:

 • Učitel organizuje pro žáky společné návštěvy filmových a divadelních představení, besedy s umělci apod.
 • Učitel zařazuje různé formy skupinové práce, které vyžadují kooperaci, týmovost.
 • Učitel vytváří během výuky i v průběhu mimoškolních aktivit bezpečné klima.
 • Učitel vede žáky k respektu k názorům a emocím druhých lidí.
 • Učitel nabízí žákům různé metody a techniky sebepoznání (silné a slabé stránky).
 • Učitel vede žáky k sebehodnocení a vrstevnickému hodnocení.
 • Učitel podporuje rozvoj dobrých mezilidských vztahů.

Kompetence občanská:

 • Učitel vede žáky k respektování různých hodnot, názorů a postojů, k zájmu o kulturní a duchovní hodnoty (evropské i mimoevropské) a k jejich chápání a ochraně.

Kompetence k učení:

 • Učitel podněcuje žáky k práci s odbornou literaturou a internetovými zdroji.
 • Učitel vede žáky k užívání vhodných strategií, jak získávat a zpracovávat informace.
 • Učitel podporuje žákovu samostatnost při vytváření referátů a prezentací.
 • Učitel vede žáky k odpovědnosti při plnění úkolů.
 • Učitel vede žáky k využívání poznatků z jiných předmětů.
 • Učitel pomáhá žákům odhadnout vlastní schopnosti a rozvíjet je například prostřednictvím soutěží.
 • Učitel vede žáky k iniciativě, tvořivosti a inovativnosti při řešení úkolů.

Erasmus+

Provoz školy během letních prázdnin

Během prázdnin je škola otevřena v pracovní dny od 7 do 13 hodin.

Výchovný poradce pro žáky
Od 1. 5. 2020 se můžete se svými problémy obracet na novou výchovnou poradkyni Mgr. Andreu Mlečkovou, která sídlí v budově B (v domečku).
Přijímací řízení
Nenech to být a pomoz!
Ubližuje někdo tobě nebo tvým spolužákům? Upozorni na to jednoduše a rychle pomocí NNTB – NeNech To Být!
Zájmové aktivity pro žáky
Žákům nabízíme atraktivní zájmové aktivity.
Novinky
17. 6. 2020

Výsledky přijímacího řízení ke vzdělávání od školního roku 2020/2021

Zveřejňujeme informace o výsledcích přijímacího řízení ke vzdělávání od školního roku 2020/2021 pro 4letý a 6letý obor.

3. 6. 2020

Vzdělávací a socializační aktivity pro žáky od 17. 6. 2020

V souladu s harmonogramem uvolňování opatření ve školách je možné realizovat občasné vzdělávací a socializační aktivity pro žáky druhých stupňů...

31. 5. 2020

Pravidla hodnocení žáků ve 2. ploletí školního roku 2019/2020

Zveřejňujeme dokument Hodnocení žáků 1.–3. ročníku a žáků 1. E – 5. E ve 2. pololetí školního roku 2019/2020. Pravidla hodnocení vycházejí z vyhlášky...

» více novinek

Kalendář akcí
Není plánován žádný termín.

» celý kalendář

Metodické kabinety

Začínající učitel