Český jazyk a literatura

Předmětová sekce českého jazyka a literatury ve školním roce 2018/19

Vedoucí předmětové sekce

Mgr. Lenka Žvaková (lzvakova@jazgym.cz)

Vyučující ČJL v jednotlivých třídách ve školním roce 2018/2019

Mgr. Jaroslava Cvečková (aprobace čeština, hudební výchova) – 4. A
Mgr. Jiří Hruška (aprobace čeština, dějepis) – 2. B, 4. C, seminář filmová, divadelní a mediální studia
Mgr. Taťána Mikulenková (aprobace čeština, hudební výchova, sbormistrovství, anglický jazyk) – 3. A, seminář slohová a jazyková cvičení
Mgr. Jana Myslikovjanová (aprobace čeština, hudební výchova) – 1. A, 2. A, 3. B, 3. C, seminář slohová a jazyková cvičení
Mgr. Karel Střelec (aprobace čeština, francouzský jazyk) – 1. B, 2. C, 2. E, 4. B, 4. E, literární seminář
Mgr. Marie Tomášková (aprobace čeština, francouzský jazyk) – 1. C, 1. E
Mgr. Lenka Žvaková (aprobace čeština, výtvarná výchova) – 3. E, 5. E, 6. E

Plán akcí pro školní rok 2018/2019

I. a II. ročník šestiletého cyklu (I. E, II. E)

Exkurze do Městské knihovny nebo exkurze do NDM – Divadlo jako místo setkání (případně Via Lucis – Fulnek, Přerov, Uherský Brod)

I. roč. čtyřletého gymnázia a III. E

Exkurze do Moravskoslezské vědecké knihovny (ŠVP) – září–prosinec
Via Lucis – Fulnek, Přerov, Uherský Brod – 1. ročník (duben–červen)
Exkurze po stopách nejstarších literárních památek (jižní Morava; jaro 2019)

II. roč. čtyřletého gymnázia a IV. E

Exkurze Máchův kraj (jaro 2019, výběr žáků z 2. ročníku)
Exkurze do Památníku P. Bezruče a Slezského zemského muzea v Opavě

III. roč. čtyřletého gymnázia a V. E

Exkurze do Památníku P. Bezruče a Slezského zemského muzea v Opavě – říjen
Literární Vysočina (jaro 2019, výběr žáků z 3. ročníku)
Exkurze do NDM (Malý zázrak divadelní recenze aj.)

IV. roč. čtyřletého gymnázia a VI. E

Literárně-historická exkurze PRAHA (třídenní exkurze) – září/říjen
Exkurze na Ústav pro českou literaturu Akademie věd – literární seminář, mediální seminář

Úvod do studia filmu

Projekt Úvod do studia filmu (ŠVP) v rozsahu 2 filmové projekce na ročník a školní rok v kině ART. Na každou filmovou projekci bude navazovat hodina interpretace, v níž se žáci se svými učiteli literatury budou věnovat rozboru zhlédnutého díla.

ročník/pololetí 1. pololetí 2. pololetí
I. ročník Zlaté opojení Hej rup!
II. ročník Sedmá pečeť Limonádový Joe
III. ročník Bláznivý Petříček Markéta Lazarová
IV. ročník Démanty noci Brazil

Termíny: v průbehu školního roku.

Ostatní plánované akce

 • Účast na 20. ročníku festivalu Nebát se a recitovat, datum konání: 21. 11. 2018, recitační matiné doprovázené hudebním vystoupením v Knihovně města Ostravy, v pobočce na ulici Opavská 6111 v Ostravě-Porubě (www.denpoezie.cz)
 • Olympiáda v českém jazyce
 • Lingvistická olympiáda
 • Literární a recitační soutěže – celoročně dle aktuální nabídky
 • Návštěva Národního divadla moravskoslezského
 • Návštěva Divadla loutek v Ostravě
 • Návštěva divadla Komorní scéna Aréna v Ostravě
 • Návštěva Divadla Petra Bezruče
 • Náslechy a průběžná pedagogická praxe studentů Ostravské univerzity
 • Školení učitelů češtiny k ústním a písemným maturitním zkouškám (Ostrava, Olomouc, KVIC, NIDV)
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Spolupracujeme s těmito organizacemi

Centrum kultury a vzdělávání – Minikinokavárna (www.minikino.cz)
Komorní scéna Aréna (www.divadloarena.cz)
Divadlo loutek Ostrava (www.dlo-ostrava.cz)
Divadlo Petra Bezruče (www.bezruci.cz)
Národní divadlo moravskoslezské (www.ndm.cz)
Kulturní centrum Poruba
QQ studio Ostrava (www.qq.cz)
Dům knihy Knihcentrum (www.knihcentrum-ostrava.cz)
Česká televize Ostrava (www.ceskatelevize.cz/ostrava/)
Český rozhlas Ostrava (www.rozhlas.cz/ostrava/portal/)
Knihovna města Ostravy (www.kmo.cz)
Kino ART (www.dkmoas.cz)
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě (www.svkos.cz)
Ostravská univerzita v Ostravě (www.osu.cz)
Úřad městského obvodu Poruba
Divadelní agentura Marie Beránkové

Školní knihovna – Mgr. Jiří Hruška (budova B) – jhruska@jazgym.cz, výpůjční doba pondělí až pátek

Odborná literární a jazyková učebna – 1. poschodí, učebna č. 19 (slovníky, časopis Host, multimediální vybavení)

Seznam doporučených a povinných učebních materiálů pro školní rok 2018/2019

MARTINEC, Ivo, Jana Marie TUŠKOVÁ a Ludmila ZIMOVÁ. Mluvnice: učebnice českého jazyka pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2009, 264 s. ISBN 978-807-2387-793.
HOFFMANNOVÁ, Jana, Jaroslava JEŽKOVÁ a Jana VAŇKOVÁ. Komunikace a sloh: učebnice českého jazyka pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2009, 152 s. ISBN 978-807-2387-809.
KOLÁR, Robert. Teorie literatury. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2014, 80 s. ISBN 978-80-7238-926-1.
NOVOTNÝ, Jiří. Literatura v souvislostech 1: literatura pro střední školy: učebnice elektronická čítanka. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2010, 168 s. ISBN 978-80-7238-783-0.
JAKUBÍČEK, Daniel. Literatura v souvislostech pro SŠ 2: učebnice literatury pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2011, 216 S. ISBN 78-80-7238-976-6.
JAKUBÍČEK, Daniel. Literatura v souvislostech pro SŠ 3: učebnice literatury pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2013, 256 s. ISBN 978-80-7238-991-9.
CHROBÁK Jakub, Monika HORSÁKOVÁ, Veronika PORTEŠOVÁ. Literatura v souvislostech pro SŠ 4: učebnice literatury pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2015. 272 s. ISBN 978-80-7238-904-9.
KOLEKTIV autorů. Literatura pro 4. ročník SŠ. Didaktis, 160 s. ISBN 978-80-7358-149-7.
SOUKAL, J. a kol. Literatura pro I. – IV. ročník gymnázií (SPN).
SOUKAL, J. a kol. Čítanka pro I. – IV. ročník gymnázií (SPN).
PROKOP, V. Přehled české literatury – II., IV. ročník (T&M).
SOCHROVÁ, M. Čítanka k Literatuře v kostce (Fragment).

Charakteristika vyučovacího předmětu český jazyk a literatura

Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vznikl rozpracováním vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a zahrnuje celý obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, část obsahu vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie z RVP G (Zpracování a prezentace informací) a využívá mezipředmětových vztahů, zejména s dějepisem, základy společenských věd, cizími jazyky, výtvarnou a hudební výchovou. Předmět integruje i některé tematické okruhy z Průřezových témat z RVP G (konkrétně – viz učební osnovy). Na předmět navazují ve 4. ročníku volitelné předměty literární seminář a mediální seminář, které rozšiřují a prohlubují vzdělávací obsah oboru a umožňují profilaci žáka pro další vzdělávání.

Časová dotace

Čtyřleté vzdělávání

Ročník 1. 2. 3. 4.
Český jazyk a literatura 4 4 4 4

Šestileté vzdělávání

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Český jazyk a literatura 4 4 4 4 4 4

Český jazyk a literatura se skládá ze dvou tematických okruhů: jazyk a jazyková komunikace a literární komunikace. Na nižším stupni gymnázia se předmět skládá ze tří tematických okruhů (komunikační a slohová výchova, jazyková výchova a literární výchova), Výuka předmětu je realizována ve všech ročnících s čtyřhodinovou dotací týdně, z toho může být jedna hodina dělená pro výuku jazyka a jazykové komunikace.

V jazykové a komunikační výchově je žák veden k tomu, aby rozuměl různým typům textů a promluv. Hlavním cílem je zdokonalení ústního i písemného projevu, věcně správná, jazykově a slohově vytříbená komunikace. Žák se učí pracovat s uměleckými i odbornými texty, využívá různé jazykové slovníky a příručky.

Literární výchova je předmětem s výraznou funkcí esteticko-výchovnou. Žák získává základní přehled o vývoji české a světové literatury a je veden k objektivnímu hodnocení literárních děl. Interpretace vybraných literárních děl přispívá k utváření názorů, postojů, zájmů a mravního profilu žáka a celkově rozvíjí a kultivuje jeho duchovní život.

Výuka předmětu Český jazyk a literatura je založena především na výkladu, práci s textem, diskusi, psaných nebo mluvených žákovských příspěvcích k vybraným tématům, procvičování získaných vědomostí a dovedností písemně i ústně.

Vzdělávací obsah předmětu je rozšířen o školní projekt Úvod do studia filmové tvorby. V rámci tohoto projektu se žáci seznámí se základními pojmy z oblasti teorie a historie filmu a v každém ročníku zhlédnou vybrané filmové projekce z české i světové kinematografie.

Na každou filmovou projekci navazuje hodina interpretace, v níž se žáci se svými učiteli literatury věnují rozboru zhlédnutého díla.

Vzdělávací obsah předmětu je dále rozšiřován dalšími mimoškolními aktivitami, jako jsou např. divadelní a filmová představení, tematicky zaměřené exkurze, besedy s umělci apod. K dalším fakultativním aktivitám patří i účast v projektech a soutěžích (Olympiáda z českého jazyka, recitační soutěž Šavrdův pohár apod.).

Výchovné a vzdělávací strategie

Učitel připravuje pro žáky vhodné umělecké i neumělecké texty, motivuje je k individuální a společné četbě a následné analýze (kompetence k učení, kompetence komunikativní).

Učitel zadává k samostudiu některá témata a žáci je samostatně zpracovávají formou prezentací, referátů, výpisků ap., ke své činnosti využívají slovníky, jazykové příručky, internet atd. (kompetence k učení, řešení problémů a komunikativní).

Žák je uváděn do různých jazykových situací, v nichž musí jasně formulovat své myšlenky a kultivovaně se vyjadřovat (kompetence občanská a komunikativní)

Učitel organizuje pro žáky návštěvy filmových a divadelních představení, výstav, besedy s umělci apod., rozvíjí tím jejich estetické cítění a vytváří prostor pro diskusi, analýzu a formulování závěrů (kompetence sociální a personální, komunikativní a občanská).

Prostřednictvím tematicky zaměřené exkurze do knihovny se žák názornou formou seznámí s vyhledáváním v knihovnických katalozích a nabízenými knihovnickými službami (kompetence k učení, k řešení problému, občanská).

Učitel zapojuje žáky do předmětových soutěží a olympiád a motivuje je k hlubšímu studiu českého jazyka a literatury (kompetence k učení, komunikativní, občanská).

Učitel motivuje žáky ke sledování aktuálního kulturního i společenského dění a vede je, aby vyslovili svůj názor, obhájili jej, podpořili logickými argumenty, aby spolupracovali s ostatními spolužáky a tolerovali vzájemně své názory (kompetence komunikativní, sociální, personální, občanská).

Učitel organizuje práci žáků ve skupinách (kompetence sociální, personální, občanská).

Přijímací řízení
Nenech to být a pomoz!
Ubližuje někdo tobě nebo tvým spolužákům? Upozorni na to jednoduše a rychle pomocí NNTB – NeNech To Být!
Zájmové aktivity pro žáky
Žákům nabízíme atraktivní zájmové aktivity.
Novinky
30. 6. 2019

Provoz v době hlavních prázdnin

Úřední hodiny jsou v čase 7.00–13.00 hodin. Vysvědčení si lze vyzvednout na sekretariátě školy, případně na ekonomicném oddělení.

28. 6. 2019

Ústní maturitní zkouška v podzimním termínu 2019

Ústní zkoušky společné části a profilové části maturitní zkoušky proběhnou v pondělí 2. září 2019 od 8.00 hod., viz přesný rozpis v příloze.

28. 6. 2019

KOSTKY? KOSTKY! Aneb Spolužák ti řekne, odborník poradí

Studenti učí studenty… Díky celoročnímu projektu JGPT podporovanému Moravskoslezským krajem se mohlo téměř dvacet studentů vyškolit a stát se na rok...

» více novinek

Kalendář akcí