Francouzský jazykový diplom

DELF (Diplôme d’études en langue française) a DALF (Diplôme approfondi de langue française) jsou diplomy osvědčující znalost francouzského jazyka vydávané francouzským ministerstvem školství. Zkoušky odpovídají Společnému evropskému referenčnímu rámci pro jazyky, který rozděluje šest úrovní jazyka – A1, A2, B1, B2, C1, C2. Jednotlivé zkoušky jsou na sobě nezávislé, proto se zájemce může zapsat na jakoukoli úroveň, aniž by složil zkoušku nižší úrovně.

Zkouška testuje čtyři jazykové kompetence – porozumění mluvenému slovu, porozumění textu, mluvený a písemný projev.

Diplom je platný po celém světě bez časového omezení. Zaměstnavatelé i frankofonní vysoké školy stále více užívají Společného evropského rámce pro definování požadovaných schopností při vyhledávání nových zaměstnanců a studentů a zkoušky DELF/DALF zaručují tyto úrovně ve francouzském jazyce.

Alliance Française d’Ostrava je jediným akreditovaným centrem pro zkoušky DELF a DALF v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Zároveň nabízí přípravné kurzy úrovní DELF A1, DELF A2, DELF B1, DELF B2, DALF C1. Více naleznete na stránkách Alliance Française d’Ostrava.

DELF & DALF Tous publics (DELF & DALF pro širokou veřejnost)

Zkouška je určená pro všechny zájemce bez rozdílu věku.

DELF Junior (Juniorský DELF)

Zkouška má stejnou strukturu i hodnotu jako DELF pro širokou veřejnost, je ale tematicky bližší studentům základních a středních škol.

DELF scolaire (Žákovský DELF)

Žákovský DELF se obsahově shoduje s DELF Junior, ale koná se ve školském zařízení, které je akreditováno francouzským velvyslanectvím. Zkoušky se konají jednou ročně, na přelomu listopadu a prosince. Žákovský DELF nabízí úrovně A1, A2, B1, B2 a je cenově velice výhodný. V Moravskoslezském a Olomouckém kraji lze Žákovský DELF složit ve 7 školských zařízeních, mezi které patří i Jazykové gymnázium Pavla Tigrida.

Gymnázium je centrem konání zkoušek „žákovského DELFu“

Diplom Žákovského DELFu je mezinárodně uznávaným diplomem a současně také prostředkem vnějšího srovnání, a to nejen pro jednotlivé žáky a jejich učitele, ale i pro samotné školy. Tento diplom by se tedy snadno mohl stát jakýmsi prostředkem usnadňujícím vytvoření skupin určité úrovně jazykových znalostí a dovedností a napomoci tak v zajištění návaznosti výuky francouzštiny. Navíc to, že se zkoušky žákovského DELFu opírají o pedagogiku definovanou Evropským referenčním rámcem pro jazyky, umožňuje lépe dynamizovat pedagogické přístupy ve výuce. Současně jsou tyto zkoušky také modelem, který odpovídá stávajícím doporučením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Jak potvrzují četná svědectví učitelů zapojených do tohoto projektu, diplom žákovského DELFu je také motivačním faktorem pro žáky v jejich studiu. Pro jednotlivé pedagogy je pak skutečnost, že pracují podle mezinárodních pedagogických metod a postupů, určitou zárukou kvality. Poslední konaný zkouškový termín byl taktéž podpořen úspěšnou propagační kampaní, kterou, ve spolupráci se sítí Francouzských aliancí v České republice, vedly jednotlivé partnerské školy směrem k žákům a jejich rodičům. Tato kampaň umožnila lepší zviditelnění zkoušek žákovského DELFu koncipovaných Mezinárodním centrem pedagogických studií (Centre International d’Etudes Pédagogiques, CIEP).

Na Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida je všem studentům umožněno složit mezinárodní zkoušku DELF scolaire (Žákovský DELF) vždy na konci listopadu. Zkouška může být složena kdykoliv v průběhu vzdělání žáka podle úrovní znalostí jazyka francouzského.

Zkoušku z cizího jazyka (francouzského) v rámci profilové maturitní zkoušky lze nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky DELF, popř. DALF, dokládající jazykové kompetence na úrovni B1 nebo na úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák ředitelce školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

V případě, že žák nahradil zkoušku z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky standardizovanou zkouškou, uvádí se na vysvědčení u příslušné zkoušky slovo „nahrazeno“. Tato zkouška není součástí celkového hodnocení.

Pro více informací kontaktujte příslušného koordinátora na naší škole – Mme. Anne-Christine Trochut na adrese atrochut@jazgym.cz.

Přijímací řízení
Pro zájemce o vzdělávání na našem gymnáziu jsou k dispozici informace o přijímacím řízení.
Proč studovat u nás?
Novinky
19. 2. 2018

Umíte poskytnout první pomoc?

Poskytnout člověku první pomoc je jednou z povinností každého občana. Bohužel často ani netušíme, jak se máme správně zachovat v různých situacích,...

19. 2. 2018

Okresní kolo soutěže v anglickém jazyce

Dne 12. 2. 2017 se ve Středisku volného času na Ostrčilově ulici konalo okresní kolo soutěže v anglickém jazyce. Mezi soutěžícími byly i dvě žákyně...

11. 2. 2018

Žijeme kulturou regionu: Janáčkova filharmonie Ostrava a Lukáš Vondráček se líbili

Na konci ledna 2018 se vybraní studenti 2. ročníku zúčastnili generální zkoušky koncertu Janáčkovy filharmonie Ostrava, jejímiž hosty byli dnes již...

» více novinek