Školní řád

Školní řád Jazykového gymnázia Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě (PDF – 0,2 MB)

Školní řád Jazykového gymnázia Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě

vydaný v souladu s ustanovením § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), ve znění pozdějších předpisů.

Článek 1

Základní práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců ne​zletilých žáků

Žáci mají právo zejména:

 1. na vzdělávání a školské služby podle školského zákona,
 2. na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
 3. volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí,
 4. zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků (např. školní parlament), volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat,
 5. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,
 6. na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona,
 7. být na začátku školního roku seznámeni s konkrétními pravidly a kritérii hodnocení a se způsobem klasifikace v jednotlivých předmětech (viz čl. 3 Pravidel pro hodnocení prospěchu a chování žáků),
 8. požádat vyučujícího daného předmětu o individuální pomoc při zvládnutí učiva zejména v případě dlouhodobé absence, osobního handicapu vzhledem k probírané látce apod.; podmínkou této individuální pomoci učitele je aktivní a zodpovědný přístup žáka k odstranění problému,
 9. na ochranu před fyzickým a psychickým násilím, na zachování lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a na ochranu svého jména,
 10. stravovat se ve školní jídelně.

Práva podle písm. b., c., e. a f. mají také zákonní zástupci nezletilých žáků. Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání mají právo v případě zletilých žáků také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost.

Žáci jsou povinni zejména:

 1. řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat,
 2. ve škole a na vzdělávacích akcích pořádaných mimo školní budovu dodržovat ustanovení školního řádu, pravidla bezpečnosti práce, požární předpisy, řády odborných učeben a tělocvičen, se kterými byli seznámeni třídními učiteli, vyučujícími nebo učiteli konajícími pedagogický dozor; plnit pokyny pedagogických pracovníků a ostatních pověřených zaměstnanců školy,
 3. oznámit třídnímu učiteli, výchovnému poradci, řediteli nebo jeho zástupcům jakékoliv projevy sociálně patologických jevů, kterým byli ve škole vystaveni nebo je zjistí,
 4. absolvovat rehabilitace a lékařská vyšetření, která nemají akutní charakter, v době mimo vyučování (je-li to z provozního hlediska zdravotního zařízení možné),
 5. šetrně a hospodárně zacházet s majetkem školy, výzdobou, zařízením a vybavením učeben, odborných učeben, laboratoří a chránit je před poškozením; případy poškozování, jichž se stane svědkem, oznámit dozor konajícímu učiteli, třídnímu učiteli nebo pracovníkům vedení školy,
 6. v případě úmyslného poškození nebo poškození z nedbalosti uhradit škodu způsobenou na majetku školy ve výši stanovené ředitelkou školy (viz zvláštní úprava § 391 zákoníku práce či obecná úprava občanského zákoníku),
 7. šetřit energiemi, vodou a spotřebním materiálem,
 8. chovat se zdvořile a ohleduplně k sobě navzájem, ke všem zaměstnancům i návštěvníkům školy a při setkání je pozdravit,
 9. dodržovat pravidla společenského chování, a to jak v etice oblékání, mluvy a vnějších projevů, např. projevů sexuální povahy.

Zletilí žáci jsou dále povinni:

 1. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
 2. dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými v článku 5 tohoto školního řádu,
 3. oznamovat škole údaje pro školní matriku a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.

Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:

 1. zajistit, aby žák docházel řádně do školy,
 2. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti žáka, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh jeho vzdělávání,
 3. dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými v článku 5 tohoto školního řádu,
 4. oznamovat škole údaje pro školní matriku a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích,
 5. na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání a chování žáka.

Článek 2

Provoz a vnitřní režim

Obecné zásady

 1. V souladu s § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je za účelem ochrany majetku, práv a právem chráněných zájmů žáků a zaměstnanců Jazykového gymnázia Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace ve veřejných prostorách budovy školy provozován kamerový systém. Monitorování v žádném případě nezasahuje do soukromí žáků a zaměstnanců školy.
 2. Všichni žáci školy vlastní studentský průkaz, který je opatřen čipem pro evidenci docházky do vyučování a výdej obědů ve školní jídelně. Povinností žáka je při každém příchodu do školy i odchodu z budovy školy zaevidovat se na příslušném čtecím zařízení umístěném v prostorách před vstupem do šaten. V případě poruchy tohoto zařízení nebo v případě ztráty či zapomenutí studentského průkazu je povinností žáka každý svůj příchod i odchod nahlásit pracovníkovi konajícímu službu na vrátnici školy. Porušení této povinnosti může být považováno za hrubé porušení školního řádu.
 3. Studentský průkaz slouží rovněž jako identifikace žáka Jazykového gymnázia Pavla Tigrida, a proto je žák povinen na požádání zaměstnance školy tento průkaz předložit.
 4. Provoz školy je zajištěn v průběhu pracovního týdne od 6.30 hod. do 17.15 hod. V době od 6.30 hod. do 6.55 hod. se studenti zdržují pouze v prostorách školní jídelny, kde je nad nimi zajištěn dozor.
 5. Po ukončení vyučování žáci opouštějí budovu školy. Zdržovat se po ukončení vyučování v učebnách nebo v jiných prostorách školy je možné pouze výjimečně, a to se souhlasem ředitele školy (příp. pověřeného pracovníka) a se zajištěním dohledu nad žáky.
 6. Vstup zákonných zástupců a dalších osob do budovy školy v průběhu vyučování i mimo něj je evidován pracovníkem konajícím službu na vrátnici školy, který podle účelu návštěvy zajistí další potřebné kroky (telefonicky kontaktuje vedení školy, třídního učitele, příp. zajistí doprovod osoby v prostorách školy).

Vyučování, přestávky, vzdělávací akce konané mimo areál školy

 1. Do školy přicházejí žáci včas, řádně připraveni a vybaveni potřebnými učebními materiály. Do tělesné výchovy jsou žáci povinni nosit požadovaný oděv a obuv.
 2. Ve školní budově se žáci přezouvají. Jako přezůvky a sportovní obuv mohou žáci používat pouze obuv se světlou podrážkou, která nezanechává stopy na podlahových krytinách.
 3. Po vstupu do budovy žáci sestupují po schodišti do suterénu, kde si odkládají boty a svrchní oděv do přidělené šatní skříňky. Na vlastní náklady si zajistí zámek a zodpovídají za uzamčení skříňky. Je zakázáno jakkoli manipulovat s přidělenou šatní skříní nebo se skříněmi svých spolužáků (odemykání cizích skříní, stěhování skříní, odstraňování čísel atd.), lepit plakáty, psát, malovat nebo jiným způsobem skříňky znehodnocovat. V prostorách šaten se žáci zbytečně nezdržují (ani o přestávkách a volných hodinách).
 4. V učebně dodržují žáci zasedací pořádek stanovený třídním učitelem nebo sedí podle pokynů vyučujícího. Na svém pracovním místě udržují po celou dobu vyučování pořádek a po ukončení vyučování v dané učebně zvednou židli. Na plnění těchto povinností dohlíží vyučující.
 5. Přestávku využívají žáci výhradně k odpočinku, občerstvení, přípravě na další vyučování, k jednání s pedagogickými pracovníky nebo k vyřizování záležitostí v kanceláři školy. Na chodbách žáci neběhají, nekřičí, zbytečně nevstupují do jiných učeben.
 6. Pokud žáci v době přestávky na oběd nebo v době mimořádně vzniklé volné hodiny setrvávají ve škole, chovají se tak, aby nerušili probíhající výuku; zdržují se v prostoru školního bufetu, školní jídelny (pokud tomu nebrání provozní podmínky výdejny stravy), v počítačové učebně č. 43, příp. dalších vyhrazených učebnách, kde je zajištěn pedagogický dozor.
 7. O přestávkách lze ve třídách větrat výhradně jen spodními „ventilačkami“ v rozsahu daném vymezovačem. Velká okna musí být zavřená. Za dodržování tohoto nařízení odpovídá žákovská služba. Pokud její pokyn spolužáci nerespektují, je povinna oznámit to ihned dozor konajícímu učiteli.
 8. Organizační změny vyučování pro následující den jsou umístěny na nástěnce při vstupu do budovy školy a v 1. poschodí a rovněž v informačním systému, do něhož mají žáci přístup pomocí přihlašovacího jména a hesla. Žáci jsou povinni se s těmito změnami seznámit a svoji přípravu na vyučování jim přizpůsobit.
 9. O vzdělávacích akcích konaných mimo areál školy jsou žáci informováni s dostatečným předstihem (minimálně 3 pracovní dny) vedoucím akce (pedagogickým dozorem), který jim sdělí potřebné údaje a pokyny (termín, místo a doba srazu, předpokládaná doba konání akce, způsob dopravy, výše vstupného, organizace vyučování apod.). Žáci mladší 15 let mohou příležitosti samostatného příchodu na školní akci nebo odchodu z ní využít pouze tehdy, předloží-li vedoucímu akce předem písemný souhlas rodičů. Jestliže tak neučiní, jsou povinni se zúčastnit přesunu pod dohledem učitele.
 10. Ve škole a na akcích pořádaných školou je zakázána propagace všech hnutí potlačujících lidská práva a propagace a činnost politických stran a politických hnutí.
 11. Vývoj žáků a nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí a dále reklama a nabízení k prodeji nebo prodej potravin, které jsou v rozporu s výživovými požadavky na zdravou výživu žáků. Požadavky na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách stanoví MŠMT a MZ vyhláškou.

Stravování ve školní jídelně

 1. K objednávání a odhlašování obědů ve školní jídelně používají žáci (zákonní zástupci nezletilých žáků) příslušný elektronický systém, do něhož mají přístup prostřednictvím uživatelského jména a hesla, které obdrží od třídního učitele. V případech hodných zvláštního zřetele je možné po dohodě zakoupit stravenky i v papírové podobě v kanceláři Školní jídelny na ZŠ Čkalovova v Ostravě-Porubě.
 2. Objednání oběda nebo jeho odhlášení v elektronickém systému stravování je možné nejpozději pracovní den předem do 14.00 hod.; na pondělí je možné odhlásit oběd telefonicky v době od 7.00 do 8.00 hod. na tel. č. 596 925 474.
 3. Podle § 122 odst. 2 školského zákona poskytuje škola svým žákům „dotované“ školní stravování, a to výhradně po dobu jejich pobytu ve škole. První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole se za pobyt ve škole považuje. Při více než jednodenní absenci žáka je tedy nutné obědy odhlásit, jinak bude doúčtován rozdíl v ceně dotovaného a nedotovaného oběda (cca 25,– Kč za jeden oběd).
 4. Nárok na vydání oběda ve školní jídelně prokáží žáci přiložením studentského průkazu s čipem k příslušnému čtecímu zařízení. Ve výjimečném případě (zapomenutí studentského průkazu nebo jeho ztráta) ověří oprávněnost k vydání oběda zaměstnankyně školní jídelny na základě občanského průkazu nebo jiného průkazu se jménem a fotografií žáka, příp. potvrzením totožnosti žáka dozor konajícím učitelem apod.
 5. Obědy ve školní jídelně se vydávají v době od 12.00 do 14.00 hod. S ohledem na omezenou kapacitu školní jídelny májí žáci přestávku na oběd stanovenou v návaznosti na jejich rozvrh hodin, a to 5., 6. nebo 7. vyučovací hodinu. V jídelně je bezpodmínečně nutné dodržovat hygienické a společenské normy a pravidla kulturního stolování a řídit se pokyny dozírajícího učitele.
 6. Žáci maturitního ročníku ztrácejí nárok na školní stravování po ukončení vyučování, tj. den před nástupem na přípravný („svatý“) týden. Ve školní jídelně se však mohou i nadále stravovat, a to za cenu „nedotovaného“ oběda stanovenou dodavatelem stravy.

Učebnice

 1. Žákům plnícím povinnou školní docházku a žákům se sociálním nebo zdravotním znevýhodněním jsou bezplatně zapůjčovány učebnice a učební texty, které jsou žáci povinni vrátit nejpozději do konce příslušného školního roku. V případě jejich ztráty nebo poškození bude uplatňováno následující opatření:
  • u učebnice používané první rok – úhrada plné ceny nebo zakoupení nové,
  • u učebnice používané druhý rok – úhrada 50 % ceny,
  • u učebnice používané 3. – 5. rok – úhrada 30 % ceny.
 2. S ohledem na charakter učebnic pro výuku cizích jazyků (doplňovací cvičení, křížovky apod.) a na jejich potřebu pro opakování v průběhu celého vzdělávání doporučujeme žákům uvedeným v odst. 1, aby si jazykové učebnice zakoupili na vlastní náklady.

Školní knihovna

 1. Ve vedlejší budově školy „B“ (tzv. „domeček“) mají žáci k dispozici školní knihovnu. Při půjčování knih ve školní knihovně se žáci řídí Knihovním řádem, který je přílohou školního řádu.

Vyřizování záležitostí žáků

 1. Osobní záležitosti žák projednává především s třídním učitelem. O pomoc při řešení svých problémů může žák požádat rovněž výchovného poradce, školního metodika prevence, zástupce ředitele nebo přímo ředitelku školy. Ke kolektivnímu projednávání záležitostí žáků slouží zejména třídnické hodiny s třídními učiteli, které se konají minimálně 1× měsíčně.
 2. V případě nepřítomnosti třídního učitele se obrací žák na zastupujícího třídního učitele, případně na zástupce ředitele či ředitelku školy.
 3. V kanceláři školy žák vyřizuje své záležitosti výhradně mimo vyučování v úředních hodinách, které jsou vyvěšeny na dveřích kanceláře.

Článek 3

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

 1. Žákům se nedoporučuje nosit do školy bez vážných důvodů vyšší finanční částky a cenné předměty nesouvisející s vyučováním. Za jejich ztrátu škola nezodpovídá. Pokud se přinesení těchto věcí do školy nelze vyhnout, je možné požádat v kanceláři ekonomky o jejich uschování v bezpečnostním trezoru.
 2. Ve všech prostorách školy nelze z bezpečnostních důvodů používat vlastní elektrospotřebiče připojené na síť. Toto ustanovení se týká i nabíječek mobilních telefonů, CD přehrávačů, walkmanů se síťovými adaptéry, notebooků, tabletů apod.
 3. Mobilní telefony a jiná elektronická zařízení mohou žáci používat pouze v době přestávek. V době vyučovací hodiny musí být tato zařízení vypnuta a uložena ve školní tašce. Notebooky nebo tablety mohou žáci používat ve vyučování pouze se souhlasem vyučujícího.
 4. Do vyučování a na školní akce nesmí přijít žák pod vlivem alkoholu ani jiné návykové látky. V areálu školy a na všech akcích pořádaných školou je žákům zakázáno kouřit, přechovávat a požívat alkohol a jiné zdravotně rizikové látky (zejména drogy) a nabízet je ostatním žákům. Není dovoleno nosit do školy nebo na akce pořádané školou věci nebezpečné či ohrožující život a zdraví lidí (např. zbraně, ostré předměty, výbušniny, chemikálie) nebo mravní výchovu (pornografie). Porušení tohoto ustanovení může být považováno za závažné porušení školního řádu.
 5. Při úrazu se všichni žáci a zaměstnanci školy řídí zásadami poskytování první pomoci (lékárnička je umístěna v prostoru před vrátnicí a v kabinetě tělesné výchovy v přízemí budovy). Školní úraz žák neprodleně hlásí vyučujícímu nebo dozírajícímu učiteli, popř. třídnímu učiteli, zástupcům ředitele, řediteli nebo zaměstnancům v kanceláři školy. Záznam o úrazu provede pověřený pracovník do Knihy úrazů nejpozději následující den a následně učiní další potřebné kroky.
 6. Na školní počítač (příp. notebook) se může žák přihlásit pouze v počítačové učebně (uč. č. 43), jazykové učebně (uč. č. 35a) nebo v učebně č. 37, a to pouze za přítomnosti vyučujícího nebo učitele konajícího pedagogický dozor. Přihlášení se na školní počítač umístěný v ostatních učebnách a jakákoliv svévolná manipulace s informační a výpočetní technikou (monitor, klávesnice, dataprojektor apod.) umístěnou v jednotlivých učebnách je žákům zakázána. Porušení tohoto ustanovení může být považováno za závažné porušení školního řádu.
 7. V počítačové a jazykové učebně (příp. při práci se školními notebooky) je přísný zákaz konzumace jídla a nápojů.
 8. Ztrátu osobního majetku či ztrátu majetku školy hlásí žák neprodleně třídnímu učiteli, v případě jeho nepřítomnosti zástupcům ředitele, řediteli nebo v kanceláři školy. Při náhradě škody škola postupuje v souladu s podmínkami stanovenými pojišťovací agenturou.

Článek 4

Povinnosti služby

Na každý týden určuje třídní učitel dva žáky třídy jako službu a ti pak plní následující povinnosti:

 1. na začátku hodiny hlásí vyučujícímu chybějící spolužáky,
 2. nedostaví-li se vyučující do třídy 10 minut po začátku vyučovací hodiny, hlásí tuto skutečnost zástupcům ředitele, řediteli nebo v kanceláři školy,
 3. dohlíží na větrání v učebnách v době přestávek, a to v souladu s ustanovením čl. 2 – Vyučování, přestávky, odst. 7,
 4. po celý den odpovídají za pořádek a čistotu ve třídě a po ukončení hodiny za smazání tabule mokrou houbou,
 5. po skončení vyučování v dané učebně služba smaže mokrou houbou tabuli, zkontroluje stav třídy, zhasnutí světel a řádné uzavření oken.

Na plnění povinnosti služby dohlíží vedle třídního učitele i jednotliví vyučující.

V případě nepřítomnosti žáků plnících povinnost služby ve třídě je automaticky zastoupí žáci, kteří po nich následují ve jmenném seznamu v třídní knize. Službu v dělených hodinách může stanovit vyučující.

Článek 5

Docházka do školy a omlouvání nepřítomnosti žáků

Docházka do školy

 1. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin a účastní se výuky povinných, volitelných i nepovinných předmětů.
 2. Na počátku školního roku obdrží žák od třídního učitele omluvný list, který má povahu úřední listiny. V případě jeho ztráty nebo poškození požádá žák o vydání náhradního omluvného listu za příslušný poplatek na sekretariátu školy (viz příloha č. 3 – Žádost o vystavení náhradního omluvného listu). Omluvný list je nepřenosný a údaje na něm uvedené jsou důvěrné.
 3. Přílohou omluvného listu je prohlášení zákonného zástupce nezletilého žáka o převzetí právní odpovědnosti vyplývající z povinnosti dohledu nad dítětem nebo prohlášení zletilého žáka o převzetí odpovědnosti za svoji osobu při odchodu ze školy v průběhu vyučování, v době přestávky určené na oběd a v době mimořádně vzniklé volné hodiny.
 4. Třídní učitel eviduje a vyhodnocuje školní docházku žáků své třídy. Jeho právem je posoudit věrohodnost důvodu nepřítomnosti žáka. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence (častá krátkodobá absence) informuje třídní učitel ředitele školy a výchovného poradce, kteří poskytnuté informace společně vyhodnocují a přijímají příslušná opatření.
 5. Ředitelka školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka na žádost zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu. Pokud je žák z vyučování některého předmětu zcela uvolněn, není z tohoto předmětu klasifikován a na vysvědčení je u příslušného předmětu uvedeno místo stupně prospěchu slovo „uvolněn(a)“.
 6. Z předmětu tělesná výchova ředitelka školy uvolní žáka z vyučování na základě písemné žádosti, jejíž nedílnou přílohou je posudek praktického (registrujícího) lékaře. Žádost doručí žák do konce měsíce září příslušného školního roku; v případě náhlého zdravotního omezení (úraz, nemoc) bezprostředně po nástupu do školy. Tiskopis žádosti o uvolnění z tělesné výchovy (viz příloha č. 4 a 5 školního řádu) je k dispozici u vyučujícího tělesné výchovy, třídního učitele nebo na webových stránkách školy.

Omlouvání nepřítomnosti žáků ve vyučování

 1. Omlouvání absence se řídí § 67 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a Metodickým pokynem MŠMT č.j. 10 194/2002-14 k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví.
 2. Nepřítomnost ve vyučování omlouvá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák.
 3. Předvídanou nepřítomnost žáka v délce 1–3 dnů omlouvá třídní učitel, delší ředitel školy. Zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák doručí písemnou žádost o uvolnění z vyučování třídnímu učiteli a doloží v ní důvod nepřítomnosti. Třídní učitel postoupí žádost řediteli školy a připojí k ní své stanovisko obsahující počet zameškaných hodin žáka v předcházejícím období, informace o prospěchu žáka apod.
 4. V případě nepředvídané nepřítomnosti žáka je zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák povinen bezodkladně, nejpozději však do 2 pracovních dnů od počátku nepřítomnosti oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti. Toto sdělení je možno provést:
  • telefonicky do kanceláře školy, popř. třídnímu učiteli,
  • elektronickou poštou,
  • osobně prostřednictvím zákonného zástupce nezletilého žáka.
 5. Důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování se dokládají v omluvném listu žáka, který žák předloží třídnímu učiteli co nejdříve po návratu do školy, nejpozději však do 3 pracovních dnů:
  • Krátkodobá absence do tří dnů – omluvu potvrdí zákonný zástupce nebo zletilý žák svým podpisem.
  • Opakovaná krátkodobá absence do tří dnů (tj. více než 3× za pololetí škol. roku) nebo absence nad tři dny – omluvu potvrdí zákonný zástupce nebo zletilý žák svým podpisem v omluvném listu, součástí (přílohou) omluvy je buď lékařské potvrzení (§ 18 a § 38 zákona č. 48/ 1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) nebo doklad jiné instituce (soud, Policie ČR, sportovní kluby, ZUŠ apod.), popř. jiný zvlášť výjimečný důvod uvedený zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka.
 6. Třídní učitel stanoví žákům konkrétní pravidla (dobu, místo apod.) pro předkládání omluvných listů.
 7. První porušení výše uvedených zásad omlouvání řeší třídní učitel osobním pohovorem se žákem, v případě nezletilého žáka i písemným upozorněním (dopisem, příp. e-mailem) jeho zákonnému zástupci. Při opakovaném nedodržení předepsaného způsobu omlouvání budou zameškané hodiny neomluvené.
 8. Neomluvená nepřítomnost žáka ve vyučování do součtu 10 vyučovacích hodin je řešena za přítomnosti třídního učitele a výchovného poradce se žákem (v případě nezletilého žáka i jeho zákonným zástupcem) pohovorem, na němž se projedná absence žáka ve vyučování a upozorní se na příslušná ustanovení školského zákona a školního řádu. Zákonný zástupce žáka, zletilý žák je seznámen s možnými důsledky v případě nárůstu neomluvené absence. O průběhu a závěru pohovoru se provede zápis, který je podepsán zúčastněnými osobami.
 9. Neomluvená absence žáka při počtu nad 10 vyučovacích hodin je řešena výchovnou komisí, kterou svolává ředitel školy. Složení komise odpovídá závažnosti a charakteru neomluvené absence žáka. O průběhu a závěru jednání komise se provede zápis, který je podepsán zúčastněnými osobami.
 10. Při počtu nad 25 neomluvených vyučovacích hodin zašle ředitel školy bezodkladně oznámení příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí (§ 6 a § 10 odst. 4 zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů).
 11. Musí-li žák navštívit lékaře nebo odejít ze školy z jiného závažného důvodu v průběhu vyučování, podepíše omluvný list zákonný zástupce (v případě zletilého žáka samotný žák) předem a uvede čas odchodu a důvod nepřítomnosti. Odchod ze školy během vyučování ohlásí žák vyučujícímu, v jehož hodině absence začíná, a předloží mu omluvný list k podpisu. Omluvný list podepsaný vyučujícím pak předloží žák pracovníkovi konajícímu dozor na vrátnici školy a následně v rámci vyhodnocování absence i třídnímu učiteli.

Přílohy

 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků
 2. Knihovní řád
 3. Žádost o vydání náhradního omluvného listu
 4. Žádost o uvolnění z tělesné výchovy pro zletilého žáka
 5. Žádost o uvolnění z tělesné výchovy pro nezletilého žáka
 6. Žádost o vydání stejnopisu vysvědčení

V Ostravě 30. 6. 2015

Mgr. Zdeňka Průšová
ředitelka

Školní řád Jazykového gymnázia Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace včetně příloh byl projednán a schválen na jednání školské rady dne 28. 8. 2015.

100 let od narození Pavla Tigrida

Spolupracujeme s Lékařskou fakultou OU

Lékařská fakulta Ostravské univerzitySpolupracujeme s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity na projektu Integrace středoškoláků do výuky Fyziologie na Lékařské fakultě Ostravské univerzity.

Novinky
20. 10. 2017

Elektronická schránka důvěry

Nově začíná naše školy využívat elektronickou schránku důvěry. Zatím se bude jednat o měsíční zkušební provoz. Své vzkazy můžete podepsat i poslat v...

18. 10. 2017

Jaký bude Francouzský podzim?

O tom přišel studentům 4.E, 3.A a 3.B v pátek 29. září 2017 popovídat ředitel Francouzské aliance v Ostravě pan Yrieix Bletton. Francouzský podzim,...

16. 10. 2017

Spectaculo Interesse 2017

Ve dnech 2.–4. října jsme se s mojí spolužačkou Anetou Pospíšilovou podílely na organizaci 12. ročníku mezinárodního loutkařského festivalu Spectaculo...

» více novinek