Matematika

V České republice jsou celostátně, popř. v rámci Moravskoslezského kraje, organizovány následující soutěže, semináře a další aktivity, do kterých se mohou dobrovolně zapojit i žáci naší školy se zájmem a nadáním pro matematiku pod vedením vyučujícího nebo zcela individuálně.

Škomam

Školu matematického modelování (Škomam) pořádá již od roku 2005 Katedra aplikované matematiky (KAM) na VŠB-TU Ostrava. Jedná se o každoroční třídenní kurz určený především pro studenty posledních a předposledních ročníků středních škol se zájmem o matematické modelování a výpočetní matematiku. Kurz sestává z dopolední sekce přednášek a odpoledních počítačových cvičení.
Více viz http://skomam.vsb.cz/.

MoFo

Toto několikadenní soustředění, pořádané VŠB-TU, je určeno pro řešitele matematické a fyzikální olympiády, ale také pro všechny ostatní žáky a studenty ZŠ a SŠ ve věku od dvanácti do dvaceti let se zájmem o matematiku a fyziku. Jedná se o tzv. netradiční relax – přednášky a soutěže z matematiky a fyziky, bazén, sauna, bowling, stolní tenis, trocha turistiky...
Více viz cmf.vsb.cz/mo/MOFOstranky/.

Brkos

BRKOS je matematický korespondenční seminář určený pro všechny středoškolačky a středoškoláky, kteří mají rádi matematiku a řešení netradičních problémů. Soutěžícím jsou postupně zadávány příklady k řešení, které jsou rozděleny do 6 sérií po 8 příkladech. První čtyři příklady z každé série jsou vždy tematicky zaměřeny. Organizátoři se snaží vybírat zajímavé příklady z různých oblastí matematiky. Pokud soutěžící nespočítají všechno, nevadí, klidně mohou poslat řešení jediného příkladu. Bodovací systém zvýhodňuje zejména mladší řešitele oproti starším a také ty, kteří pilně posílají hodně sérií, ač s malým množstvím správně vyřešených příkladů.
Více viz brkos.math.muni.cz/index.php?s=info.

Matematický korespondenční seminář PraSe

Matematický korespondenční seminář (MKS) PraSe (PRAžský SEminář) je celoroční soutěž, pořádaná studenty Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je určena středoškolským studentům a žákům ZŠ se zájmem o matematiku. Zájemci v průběhu roku dostávají zadání úloh, jejichž řešení posílají organizátorům. Ti došlá řešení opravují a zasílají zpět spolu se vzorovými řešeními a komentáři, průběžnou výsledkovou listinou a novými zadáními. K semináři se vážou i různé další akce, díky kterým se účastníci mohou seznámit třeba s organizátory a dalšími účastníky semináře.

Od školního roku 2012/13 může uchazeč o bakalářské studium na MFF UK požádat o prominutí odborné přijímací zkoušky na základě Osvědčení úspěšného řešitele korespondenčních seminářů z matematiky, fyziky nebo programování. Za úspěšného řešitele korespondenčního semináře (MKS, FKS nebo KSP MFF) je považován ten řešitel, který získal v daném ročníku KS alespoň 50 % z celkového počtu bodů.
Více viz mks.mff.cuni.cz/info/info.php.

Pikomat

Pikomat je celoroční matematická soutěž organizovaná studenty MFF UK a je určena žákům šestých až devátých tříd základních škol a studentům odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Tato soutěž probíhá korespondenční formou. Součástí projektu Pikomat jsou také letní tábory a soustředění pro zájemce o matematiku.
Více viz pikomat.mff.cuni.cz/.

KoKoS

Koperníkův Korespondenční Seminář (zkráceně KoKoS) je matematický seminář pro žáky 6.–9. tříd základních škol nebo odpovídajících ročníků gymnázií. Za cíl si klade rozvíjet žáky, kteří mají zájem o matematiku a logické myšlení, a naučit je něco nového nad rámec standardní výuky ve škole. Probíhá formou řešení sérií matematických úloh. Součástí semináře jsou také víkendová soustředění, jejichž obsahem není jen nabývání nových znalostí formou přednášek, diskusí či experimentů v předmětech matematika, fyzika a chemie, ale také různé hry a pohybové aktivity.
Více viz kokos.gmk.cz/.

Matematická olympiáda

Matematická olympiáda je nejstarší a nejznámější matematickou soutěží u nás. Matematická olympiáda je organizována v několika věkových kategoriích, označených od té nejvyšší a nejprestižnější jako A přes B, C, Z9, Z8, Z7, Z6 až po Z5. U všech kategorií vždy nejprve probíhá domácí kolo, kde mají soutěžící předloženo šest úloh, z nichž stačí vyřešit čtyři k postupu do dalšího kola. Texty soutěžních úloh jsou otištěny v samostatných letácích a také v časopisech Rozhledy matematicko-fyzikální, Matematika–fyzika–informatika a Učitel matematiky. Poté proběhne jedno, dvě, či dokonce tři další kola (záleží na kategorii) pro soutěžící úspěšné vždy v předchozím kole. Úlohy jsou postupně ve vyšších kolech náročnější. Soutěž probíhá celý školní rok a na závěr jsou vyhlášeni nejúspěšnější řešitelé v jednotlivých kategoriích na úrovni okresu, regionu či celé republiky. Šest nejúspěšnějších řešitelů kategorie A jede následně reprezentovat naši republiku na Mezinárodní matematickou olympiádu.
Více viz www.matematickaolympiada.cz/.

Logická olympiáda

Soutěž pořádaná společností Mensa ČR je určena žákům mateřských a základních škol a studentům středních škol včetně odpovídajících ročníků víceletých gymnázií z celé České republiky. Logická olympiáda přináší zábavnou formou aktivity, na které ve školních osnovách mnohdy nezbývá místo. Soutěž je založena na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.
Více viz https://www.logickaolympiada.cz/o_soutezi/.

Matematický klokan

Matematický klokan je soutěž pro žáky ve věku 10 až 19 let. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Soutěž je určena všem, nejen nadaným žákům. Tím se značně liší od Matematické olympiády, která vyhledává především talenty. Matematický klokan se naopak snaží zapojit do soutěže všechny žáky a umožnit jim vyzkoušet si svoje schopnosti při řešení neobvyklých úloh. Vlastní soutěž probíhá ve všech pořadatelských zemích zpravidla koncem měsíce března ve stejný den a hodinu. Ve všech kategoriích soutěžící řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti.
Více viz www.matematickyklokan.net/.

MaSo

MaSo je matematická soutěž pro čtyřčlenná družstva žáků druhého stupně ZŠ a víceletých gymnázií, která se koná dvakrát ročně (podzim, jaro). Žáci počítají matematické příklady a řeší různé logické úlohy. Za spočítané příklady získávají týmy tahy do hry, která je pak hlavním zdrojem jejich bodů do celkového hodnocení. Kromě samostatné činnosti je důležitá i koordinace a vzájemná spolupráce. Umístnění týmu na stupních vítězů záleží nejen na tom, kolik správně vyřeší příkladů, ale také na strategii ve hře.
Více viz maso.mff.cuni.cz/#o-soutezi.

Pythagoriáda

Pythagoriáda patří mezi oblíbené matematické soutěže. Je určena všem žákům 5., 6., 7. a 8. ročníků základních škol a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří mají zájem o matematiku.
Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího počtu žáků. Úlohy této soutěže vycházejí ze znalostí matematiky odpovídajících ročníků ZŠ a víceletých gymnázií. Zúčastnit se této soutěže může každý žák příslušného ročníku – není tedy nutné být matematickým talentem. Příklady rozvíjí mj. prostorovou představivost či logické uvažování. Soutěž má dvě kola, školní a okresní.

Internetová matematická olympiáda

Jedná se o matematickou soutěž pro sedmičlenná družstva středoškoláků, která se koná tak, že je žákům daný den zveřejněno zadání příkladů a následně do dvou následujících hodin družstva odešlou řešení pomocí příslušného internetového formuláře.
Více viz matholymp.fme.vutbr.cz/default.aspx a matholymp.fme.vutbr.cz/default.aspx?server=1&article=3.

Moravskoslezský matematický šampionát

Moravskoslezský matematický šampionát (MMŠ) je mezinárodní matematická soutěž pro nadané žáky devátých tříd ZŠ a studenty 3. ročníků středních škol. Soutěž probíhá v prostorách Wichterlova gymnázia v Ostravě-Porubě. Řešitelé řeší dvě sady úloh (ZŠ v družstvech, SŠ samostatně) a ještě tentýž den probíhá slavnostní vyhodnocení. Každý účastník soutěže obdrží sborník řešených úloh obou kategorií. Soutěž je každoročně pořádána v závěru měsíce října.
Více viz www.wigym.cz/sampionat/.

Náboj

Náboj je soutěž pro pětičlenné týmy středoškoláků, které reprezentují své školy. Celá soutěž trvá 120 minut, během nichž se týmy snaží vyřešit co nejvíce úloh. V Náboji nejde o bezhlavou aplikaci již nabytých vědomostí. Úlohy vyžadují jistou dávku invence a důvtipu.
Více viz math.naboj.org/.

MathRace

Jde o soutěž dvoučlenných až čtyřčlenných skupin, organizovanou Přírodovědeckou fakultou MU, která probíhá on-line formou, a to v odpoledních hodinách.
http://brkos.math.muni.cz/mathrace/index.php

Purple Comet! Math Meet

Tato soutěž je mezinárodní on-line matematická soutěž určená pro studenty základních a středních škol. Koná se od roku 2003 vždy v dubnu. Týmy od jednoho po šest žáků soutěží tak, že odevzdají řešení zadaných matematických problémů prostřednictvím webové stránky. Na řešení mají týmy 10 dní, přičemž si samy volí začátek soutěžní lhůty. Problémy mají různou úroveň obtížnosti, od docela jednoduché po velmi náročnou.
Více viz purplecomet.org/www.facebook.com/PurpleCometMathMeet/ a www.competitionsciences.org/competitions/purple-comet-math-contest/.

GENIUS LOGICUS A GENIUS MATEMATICUS

Portál GENIUS LOGICUS organizuje soutěže v logickém myšlení a řešení hlavolamů už od roku 2000. Za tuto dobu se do logických soutěží zapojilo už více než 400 000 účastníků z 16 zemí.

GENIUS MATEMATICUS je nejnovější mezinárodní matematická on-line soutěž, při níž žáci a studenti mohou zábavnou formou řešit velmi zajímavé a netradiční matematické příklady z každodenního života. Úlohy jsou koncipovány tak, aby soutěžící mohli bez složitých početních operací bez kalkulačky vyřešit za 20 sekund až 3 minuty matematické problémy, s nimiž se denně setkávají. Úlohy jsou jednoduché a je jich hodně (až 50!) a jediným limitem je čas cca 40 minut (rozdělený na jednotlivá kola), který vytváří přiměřené napětí a podporuje soutěživost žáků.

Soutěže organizované tímto portálem jsou placené.
Více viz geniuslogicus.eu/cz/souteze-pro-vsechny/0037/.

Další soutěže pod hlavičkou organizace Mensa ČR

Na těchto webových stránkách naleznete tipy na zajímavé soutěže, které podporují rozvoj (nejen) logického myšlení. U každé soutěže je orientačně uvedena věková kategorie, pro kterou je soutěž určena. Zaujme-li vás některá z nich, kliknutím na název soutěže se dozvíte bližší informace a zejména odkaz na její internetové stránky.
Více viz deti.mensa.cz/index.php?pg=tipy--souteze.

Pro žáky a rodiče žáků prvních ročníků
Přihlášky a žádosti obdrží žáci v papírové podobě na začátku školního roku.

Žádost o kartu ISIC (PDF)
Přihláška ke stravování (PDF)
Informace k výchovně vzdělávacímu kurzu (PDF)
Přípravné kurzy
Zveřejnili jsme informace o přípravných kurzech pro žáky 7. a 9. tříd.

The Duke of Edinburgh’s International Award

Erasmus+

Výchovný poradce pro žáky
Od 1. 5. 2020 se můžete se svými problémy obracet na novou výchovnou poradkyni Mgr. Andreu Mlečkovou, která sídlí v budově B (v domečku).
Nenech to být a pomoz!
Ubližuje někdo tobě nebo tvým spolužákům? Upozorni na to jednoduše a rychle pomocí NNTB – NeNech To Být!
Zájmové aktivity pro žáky
Žákům nabízíme atraktivní zájmové aktivity.
Novinky
17. 9. 2020

Nařízení Ministerstva zdravotnictví

Podle nařízení Ministerstva zdravotnictví od pátku 18. 9. až do odvolání platí povinnost mít nasazené roušky v prostorách školy i v průběhu vyučování...

9. 9. 2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. 9. 2020

Podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze středy 9. září platí od čtvrtku 10. září všeobecný zákaz pohybovat se ve společných vnitřních...

26. 8. 2020

Nabídka pronájmu tělocvičny pro školní rok 2020/2021

Škola nabízí v odpoledních hodinách pronájem dvou tělocvičen.

» více novinek

Metodické kabinety

Začínající učitel