Kontakt a povinné informace

Název organizace

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Adresa (sídlo organizace)

Gustava Klimenta 493/3
708 00 Ostrava-Poruba

Kde se nacházíme

Mapa: mapy.cz, google.com, StreetView
GPS 49.82456° N, 18.17170° E
Dostupnost prostřednictvím MHD: zastávka Oblouk, autobusové linky č. 40, 43, 45 (IDOS – Vyhledání spojení)

Kontakty

Telefonní čísla:

E-mail: profesor@jazgym.cz
Webové stránky: www.jazgym.cz
Identifikátor datové schránky: 5bdnnuz
Adresa pro evidenci úředních e-mailů: JGPT@po-msk.cz (maximální velikost zprávy 20 MB, akceptovány formáty DOC/DOCX, ODT, XLS/XLSX, ODS, PDF, RTF, TXT, CSV, XML, JPG, PNG, ZFO, ZIP)

Identifikační čísla

IČO školy: 61989011
IZO školy: 000850047
REDIZO školy: 600017443

Bankovní spojení

Účet pro platby studentů za školní akce: 220778164/0300
Účet Spolku rodičů a přátel gymnázia: 33332220/0300

Důvod a způsob založení

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě bylo založeno 1. září roku 1991 jako jediné gymnázium v kraji se zaměřením na živé jazyky – původní název zněl Gymnázium s rozšířenou výukou cizích jazyků (adresa Čs. exilu 491, Ostrava-Poruba). Organizace je právnickou osobou a právním nástupcem příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 1. ledna 1995 pod č. j. 30621/94-61. Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 14690/2001-14 ze dne 30. března 2001 přešla organizace s účinností od 1. dubna 2001 do působnosti Moravskoslezského kraje. Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích programů. Předmětem činnosti odpovídající hlavnímu účelu je poskytování středního vzdělávání s maturitní zkouškou. Podrobnější informace o činnosti školy – viz webové stránky školy.

Vyučované obory

 • Gymnázium, kód: 79-41-K/41 (čtyřleté vzdělávání, denní forma vzdělávání)
 • Gymnázium, kód: 79-41-K/61 (šestileté vzdělávání, denní forma vzdělávání)

Organizační struktura školy

Funkce Jméno E-mail Telefon
Ředitelka školy Ing. Monika Kocháňová mkochanova@jazgym.cz 596910081
Zástupce ředitelky (zástupce statutárního orgánu) Mgr. Jaroslava Cvečková jcveckova@jazgym.cz 597582481, 774282210
Zástupce ředitelky PaedDr. Vlastimil Moravec vmoravec@jazgym.cz 596912198/121
Personalistka, asistentka ředitele, podatelna Soňa Vyvijalová svyvijalova@jazgym.cz 596912198/103
Ekonomka, účetní Ing. Eva Kiliánová ekilianova@jazgym.cz 596912198/102
Referentka majetku Magda Večerková mvecerkova@jazgym.cz 596912198/124

Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty a jiná dožádání, včetně opravného prostředku proti rozhodnutí ředitelky školy je možno podat prostřednictvím podatelny školy v souladu s příslušnými právními předpisy.

Přehled nejdůležitějších právních předpisů

Zákony

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění dalších předpisů
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění dalších předpisů
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

Nařízení vlády

 • Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění dalších předpisů
 • Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
 • Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášky

 • Vyhláška MŠMT č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
 • Vyhláška MŠMT č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění dalších předpisů
 • Vyhláška MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění dalších předpisů
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • Vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění dalších předpisů
 • Vyhláška č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží
 • Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků, studentů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MŠMT č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění dalších předpisů
 • Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění dalších předpisů
 • Vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování
 • Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb
 • Vyhláška MŠMT č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění dalších předpisů
 • Vyhláška č. 263/2007, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
 • Vyhláška MŠMT č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění dalších předpisů
 • Vyhláška č. 343/2009 Sb., kterou se ruší vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
 • Vyhláška MŠMT č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky, ve znění dalších předpisů
 • Vyhláška MŠMT č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění dalších předpisů
 • Vyhláška MŠMT č. 492/2005 Sb., o krajských normativech

Ostatní

Provoz školy pro zaměstnance
Provoz školy pro zaměstnance je zajištěn na základě předchozí telefonické domluvy s administrativními pracovnicemi.

Erasmus+

Přijímací řízení
Nenech to být a pomoz!
Ubližuje někdo tobě nebo tvým spolužákům? Upozorni na to jednoduše a rychle pomocí NNTB – NeNech To Být!
Zájmové aktivity pro žáky
Žákům nabízíme atraktivní zájmové aktivity.
Novinky
31. 5. 2020

Pravidla hodnocení žáků ve 2. ploletí školního roku 2019/2020

Zveřejňujeme dokument Hodnocení žáků 1.–3. ročníku a žáků 1. E – 5. E ve 2. pololetí školního roku 2019/2020. Pravidla hodnocení vycházejí z vyhlášky...

21. 5. 2020

Ochrana zdraví při jednotné přijímací zkoušce a maturitní zkoušce

Zveřejňujeme dokument Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří pro období přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku a absolutorium v...

8. 5. 2020

Migrace Adama a Evy na vrchol SOČ. Zářezy našich vyslanců v letošním krajském kole prestižního vědeckého klání

V nezvyklých podmínkách dlouhých vláken diskusního fóra se letos odehrávalo krajské kolo Středoškolské odborné činnosti. V babylonu příspěvků se však...

» více novinek

Kalendář akcí
Není plánován žádný termín.

» celý kalendář

Metodické kabinety

Začínající učitel