Kontakt a povinné informace

Název organizace

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Adresa (sídlo organizace)

Gustava Klimenta 493/3
708 00 Ostrava-Poruba

Kde se nacházíme

Mapa: mapy.cz, google.com, StreetView
GPS 49.82456° N, 18.17170° E
Dostupnost prostřednictvím MHD: zastávka Oblouk, autobusové linky č. 40, 43, 45 (IDOS – Vyhledání spojení)

Kontakty

Telefonní čísla:

E-mail: profesor@jazgym.cz
Webové stránky: www.jazgym.cz
Identifikátor datové schránky: 5bdnnuz
Adresa pro evidenci úředních e-mailů: JGPT@po-msk.cz (maximální velikost zprávy 20 MB, akceptovány formáty DOC/DOCX, ODT, XLS/XLSX, ODS, PDF, RTF, TXT, CSV, XML, JPG, PNG, ZFO, ZIP)

Identifikační čísla

IČO školy: 61989011
IZO školy: 000850047
REDIZO školy: 600017443

Bankovní spojení

Účet pro platby studentů za školní akce: 220778164/0300
Účet Spolku rodičů a přátel gymnázia: 33332220/0300

Důvod a způsob založení

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě bylo založeno 1. září roku 1991 jako jediné gymnázium v kraji se zaměřením na živé jazyky – původní název zněl Gymnázium s rozšířenou výukou cizích jazyků (adresa Čs. exilu 491, Ostrava-Poruba). Organizace je právnickou osobou a právním nástupcem příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 1. ledna 1995 pod č. j. 30621/94-61. Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 14690/2001-14 ze dne 30. března 2001 přešla organizace s účinností od 1. dubna 2001 do působnosti Moravskoslezského kraje. Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích programů. Předmětem činnosti odpovídající hlavnímu účelu je poskytování středního vzdělávání s maturitní zkouškou. Podrobnější informace o činnosti školy – viz webové stránky školy.

Vyučované obory

 • Gymnázium, kód: 79-41-K/41 (čtyřleté vzdělávání, denní forma vzdělávání)
 • Gymnázium, kód: 79-41-K/61 (šestileté vzdělávání, denní forma vzdělávání)

Organizační struktura školy

Funkce Jméno E-mail Telefon
Ředitelka školy Ing. Monika Kocháňová mkochanova@jazgym.cz 596910081
Zástupce ředitelky (zástupce statutárního orgánu) Mgr. Jaroslava Cvečková jcveckova@jazgym.cz 597582481, 774282210
Zástupce ředitelky PaedDr. Vlastimil Moravec vmoravec@jazgym.cz 596912198/121
Personalistka, asistentka ředitele, podatelna Soňa Vyvijalová svyvijalova@jazgym.cz 596912198/103
Ekonomka, účetní Ing. Eva Kiliánová ekilianova@jazgym.cz 596912198/102
Referentka majetku Magda Večerková mvecerkova@jazgym.cz 596912198/124

Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty a jiná dožádání, včetně opravného prostředku proti rozhodnutí ředitelky školy je možno podat prostřednictvím podatelny školy v souladu s příslušnými právními předpisy.

Přehled nejdůležitějších právních předpisů

Zákony

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění dalších předpisů
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění dalších předpisů
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

Nařízení vlády

 • Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění dalších předpisů
 • Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
 • Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášky

 • Vyhláška MŠMT č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
 • Vyhláška MŠMT č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění dalších předpisů
 • Vyhláška MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění dalších předpisů
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • Vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění dalších předpisů
 • Vyhláška č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží
 • Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků, studentů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MŠMT č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění dalších předpisů
 • Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění dalších předpisů
 • Vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování
 • Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb
 • Vyhláška MŠMT č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění dalších předpisů
 • Vyhláška č. 263/2007, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
 • Vyhláška MŠMT č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění dalších předpisů
 • Vyhláška č. 343/2009 Sb., kterou se ruší vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
 • Vyhláška MŠMT č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky, ve znění dalších předpisů
 • Vyhláška MŠMT č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění dalších předpisů
 • Vyhláška MŠMT č. 492/2005 Sb., o krajských normativech

Ostatní

Erasmus+

Provoz školy během letních prázdnin

Během prázdnin je škola otevřena v pracovní dny od 7 do 13 hodin.

Výchovný poradce pro žáky
Od 1. 5. 2020 se můžete se svými problémy obracet na novou výchovnou poradkyni Mgr. Andreu Mlečkovou, která sídlí v budově B (v domečku).
Nenech to být a pomoz!
Ubližuje někdo tobě nebo tvým spolužákům? Upozorni na to jednoduše a rychle pomocí NNTB – NeNech To Být!
Zájmové aktivity pro žáky
Žákům nabízíme atraktivní zájmové aktivity.
Novinky
5. 8. 2020

Informace pro rodiče žáků budoucích prvních ročníků

Zveřejňujeme informace pro rodiče žáků budoucích prvních ročníků.

17. 6. 2020

Výsledky přijímacího řízení ke vzdělávání od školního roku 2020/2021

Zveřejňujeme informace o výsledcích přijímacího řízení ke vzdělávání od školního roku 2020/2021 pro 4letý a 6letý obor.

3. 6. 2020

Vzdělávací a socializační aktivity pro žáky od 17. 6. 2020

V souladu s harmonogramem uvolňování opatření ve školách je možné realizovat občasné vzdělávací a socializační aktivity pro žáky druhých stupňů...

» více novinek

Kalendář akcí
Není plánován žádný termín.

» celý kalendář

Metodické kabinety

Začínající učitel