Kontakt a povinné informace

Název organizace

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Adresa (sídlo organizace)

Gustava Klimenta 493/3
708 00 Ostrava-Poruba

Kde se nacházíme

Mapa: mapy.cz, google.com, StreetView
GPS 49.824559° N, 18.171701° E
Dostupnost prostřednictvím MHD: zastávka Oblouk, autobusové linky č. 40, 43, 45 (IDOS – Vyhledání spojení)

Kontakty

Telefonní čísla:

E-mail: profesor@jazgym.cz
Webové stránky: www.jazgym.cz
Identifikátor datové schránky: 5bdnnuz

Identifikační čísla

IČO školy: 61989011
IZO školy: 000850047
REDIZO školy: 600017443

Bankovní spojení

Účet pro platby studentů za školní akce: 220778164/0300
Účet Spolku rodičů a přátel gymnázia: 169331374/0300

Důvod a způsob založení

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě bylo založeno 1. září roku 1991 jako jediné gymnázium v kraji se zaměřením na živé jazyky – původní název zněl Gymnázium s rozšířenou výukou cizích jazyků (adresa Čs. exilu 491, Ostrava-Poruba). Organizace je právnickou osobou a právním nástupcem příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 1. ledna 1995 pod č. j. 30621/94-61. Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 14690/2001-14 ze dne 30. března 2001 přešla organizace s účinností od 1. dubna 2001 do působnosti Moravskoslezského kraje. Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích programů. Předmětem činnosti odpovídající hlavnímu účelu je poskytování středního vzdělávání s maturitní zkouškou. Podrobnější informace o činnosti školy – viz webové stránky školy.

Vyučované obory

 • Gymnázium, kód: 79-41-K/41 (čtyřleté vzdělávání, denní forma vzdělávání)
 • Gymnázium, kód: 79-41-K/61 (šestileté vzdělávání, denní forma vzdělávání)

Organizační struktura školy

 • Ředitel: probíhá výběrové řízení
 • Zástupce ředitelky: Mgr. Jaroslava Cvečková (zástupce statutárního orgánu)
 • Zástupce ředitelky: PaedDr. Vlastimil Moravec
 • Sekretariát (podatelna): Mgr. Petra Řezáčová (personalistka, asistentka ředitele)
 • Ekonomický úsek: Ing. Eva Kiliánová (ekonomka, účetní), Irena Míčková (správce majetku)

Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty a jiná dožádání, včetně opravného prostředku proti rozhodnutí ředitelky školy je možno podat prostřednictvím podatelny školy v souladu s příslušnými právními předpisy.

Přehled nejdůležitějších právních předpisů

Zákony

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění dalších předpisů
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění dalších předpisů
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

Nařízení vlády

 • Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění dalších předpisů
 • Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
 • Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášky

 • Vyhláška MŠMT č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
 • Vyhláška MŠMT č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění dalších předpisů
 • Vyhláška MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění dalších předpisů
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • Vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění dalších předpisů
 • Vyhláška č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží
 • Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků, studentů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MŠMT č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění dalších předpisů
 • Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění dalších předpisů
 • Vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování
 • Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb
 • Vyhláška MŠMT č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění dalších předpisů
 • Vyhláška č. 263/2007, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
 • Vyhláška MŠMT č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění dalších předpisů
 • Vyhláška č. 343/2009 Sb., kterou se ruší vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
 • Vyhláška MŠMT č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky, ve znění dalších předpisů
 • Vyhláška MŠMT č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění dalších předpisů
 • Vyhláška MŠMT č. 492/2005 Sb., o krajských normativech

Ostatní

Informace pro nově přijaté žáky

Potřebné informace naleznete na stránkách Informace pro nově přijaté žáky.

Spolupracujeme s Lékařskou fakultou OU

Lékařská fakulta Ostravské univerzitySpolupracujeme s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity na projektu Integrace středoškoláků do výuky Fyziologie na Lékařské fakultě Ostravské univerzity.

Novinky
26. 06. 2017

Kurz windsurfingu na jižní Moravě, to znělo od začátku lákavě

Druhý ze dvou sportovních kurzů, které letos škola pořádala pro studenty 3. ročníků, probíhal na Pálavě na jižní Moravě. Pod vedením kvalifikovaných...

26. 06. 2017

Komenský

Komňa, Nivnice, Uherský Brod, Lešno, Naarden... Míst, která jsou spjata s životními osudy Jana Amose Komenského, bychom našli nespočet. Osobnost...

26. 06. 2017

Via Lucis 2017

Čtyřicítka studentů našeho gymnázia se v úterý 20. 6. 2017 vydala zmapovat životní i tvůrčí pouť velkého Čecha Jana Amose Komenského. Svědectví o tom,...

» více novinek