Program na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě se již po několikáté ve školním roce 2019/2020 zapojilo do programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách vyhlášeného statutárním městem Ostrava. V rámci tohoto programu je škole každoročně poskytnuta neinvestiční dotace, která významným způsobem podpoří výuku cizích jazyků na našem gymnáziu. Finanční prostředky z „Dotačního programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území SMO“ byly použity na pořízení učebních pomůcek – cizojazyčných učebnic pro bilingvní výuku francouzštiny, a na úhradu části poplatku za mezinárodně uznávanou jazykovou zkoušku žáka SŠ na úrovni B2 a vyšší podle stupnice Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, který si hradili žáci.

Část finančních prostředků byla použita na úhradu nákladů zpracovatele projektu a na odměny učitelů, kteří realizovali bilingvní výuku (francouzský dějepis, francouzský zeměpis, hudební výchova ve francouzštině) a výuku seminářů zaměřených na přípravu žáků na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky na úrovní B2 a vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Jedná se o semináře připravující žáky na jazykové zkoušky z francouzštiny (DELF scolaire, DALF), z německého jazyka (Deutsches Sprachdiplom II – DSD II) a také z anglického jazyka (FCE, CAE). Finanční prostředky jsou vždy plně využity v souladu s účelem poskytnuté dotace.

Kromě běžné výuky učitelé cizích jazyků propagují jazykovou výuku na našem gymnáziu formou prezentací, workshopů, prostřednictvím vlastních jazykových projektů či soutěží na základních školách. Na recipročních pobytech žáků „francouzských“ tříd na partnerské škole v Limoges nebo na zahraničních jazykových zájezdech v Anglii, Německu či Rakousku reprezentují zvláště Ostravu a Moravskoslezský kraj a také Českou republiku.

Bilingvní výuka francouzského jazyka umožnila žákům gymnázia zapojit se do mezinárodních projektů, např. do projektu Et si on parlait d’Europe! (A co takhle se bavit o Evropě!), který získal národní certifikát Quality Label, jenž je udělován inovativním projektům, které splňují kritéria kvality a které mohou ve svých zemích sloužit jako příklady dobré praxe.

Vyučující francouzského jazyka se ve spolupráci s Francouzskou aliancí v Ostravě podílejí na přípravě žáků k mezinárodní jazykové zkoušce z francouzštiny (DELF scolaire) na úrovni A1–C2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Ve školním roce 2019/2020 vykonalo tuto zkoušku celkem 29 žáků, a to 7 žáků nižšího gymnázia na úrovni A1 a A2 a 22 žáků na úrovni B1–C2.

Díky vynikajícím znalostem anglického jazyka žáci realizují projekt Erasmus+, partnerství škol, s názvem The same or different?, jehož cílem je zvýšit informovanost o kulturách partnerů a jejich národním dědictví či zabývat se rozmanitostí kultur členů EU v souvislosti s globalizací Evropy. Partnery našeho gymnázia jsou školy z Rumunska a Polska.

Učitelé anglického jazyka v průběhu studia a v seminářích FCE a CAE připravují žáky k mezinárodním jazykovým zkouškám (FCE, CAE, CPE). V letošním roce jazykovou zkoušku úspěšně složilo 79 žáků, z toho 10 žáků na úrovni B1 (PET), 37 žáků na úrovni B2 (FCE), 28 žáků na úrovni C1 (CAE) a 4 žáci dokonce uspěli na úrovni C2 (CPE). Celkem složilo mezinárodní jazykovou zkoušku 125 žáků.

Žáci německého jazyka pak byli německým partnerem Bildungsnetzwerk Magdeburg gGmbH přizváni do projektu Erasmus+ Faces of Europe.

Učitelé německého jazyka, včetně rodilého mluvčího, se významným způsobem podíleli na přípravě žáků k mezinárodní jazykové zkoušce z německého jazyka (DSD II) na úrovni B2–C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Ve školním roce 2019/2020 složilo tuto náročnou zkoušku 17 našich žáků, z nichž 6 dosáhlo úrovně C1 SERRJ.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat statutárnímu městu Ostrava za poskytnutou dotaci, díky které se nám daří rozvíjet cizojazyčnou a bilingvní výuku na naší škole.

Mgr. Jaroslava Cvečková

Pro žáky a rodiče žáků prvních ročníků
Přihlášky a žádosti obdrží žáci v papírové podobě na začátku školního roku.

Žádost o kartu ISIC (PDF)
Přihláška ke stravování (PDF)
Informace k výchovně vzdělávacímu kurzu (PDF)
Přípravné kurzy
Zveřejnili jsme informace o přípravných kurzech pro žáky 7. a 9. tříd.

The Duke of Edinburgh’s International Award

Erasmus+

Výchovný poradce pro žáky
Od 1. 5. 2020 se můžete se svými problémy obracet na novou výchovnou poradkyni Mgr. Andreu Mlečkovou, která sídlí v budově B (v domečku).
Nenech to být a pomoz!
Ubližuje někdo tobě nebo tvým spolužákům? Upozorni na to jednoduše a rychle pomocí NNTB – NeNech To Být!
Zájmové aktivity pro žáky
Žákům nabízíme atraktivní zájmové aktivity.
Novinky
23. 9. 2020

Oprašte si znalosti, nažhavte sítě. Startuje nová soutěž Pavlopis

Gravitační síla, botanika, matematické operace, španělská mluvnice. To všechno budou muset ovládat odvážlivci ze základek, kteří seberou odvahu a...

17. 9. 2020

Nařízení Ministerstva zdravotnictví

Podle nařízení Ministerstva zdravotnictví od pátku 18. 9. až do odvolání platí povinnost mít nasazené roušky v prostorách školy i v průběhu vyučování...

9. 9. 2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. 9. 2020

Podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze středy 9. září platí od čtvrtku 10. září všeobecný zákaz pohybovat se ve společných vnitřních...

» více novinek

Metodické kabinety

Začínající učitel