Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku 6letého gymnázia

05.06.2017

V souladu s § 12 vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání zástupkyně statutárního orgánu Jazykového gymnázia Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, p. o., vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku 6letého gymnázia, obor 79-41-K/61 Gymnázium.

Přihlášky ke vzdělávání zašlete do 16. 6. 2017 na adresu školy. Termín konání přijímací zkoušky je ve středu 21. 6. 2017 od 9.00 hodin v budově gymnázia. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 3.

Kritéria přijímacího řízení

Hodnocení na vysvědčeních za 1. a 2. pololetí 6. třídy a za 1. pololetí 7. třídy (nebo odpovídajících ročníků víceletého gymnázia).

Při shodném hodnocení bude rozhodující

  1. známka z tzv. 1. cizího jazyka,
  2. známka z matematiky,
  3. test z jazyka anglického.

V Ostravě 5. 6. 2017

Mgr. Jaroslava Cvečková v. r.
zástupkyně statutárního orgánu

« zpět

Přípravné kurzy
Zve­řej­nili jsme in­for­ma­ce o pří­prav­ných kur­zech pro při­jí­mací zkou­šky na stře­dní ško­ly a při­hlá­šku do těch­to kur­zů.

100 let od narození Pavla Tigrida

Soutěž „Our Earth is Smaller Earth“

Spolupracujeme s Lékařskou fakultou OU

Lékařská fakulta Ostravské univerzitySpo­lu­pra­cu­jeme s Lé­kař­skou fa­kul­tou Ostra­vské uni­ver­zity na pro­jektu Inte­grace středo­ško­láků do výuky Fyzio­logie na Lékař­ské fa­kul­tě Ostrav­ské uni­ver­zity.