Úspěch v soutěži pro nadané mladé filozofy

02.02.2015

Dne 12. 12. 2014 se několik žáků 3. a 4. ročníku zúčastnilo soutěže „Nebojme se myslet“, kterou pořádá katedra filozofie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Úkolem soutěžících bylo napsat krátkou filozofickou úvahu na téma některého ze zadaných citátů slavných myslitelů. Máme velkou radost z toho, že dvě žákyně naší školy, Lucie Kovářová a Radka Žáčková, obě žákyně třídy 5.E, se umístily mezi 20 nejlepšími a postoupily do druhého kola, které se uskuteční v pátek 13. února 2015 na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. Toho dne budou také třem nejlepším soutěžícím z prvního kola předány hmotné ceny – čtečky Kindle Touch. Držme všichni palce naším mladým filozofkám ve druhém kole soutěže, jehož dva vítězové poletí v květnu 2015 na Mezinárodní filozofickou olympiádu do estonského Tartu. Nebude to vůbec jednoduché, protože druhé kolo spočívá v napsání eseje na PC v cizím jazyce. Na výběr je angličtina, francouzština, němčina a španělština. Průběh celé soutěže můžete sledovat na internetových stránkách soutěže.

« zpět

Přípravné kurzy
Zve­řej­nili jsme in­for­ma­ce o pří­prav­ných kur­zech pro při­jí­mací zkou­šky na stře­dní ško­ly a při­hlá­šku do těch­to kur­zů.

100 let od narození Pavla Tigrida

Spolupracujeme s Lékařskou fakultou OU

Lékařská fakulta Ostravské univerzitySpo­lu­pra­cu­jeme s Lé­kař­skou fa­kul­tou Ostra­vské uni­ver­zity na pro­jektu Inte­grace středo­ško­láků do výuky Fyzio­logie na Lékař­ské fa­kul­tě Ostrav­ské uni­ver­zity.