Tvůrčí psaní s Elodie Ledure (Belgie)

25.05.2015

Myslím, že setkání s belgickou fotografkou Mlle Elodie Ledure bylo nejen pro mne, ale i pro mé spolužáky velice zajímavé, poučné a také inspirující. Její fotografie jsou velice originální a neobvyklé. O to kreativnější byla práce pro nás, když jsme museli vymyslet příběh vzniku dané fotografie. Během této velice tvůrčí hodiny jsme se nejen pobavili, ale také procvičili (a někteří možná i zlepšili) svou francouzštinu. Mě osobně tato činnost hodně bavila, a kdybych v pozdější době měla možnost se něčeho podobného zúčastnit, jistě bych neváhala.

D’après moi, la rencontre avec la photographe belge Mlle Elodie Ledure était très intéressante, éducative et inspirante aussi. Ses photos sont originales et extraordinaires. Grâce à la créativité de Mlle Ledure, nous pouvions inventer une histoire de «la naissance» de photo. Pendant ce cours créatif, nous nous sommes bien amusés et en plus, nous avons révisé (et appris aussi de nouveaux mots) notre français. Moi personnellement, j’ai aimé cette activité et si j’avais l’occasion de recommencer, je n’hésiterais pas.

Tereza Novotná, 5. E

17. 3. 2015 jsme se zúčastnili setkání s belgickou fotografkou. Tato událost byla velmi zajímavá a také kreativní. Přednáška nebyla nudná, ale naopak jsme se do celého programu mohli zapojit sami, popsat její tvorbu a zasadit ji do nějaké konkrétní situace. Elodie se nám opravdu věnovala a snažila se nám pomoci v našich představách a myšlenkách. Její tvorba je opravdu zajímavá a chtěla bych se s ní setkat znovu.

Nous avons participé à la rencontre avec une fotogrape belge. Cet événement était très intéressant et créatif aussi. Ce n’était pas un discours ennuyeux au contraire, on pouvait essayer de décrire ses photos et de raconter une histoire qui était joint avec une situation concrète. Elodie travaillait avec nous et elle voulait nous aider avec nos idées et pensées. Sa production est très intéressante et je voudrais la rencontrer encore une fois.

Barbora Petrlíková, 5. E

« zpět

Přípravné kurzy
Zve­řej­nili jsme in­for­ma­ce o pří­prav­ných kur­zech pro při­jí­mací zkou­šky na stře­dní ško­ly a při­hlá­šku do těch­to kur­zů.

100 let od narození Pavla Tigrida

Spolupracujeme s Lékařskou fakultou OU

Lékařská fakulta Ostravské univerzitySpo­lu­pra­cu­jeme s Lé­kař­skou fa­kul­tou Ostra­vské uni­ver­zity na pro­jektu Inte­grace středo­ško­láků do výuky Fyzio­logie na Lékař­ské fa­kul­tě Ostrav­ské uni­ver­zity.