Studium na zahraničních univerzitách

09.01.2017

Navštěvovat po maturitě vysokou školu v cizině bývá pro české studenty lákavé, ovšem finančně náročné. Mnozí však netuší, že existují fondy, nadace či programy, které pro tyto účely udělují nejrůznější stipendia.

Proto jsme pozvali mezi nás bývalého studenta Ondřeje Tolocha, který čtvrtým rokem studuje mezinárodní právo na Univerzitě v Aberdeenu ve Skotsku, aby našim žákům předal své zkušenosti a užitečné rady.

Ucházet se o některou z prestižních vysokých škol lze v rámci programu Erasmus. Je třeba zvládnout výběrové řízení, jehož součástí jsou i doporučující a motivační dopisy. Evropské univerzity většinou vyžadují i jazykové certifikáty nebo trvají na jazykové zkoušce, v některých případech je třeba složit test studijních předpokladů (např. zkouška SAT nebo ACT pro uchazeče o bakalářské studium v USA).

Studijní pobyty v zahraničí přinášejí mladým lidem nejen zkušenosti v oblasti vzdělávání a poté lepší uplatnění na trhu práce, ale i širší kulturní rozhled, samostatnost a zodpovědnost. Uvědomí si svoji vlastní jedinečnost a jiným kulturám předávají zvyklosti a tradice své země.

Připravila Mgr. Svatava Pitříková

« zpět

Přípravné kurzy
Zve­řej­nili jsme in­for­ma­ce o pří­prav­ných kur­zech pro při­jí­mací zkou­šky na stře­dní ško­ly a při­hlá­šku do těch­to kur­zů.

100 let od narození Pavla Tigrida

Spolupracujeme s Lékařskou fakultou OU

Lékařská fakulta Ostravské univerzitySpo­lu­pra­cu­jeme s Lé­kař­skou fa­kul­tou Ostra­vské uni­ver­zity na pro­jektu Inte­grace středo­ško­láků do výuky Fyzio­logie na Lékař­ské fa­kul­tě Ostrav­ské uni­ver­zity.