Studenti sadí krokusy

21.03.2016

I letos zasadili studenti dějepisného semináře cibulky žlutých krokusů, aby si tak připomněli oběti holokaustu a jiných genocid.

Naše škola se již po šesté zúčastnila společného projektu Židovského muzea v Praze a irské organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI).

Cibulky krokusů mají připomínat židovské hvězdy, kterými se nacisté snažili segregovat a odlidštit skupinu obyvatel, které úředně označili za Židy.

Výsadba krokusů není jedinou aktivitou studentů dějepisného semináře. Jeho nedílnou součástí je i program již tradiční exkurze po židovských a německých stopách předválečné Ostravy, o nichž se mezi laickou veřejností příliš neví.

Díky tomu, že je naše škola jednou ze dvou pilotních škol University of Southern California Shoah foundation v České republice, tak mohou studenti dějepisného semináře vyhledávat v největší databázi videointerview na světě a nacházet v ní osudy lidí, kterým do jejichž osobního života zasáhly „velké“ dějiny. Studenti tak získají nejen individuální prožitky lidí, kteří prošli obdobím utrpení a bezpráví, ale sami si osvojí neocenitelné pracovní postupy a zkušenosti badatelů.

« zpět

Přípravné kurzy
Zve­řej­nili jsme in­for­ma­ce o pří­prav­ných kur­zech pro při­jí­mací zkou­šky na stře­dní ško­ly a při­hlá­šku do těch­to kur­zů.

100 let od narození Pavla Tigrida

Spolupracujeme s Lékařskou fakultou OU

Lékařská fakulta Ostravské univerzitySpo­lu­pra­cu­jeme s Lé­kař­skou fa­kul­tou Ostra­vské uni­ver­zity na pro­jektu Inte­grace středo­ško­láků do výuky Fyzio­logie na Lékař­ské fa­kul­tě Ostrav­ské uni­ver­zity.