Projekt Integrace středoškoláků do výuky Fyziologie na Lékařské fakultě Ostravské univerzity

25.09.2015

V tomto akademickém roce 2015/2016 odstartoval již třetí ročník úspěšného kurzu, ve kterém si studenti středních škol mohou vyzkoušet studium alespoň jednoho předmětu vysoké školy v „nultém“ ročníku. Smyslem programu je ověřit skutečných zájem a předpoklady studentů pro studium medicínských a příbuzných oborů.

Penzum znalostí, které rozšiřují látku střední školy, pak studentům může usnadnit přípravu na úspěšné zvládnutí přijímacího řízení. Zásadní výhodou kurzu je skutečnost, že se jedná o finančně nenárokovou aktivitu, kterou zabezpečuje Lékařská fakulta ze svých zdrojů.

V letošním ročníku se kurzu účastní vybraní středoškoláci z gymnázií Pavla Tigrida, Hrabůvky, Matičního, Josefa Kainara a Hladnova. Ani vytvoření šesti studijních skupin oproti dvěma původním nedokázalo pokrýt celkový zájem.

Studijní skupiny pod vedení RNDr. Pavola Švorce a jeho lektorů se postupně seznámí s faktografií jednotlivých okruhů fyziologie a následně nabyté znalosti z připravených studijních materiálů si procvičí v připravených laboratorních cvičeních.

Mgr. Aleš Mazurek
koordinátor projektu

« zpět

Přípravné kurzy
Zve­řej­nili jsme in­for­ma­ce o pří­prav­ných kur­zech pro při­jí­mací zkou­šky na stře­dní ško­ly a při­hlá­šku do těch­to kur­zů.

100 let od narození Pavla Tigrida

Spolupracujeme s Lékařskou fakultou OU

Lékařská fakulta Ostravské univerzitySpo­lu­pra­cu­jeme s Lé­kař­skou fa­kul­tou Ostra­vské uni­ver­zity na pro­jektu Inte­grace středo­ško­láků do výuky Fyzio­logie na Lékař­ské fa­kul­tě Ostrav­ské uni­ver­zity.