Příprava na krajské kolo soutěže v debatování

18.02.2016

Dne 17. února 2016 přišel na naši školu zástupce organizace Studentská Agora, aby zájemce z prvních, druhých a třetích ročníků seznámil se studentskými debatami, které Agora organizuje.

Tento workshop trval 90 minut. Přednášející nám nejprve pomocí prezentace představil celou společnost a její zaměření a poté se přesunul k důvodu tohoto setkání, jímž byly debaty. Studentům němčiny byly všechny zmíněné body velmi povědomé, jedná se v podstatě o českou obdobu německého Jugend debattiert international.

Byli jsme seznámeni s průběhem každé, šest minut trvající organizované debaty na určité kontroverzní téma, kde dva týmy debatérů zastávají zcela opačné názory a cílem je argumentací „porazit" toho druhého. Výsledek hodnotí kvalifikovaná porota. Dále nám přednášející ukázal na videích i jiné typy debat a sami jsme se v týmech pokusili na takovou organizovanou debatu připravit. Nakonec jsme si vylosovali, zda budeme zastávat pro nebo proti argumenty, a šlo se na věc.

Všechny nasbírané informace ohledně správné volby zdrojů pro zjišťování a tvorbu vlastních argumentů a názorů přes strukturu projevu až po správný přednes, pozorné naslouchání protistrany nevyjímaje, jsou určitě přínosné i pro každodenní život nás všech. Myslím, že se dokonce našlo i pár zájemců, kteří by si rádi zkusili takovou debatu naostro.

autor: Karel Oprchal, 3

« zpět

Přípravné kurzy
Zve­řej­nili jsme in­for­ma­ce o pří­prav­ných kur­zech pro při­jí­mací zkou­šky na stře­dní ško­ly a při­hlá­šku do těch­to kur­zů.

100 let od narození Pavla Tigrida

Spolupracujeme s Lékařskou fakultou OU

Lékařská fakulta Ostravské univerzitySpo­lu­pra­cu­jeme s Lé­kař­skou fa­kul­tou Ostra­vské uni­ver­zity na pro­jektu Inte­grace středo­ško­láků do výuky Fyzio­logie na Lékař­ské fa­kul­tě Ostrav­ské uni­ver­zity.