Překladatelský workshop

28.04.2015

Dne 20. 4. 2015 se účastnili žáci našeho gymnázia překladatelského workshopu v rámci Česko-německých kulturních dnů v Ostravě.

Součástí workshopu bylo slavnostní vyhlášení výsledků Překladatelské soutěže pro studenty středních škol, které se aktivně účastnilo 5 žáků naší školy – Kateřina Pokorná (2. A), Markéta Endlicherová (2. C), Markéta Šindlerová (3. C), Renáta Šindlerová (3. C) a Zbyněk Mikolajek (4. C).

Studenti měli jedinečnou příležitost si vyzkoušet práci profesionálního překladatele na třech odlišných textech. Překlady byly hodnoceny anonymně několika odborníky Ostravské univerzity, kteří se překladatelství a tlumočení sami věnují.

Všichni zúčastnění žáci byli hodnoceni výborně. Zvláštního uznání se dočkal Zbyněk Mikolajek, jehož překlady by mohly, dle odborníků, směle konkurovat práci profesionálních překladatelů.

Na samotném workshopu se žáci dozvěděli nejen o moderních technických možnostech překladatelské profese, ale také mohli s odborníky osobně prodiskutovat a rozebrat své přeložené texty a jednotlivá osobní hodnocení.

Všem našim úspěšným „překladatelům“ gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů ve studiu.

Mgr. Martin Oborný

« zpět

Přípravné kurzy
Zve­řej­nili jsme in­for­ma­ce o pří­prav­ných kur­zech pro při­jí­mací zkou­šky na stře­dní ško­ly a při­hlá­šku do těch­to kur­zů.

100 let od narození Pavla Tigrida

Spolupracujeme s Lékařskou fakultou OU

Lékařská fakulta Ostravské univerzitySpo­lu­pra­cu­jeme s Lé­kař­skou fa­kul­tou Ostra­vské uni­ver­zity na pro­jektu Inte­grace středo­ško­láků do výuky Fyzio­logie na Lékař­ské fa­kul­tě Ostrav­ské uni­ver­zity.