Prázdninové stáže ve Francii

09.06.2015

Léto se rychle blíží a s ním i odjezd devíti studentů třetího a pátého ročníku do Francie. Měli jsme chuť zažít nové obohacující zkušenosti a strávit čas v zemi, jejíž jazyk se už několik let učíme. Budeme se účastnit stáží v jednom z nejkrásnějších regionů Francie – v Bretani. Dva měsíce budeme pracovat v různých oblastech, od pohostinství až po turistická centra, a určitě využijeme volných dnů k tomu, abychom objevili Bretaň v celé své kráse.

L’été en Bretagne – C’est parti!

L’été approche à grande vitesse ainsi que le départ en France de neuf lycéens de Seconde. Nous avions tous envie de vivre une nouvelle expérience enrichissante et de passer du temps dans un pays dont nous apprenons tous la langue depuis des années. Nous avons la chance de participer à des stages dans l’une des plus belles régions françaises - en Bretagne. Pendant deux mois, nous travaillerons dans différents domaines (restauration, centres touristiques, …) et nous profiterons sans doute des jours de congé pour découvrir la région dans toute sa beauté.

Sabina Škrobánková, 3.A

« zpět

Přípravné kurzy
Zve­řej­nili jsme in­for­ma­ce o pří­prav­ných kur­zech pro při­jí­mací zkou­šky na stře­dní ško­ly a při­hlá­šku do těch­to kur­zů.

100 let od narození Pavla Tigrida

Spolupracujeme s Lékařskou fakultou OU

Lékařská fakulta Ostravské univerzitySpo­lu­pra­cu­jeme s Lé­kař­skou fa­kul­tou Ostra­vské uni­ver­zity na pro­jektu Inte­grace středo­ško­láků do výuky Fyzio­logie na Lékař­ské fa­kul­tě Ostrav­ské uni­ver­zity.