PAUL – nový magazín našich studentů

12.06.2016

Mají tištěná média smysl i v dnešní době? Studenti našeho gymnázia mají jasno, a tak v letošním školním roce dali vzniknout novému školnímu časopisu.

Díky iniciativě studentů druhého a třetího ročníku má gymnázium opět platformu, která umožňuje publikovat vlastní uměleckou tvorbu, články ze života školy, recenze, reportáže a řadu dalších (i cizojazyčných) textů. Časopis vychází v jednoduché, avšak moderní grafické úpravě. A proč PAUL? Redaktoři výstižně zvolili aluzi na jméno Pavla Tigrida, k jehož odkazu se škola nejen svým názvem hlásí. Poděkování za podporu patří také vedení gymnázia, bez níž by časopis nemohl vycházet.

Přejeme magazínu dlouhé trvání, spokojené čtenáře a také co nejvíce příznivců na jeho stránkách www.facebook.com/pauljgpt.

Mgr. Karel Střelec

« zpět

Přípravné kurzy
Zve­řej­nili jsme in­for­ma­ce o pří­prav­ných kur­zech pro při­jí­mací zkou­šky na stře­dní ško­ly a při­hlá­šku do těch­to kur­zů.

100 let od narození Pavla Tigrida

Spolupracujeme s Lékařskou fakultou OU

Lékařská fakulta Ostravské univerzitySpo­lu­pra­cu­jeme s Lé­kař­skou fa­kul­tou Ostra­vské uni­ver­zity na pro­jektu Inte­grace středo­ško­láků do výuky Fyzio­logie na Lékař­ské fa­kul­tě Ostrav­ské uni­ver­zity.