Paliativní a hospicová péče optikou etiky

14.02.2017

Na konci měsíce ledna se uskutečnila v prostorách gymnázia druhá přednáška týkající se etického rozměru medicíny, která byla tematicky zaměřena na otázky paliativní a hospicové péče o nevyléčitelně nemocné pacienty v terminálním stádiu nemoci.

Naše pozvání tentokrát přijala Bc. Andrea Radomská, DiS, která se řadí v moravskoslezském kraji k předním pracovníkům v tomto oboru. Základním smyslem této přednášky bylo poukázat i na témata života, kterým se současný konzumní svět zarytě vyhýbá a opomíjí je.

V dvouhodinovém bloku se studenti souhrnně seznámili se základními fakty týkajícími se hospicové a paliativní péče a následně pak s možnostmi péče v našem regionu. Struktura přednášky nastínila problematiku a etické otázky oboru, varovala studenty před zanedbáváním prvotních příznaků vážného onemocnění. Navazující blok se poté detailně věnoval péči o těžce nemocného pacienta v rodině včetně nevyléčitelně nemocných dětí a otázce samotného úmrtí v rodině.

Podstatnou částí přednášky byly etické otázky bezprostředně spjaté s úmrtím blízkého člověka – partnera, rodiče, dítěte, kamaráda, kamarádky nebo vlastní úmrtí. Pomocí pracovního listu „Moje smrt“ byla studentům velmi realisticky nastíněna představa o eschatologických otázkách (posledních věcech na tomto světě) člověka.

Přednášená problematika studenty 4. ročníků obohatila nejen o informace z této oblasti, ale rovněž doplnila potřebné penzum znalostí k maturitní zkoušce.

Poslechnout si můžete první část (PDF – 2,9 MB) a druhou část (PDF – 1,7 MB) záznamu Českého rozhlasu.

Zvláštní poděkování

Rádi bychom poděkovali panu Mgr. Stanislavu Janalíkovi z Českého rozhlasu – Centra zpravodajství Ostrava – za vstřícný přístup a mediální podporu.

Více informací naleznete na webu www.zivotastrom.cz.

« zpět

Přípravné kurzy
Zve­řej­nili jsme in­for­ma­ce o pří­prav­ných kur­zech pro při­jí­mací zkou­šky na stře­dní ško­ly a při­hlá­šku do těch­to kur­zů.

100 let od narození Pavla Tigrida

Spolupracujeme s Lékařskou fakultou OU

Lékařská fakulta Ostravské univerzitySpo­lu­pra­cu­jeme s Lé­kař­skou fa­kul­tou Ostra­vské uni­ver­zity na pro­jektu Inte­grace středo­ško­láků do výuky Fyzio­logie na Lékař­ské fa­kul­tě Ostrav­ské uni­ver­zity.