Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce

09.02.2016

Středisko volného času na Ostrčilově ulici v centru Ostravy pořádá každoročně okresní kolo olympiády v anglickém jazyce. Už přes deset let se této soutěže účastní i nejlepší studenti angličtiny našeho gymnázia. Ani v letošním roce tomu nebylo jinak. A jak jsme dopadli?

Školní kola soutěže proběhla na naší škole ve dvou kategoriích v prosinci a na konci ledna. Již v úterý 2. února 2016 se konalo okresní kolo, kterého se zúčastnily obě naše výherkyně. Stejně jako ve školním kole museli soutěžící předvést úroveň svých poslechových dovedností, popsat netradiční obrázek, mluvit samostatně na předem připravené téma a vést dialog se svým soupeřem. V kategorii III. A (1.–3. ročník čtyřletého studia) se naše reprezentantka Zuzana Ehrlichová ze třídy 3. A umístila ve velmi silné konkurenci na 7.–10. místě. V kategorii II. B (1. a 2. ročník šestiletého studia) získala Irena Zvárová ze třídy 2. E skvělé třetí místo.

Děkuji oběma studentkám za předvedené výkony.

Mgr. Simona Brothánková, organizátorka školního kola soutěže

« zpět

Přípravné kurzy
Zve­řej­nili jsme in­for­ma­ce o pří­prav­ných kur­zech pro při­jí­mací zkou­šky na stře­dní ško­ly a při­hlá­šku do těch­to kur­zů.

100 let od narození Pavla Tigrida

Spolupracujeme s Lékařskou fakultou OU

Lékařská fakulta Ostravské univerzitySpo­lu­pra­cu­jeme s Lé­kař­skou fa­kul­tou Ostra­vské uni­ver­zity na pro­jektu Inte­grace středo­ško­láků do výuky Fyzio­logie na Lékař­ské fa­kul­tě Ostrav­ské uni­ver­zity.