Návštěva Krevního centra

20.06.2017

Dne 1. 6. 2017 navštívili studenti našeho gymnázia v rámci výuky dvouletého biologického semináře Krevní centrum FN v Ostravě, které se řadí k největším transfuzním pracovištím v České republice.

Pod vedením Bc. Naděždy Kalužové absolvovali studenti klasickou cestu „dárce krve“, a to od počátečního příjmu, až po samotný odběr krve a krevní plazmy. Touto demonstrativní cestou se studenti seznámili s jednotlivými úseky odběrového pracoviště a také s metodami a přístroji, které slouží k samotnému odběru krve nebo plazmy. Na závěr exkurze si studenti prohlédli sklad transfuzních přípravků, kde se dozvěděli, k jakým účelům se v dnešní době odebraná krev a plazma používá. Pro mnohé bylo překvapením, že darovaná krev není jen základem většiny operací, nýbrž také slouží ke zpracování a výrobě mnoha krevních derivátů potřebných k léčbě závažných onemocnění.

Pro mnohé studenty, budoucí biology a mediky, byla návštěva Krevního centra FN Ostrava také jistou „zkouškou odvahy a pevných nervů“. Ověřili si totiž, jak na ně působí pohled na lidskou krev, který jistě mnohdy nebývá spojen s příjemnými pocity. Většina studentů tuto zkušenost zvládla na „výbornou“. Všichni si odnesli spousty cenných vědomostí, a to nejen do školních lavic, ale také do celého života. Teď už všichni víme, že krev je nejcennější tekutinou na světě, kterou věda zatím neumí jakkoliv nahradit.

Mgr. Martin Oborný

« zpět

Přípravné kurzy
Zve­řej­nili jsme in­for­ma­ce o pří­prav­ných kur­zech pro při­jí­mací zkou­šky na stře­dní ško­ly a při­hlá­šku do těch­to kur­zů.

100 let od narození Pavla Tigrida

Spolupracujeme s Lékařskou fakultou OU

Lékařská fakulta Ostravské univerzitySpo­lu­pra­cu­jeme s Lé­kař­skou fa­kul­tou Ostra­vské uni­ver­zity na pro­jektu Inte­grace středo­ško­láků do výuky Fyzio­logie na Lékař­ské fa­kul­tě Ostrav­ské uni­ver­zity.