Návštěva Krevního centra Fakultní nemocnice Ostrava

10.12.2015

Dne 7. 12. 2015 navštívili žáci 3. ročníku v rámci výuky biologie Krevní centrum ve Fakultní nemocnici Ostrava. Během komentované exkurze se žáci postupně seznámili s problematikou dárcovství krve a plazmy, jejím dalším zpracováním a výrobou transfuzních přípravků.

Vyškolený personál umožnil žákům vyzkoušet si „klasickou cestu dárce“ od registrace až po samotný odběr krve či plazmy. Po prohlídce odběrového pracoviště následoval přesun exkurze do laboratoří a prostor expedice, kde bylo žákům objasněno, jaká je další cesta darované krve a plazmy.

V závěru exkurze odpověděl zdravotnický personál na všechny zvídavé dotazy našich žáků a zároveň motivoval své „budoucí dárce“ k darování nenahraditelné a zároveň nejcennější tekutiny na světě – krve.

Mgr. Martin Oborný

« zpět

Přípravné kurzy
Zve­řej­nili jsme in­for­ma­ce o pří­prav­ných kur­zech pro při­jí­mací zkou­šky na stře­dní ško­ly a při­hlá­šku do těch­to kur­zů.

100 let od narození Pavla Tigrida

Spolupracujeme s Lékařskou fakultou OU

Lékařská fakulta Ostravské univerzitySpo­lu­pra­cu­jeme s Lé­kař­skou fa­kul­tou Ostra­vské uni­ver­zity na pro­jektu Inte­grace středo­ško­láků do výuky Fyzio­logie na Lékař­ské fa­kul­tě Ostrav­ské uni­ver­zity.