Medicína optikou etiky

13.02.2017

V rámci několikaletého úspěšného projektu Integrace středoškoláků do výuky fyziologie na Lékařské fakultě Ostravské univerzity, který naše gymnázium pomáhalo realizovat, pokračujeme v prohlubování zájmu a povědomí studentů o medicíně a příbuzných oborech.

Ačkoli se naše gymnázium svým založením orientuje převážně na výuku cizích jazyků, těší nás, že mnozí studenti zamířili a úspěšně složili přijímací řízení na medicínu a příbuzné bio-chemické obory.

V součinnosti s tímto vývojem jsme do kurikula našeho vzdělávání začlenili i dvě přednášky, které organicky propojují oblast humanitních a exaktních věd.

V prvním vzdělávacím bloku naše pozvání přijal bývalý primář Centra plastické chirurgie a chirurgie ruky Fakultní nemocnice Ostrava (v současnosti primář Kliniky LLC a Silesia Medical) MUDr. Bronislav Vřeský; ve druhém pak Bc. Andrea Radomská, DiS. – psychoterapeut Mobilního hospice Strom života.

Plastická chirurgie optikou etiky

Tato přednáška byla koncipována nejprve jako krátký exkurz do historie světové plastické chirurgie a následně krátký popis vývoje plastické chirurgie v Československu od jejího vzniku jako svébytné disciplíny v 50. letech minulého století do současnosti. Na tuto část posléze navázal blok zaměřující se na aktuální stav plastické chirurgie.

Pan primář Vřeský studentům na výukových materiálech určených pro studenty lékařských fakult a příbuzných oborů demonstroval možnosti a postupy současné plastické chirurgie. Na prezentovaném materiálu studenti mohli shlédnout metody a postupy při rekonstrukci vážně poškozené kraniální (lebeční) oblasti. Detailně studentům přiblížil způsoby plastického doplnění chybějících tkání kosti lebeční moderními plastovými materiály. V následujících případech se studenti seznámili s přenášením štěpů kostí, měkkých tkání a jejich využití při rekonstrukci a remodelaci postižené čelisti s využitím titanových náhrad.

Valná část přednášky byla věnována etickému rozměru plastické chirurgie. Naším prvořadým cílem bylo upozornit studenty a studentky i na možná rizika honby za dokonalými zevnějšky a zmínit etické problémy, se kterými se lékaři v tomto oboru potýkají.

Díky prezentaci skutečných případů, reálných fotografií pořízených z operačního sálu a z následné rekonvalescence pacientů, si studenti rozšířili obzory v tomto oboru. Sekundárním smyslem přednášky bylo nasměrovat budoucí mediky možná právě pro tuto specializaci, ale zejména všem přiblížit skutečnou plastickou chirurgii, která navazuje na primární chirurgii a napomáhá zahladit stopy po vážných úrazech a onemocněních, což bylo naplněno velmi lidským a poutavým vyprávěním pana primáře.

Etický rozměr byl rovněž naplněn v části věnované případu, kdy pacientovi byla za nezměrného snažení chirurgů zachráněna paže vytržená z brachiálního plexu (nervové pleteně paže) při autonehodě. Paže sice byla zachráněna úspěšně, avšak bez funkčnosti neurální sítě. Pacient byl následně postaven před etické dilema – zda žít se zachráněnou, ale nefunkční končetinou, která jej omezovala, či podstoupit dobrovolnou amputaci, po které se jeho život i s protézou kvalitativně zlepšil a opět se vrátil k životu naplněnému sportem.

Mgr. Aleš Mazurek

« zpět

Přípravné kurzy
Zve­řej­nili jsme in­for­ma­ce o pří­prav­ných kur­zech pro při­jí­mací zkou­šky na stře­dní ško­ly a při­hlá­šku do těch­to kur­zů.

100 let od narození Pavla Tigrida

Spolupracujeme s Lékařskou fakultou OU

Lékařská fakulta Ostravské univerzitySpo­lu­pra­cu­jeme s Lé­kař­skou fa­kul­tou Ostra­vské uni­ver­zity na pro­jektu Inte­grace středo­ško­láků do výuky Fyzio­logie na Lékař­ské fa­kul­tě Ostrav­ské uni­ver­zity.