Kdo je nejlepší v angličtině aneb Best in English poprvé

13.12.2016

V minulých letech se studenti naší školy opakovaně účastnili soutěže Angličtinář roku, která ale v tomto roce překročila hranice České republiky i Slovenska. Musela proto dostat nový anglický název Best in English. Do letošního ročníku se podle informace organizátorů zapojilo 15 107 studentů z 28 evropských zemí. Museli prokázat své hluboké znalosti anglické gramatiky a vysokou úroveň poslechových a čtecích dovedností. Test dosahoval v některých částech až úrovně C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

A kdo měl na našem gymnáziu odvahu se nechat ve středu 30. listopadu 2016 otestovat? Čtrnáct studentů ze tříd 4. A, 6. E a 3. A. Soutěž probíhala elektronicky a trvala maximálně 60 minut.

A nejlepší angličtináři našeho kontinentu? Ti vyhrají jazykové kurzy v Kanadě a v Praze!

Simona Brothánková

« zpět

Přípravné kurzy
Zve­řej­nili jsme in­for­ma­ce o pří­prav­ných kur­zech pro při­jí­mací zkou­šky na stře­dní ško­ly a při­hlá­šku do těch­to kur­zů.

100 let od narození Pavla Tigrida

Spolupracujeme s Lékařskou fakultou OU

Lékařská fakulta Ostravské univerzitySpo­lu­pra­cu­jeme s Lé­kař­skou fa­kul­tou Ostra­vské uni­ver­zity na pro­jektu Inte­grace středo­ško­láků do výuky Fyzio­logie na Lékař­ské fa­kul­tě Ostrav­ské uni­ver­zity.