Jako špioni na misi?

27.03.2017

V předvánoční čas se na našem gymnáziu obvykle konají nejrůznější mimoškolní akce. V prosinci 2016 se německy hovořícím maturantům naskytla výjimečná možnost navštívit Centrum sdílených služeb firmy Siemens v Ostravě. Firma nabízí uplatnění především německy hovořícím lidem, ale ve firmě se celkem využívá 28 jazyků.

Naše průvodkyně nás stručně informovala o historii firmy, jež na našem území úspěšně působí již od roku 1890. Studenti se dále seznámili s činnostmi, které jsou v Ostravě od roku 2008 vykonávány, a byl jim představen štědrý systém firemních benefitů, k nimž patří možnost pracovat dva až tři dny v týdnu z pohodlí domu.

Pro naše budoucí absolventy byly cenné informace o možnosti absolvovat v Centru sdílených služeb dlouhodobou brigádu během vysokoškolského studia. V současné době je ve firmě zaměstnána i jedna naše absolventka. Bohužel zrovna pracovala z domu, a tak jsme se s ní nepotkali.

Po přestávce, kterou přítomní chlapci strávili v relaxační zóně hrou stolního fotbalu, následovala prohlídka jednoho patra, ve kterém pracují zaměstnanci v Open Space kanceláři.

Studenti měli možnost během celé návštěvy klást otázky a před maturitou si uvědomit, co je možná čeká v budoucím životě, případně porovnat prostředí a pracovní nasazení s tím, co znají od svých rodičů a sourozenců.

Simona Brothánková

« zpět

Přípravné kurzy
Zve­řej­nili jsme in­for­ma­ce o pří­prav­ných kur­zech pro při­jí­mací zkou­šky na stře­dní ško­ly a při­hlá­šku do těch­to kur­zů.

100 let od narození Pavla Tigrida

Spolupracujeme s Lékařskou fakultou OU

Lékařská fakulta Ostravské univerzitySpo­lu­pra­cu­jeme s Lé­kař­skou fa­kul­tou Ostra­vské uni­ver­zity na pro­jektu Inte­grace středo­ško­láků do výuky Fyzio­logie na Lékař­ské fa­kul­tě Ostrav­ské uni­ver­zity.