Exkurze po stopách Velké Moravy

01.07.2015

Dne 9. 6. jsme se opět jako každý rok vydali po stopách Velké Moravy. Naší první zastávkou byl archeoskanzen v Modré u Velehradu, kde se nachází soubor rekonstrukcí různých typů staveb, jejichž zbytky byly nalezeny na archeologických lokalitách z období Velké Moravy. V doprovodném programu jsme se seznámili se životem našich předků v 9. století, ochutnali placky vytažené z velkomoravské pece, vyzkoušeli si zbraně velkomoravských velmožů apod.

Poté nás čekala krátká zastávka v Sadech Špitálkách u Uherského Hradiště, kde na vrcholu ostrohu, ze kterého je nádhérný pohled na Uherské Hradiště a okolí, byly nalezen zbytky složitého komplexu církevních staveb s baptisteriem, spojené zřejmě s působením byzantské misie.

V novogotické kapli hřbitova v Hodoníně, která je upravena pro potřeby pravoslavé bohoslužby, nás pravoslavný kněz seznámil s působením a významem byzantské misije Cyrila a Metoděje, s průběhem pravoslavné bohoslužby, s ikonami a dalšími předměty, které jsou při pravoslavných bohoslužbách užívány. Cestu za naší minulostí jsme završili návštěvou velkomoravského hradiště v Mikulčicích. Rozsáhlé hradiště s dvanácti kamennými kostely, kamenným palácem, chráněné mohutnou hradbou a několika rameny řeky Moravy, bylo zřejmě náboženským a správním centrem celé Velkomoravské říše, sídlem velkomoravských knížat a jejich vojenské družiny.

Naše putování nám pomohlo nahlédnout do dávné minulosti, vytvořit si plastický obraz o životě našich předků a uvědomit si, kolik věcí, s nimiž se dnes a denně setkáváme, má svůj původ v dávné minulosti, je odkazem našich předků, kteří si tak zasluhují úctu a pozornost.

« zpět

Přípravné kurzy
Zve­řej­nili jsme in­for­ma­ce o pří­prav­ných kur­zech pro při­jí­mací zkou­šky na stře­dní ško­ly a při­hlá­šku do těch­to kur­zů.

100 let od narození Pavla Tigrida

Spolupracujeme s Lékařskou fakultou OU

Lékařská fakulta Ostravské univerzitySpo­lu­pra­cu­jeme s Lé­kař­skou fa­kul­tou Ostra­vské uni­ver­zity na pro­jektu Inte­grace středo­ško­láků do výuky Fyzio­logie na Lékař­ské fa­kul­tě Ostrav­ské uni­ver­zity.