Beseda o dobrovolnictví

05.03.2015

Ve středu 25. 2. 2015 se uskutečnila beseda pro druhé ročníky a třídu 4. E, jež měla nejen doplnit učivo ZSV, ale také nabídnout studentům pohled na témata, která většina z nás běžně v každodenním životě neřeší, ale která jsou významnou součástí života společnosti.

Na naše pozvání přišli do školy pracovníci Dobrovolnického centra ADRA Ostrava, Mgr. Zuzana Kuperová a Mgr. Petr Kantor, pracovník Národního institutu pro další vzdělávání a Asociace středoškolských klubů.

Studenti dostali informace o principech dobrovolnictví a dobrovolné práce. Hovořilo se o tom, kde a proč se uplatňuje tento fenomén, a také o možnostech, které mají v této oblasti samotní studenti, pokud je tato problematika zajímá. Besedovalo se o pomoci dětem a dětským zařízením, o pomáhání v nemocnicích, o záslužné pomoci starším občanům atd. Studenti se dozvěděli o práci dobrovolníků u nás i v zahraničí. Zajímavé byly mimo jiné také informace o konkrétních zásazích dobrovolníků při aktuálních problémech na Ukrajině.

Podobnou přednášku spojenou s besedou jsme v naší škole organizovali poprvé. Podle ohlasu většiny samotných studentů je přednáška velmi zaujala, a proto budeme toto téma pro studenty 2. ročníku zařazovat v příštích letech pravidelně.

Mgr. Jana Tomalová

« zpět

Přípravné kurzy
Zve­řej­nili jsme in­for­ma­ce o pří­prav­ných kur­zech pro při­jí­mací zkou­šky na stře­dní ško­ly a při­hlá­šku do těch­to kur­zů.

100 let od narození Pavla Tigrida

Spolupracujeme s Lékařskou fakultou OU

Lékařská fakulta Ostravské univerzitySpo­lu­pra­cu­jeme s Lé­kař­skou fa­kul­tou Ostra­vské uni­ver­zity na pro­jektu Inte­grace středo­ško­láků do výuky Fyzio­logie na Lékař­ské fa­kul­tě Ostrav­ské uni­ver­zity.