Pokyny a přihláška

V souladu s platnou legislativou stále platí možnost podat v rámci prvního kola přijímacího řízení přihlášky na dvě střední školy.

Pro školní rok 2014/15 se vyplňuje přihláška v rozsahu uvedeném na nově stanoveném tiskopisu přihlášky, pro denní formu vzdělávání.

Formulář přihlášky v elektronické podobě je možno stáhnout z našich webových stránek (formát XLSX, formát PDF) nebo z webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Nově se na tiskopisech přihlášky uvádějí dvě školy (příp. dva obory vzdělání na jedné střední škole), pokud se na ně uchazeč hlásí. Když se hlásí jen na jednu školu (obor vzdělání), druhou školu (obor vzdělání) nevyplňuje. V případě, že se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, uvede na prvním místě v přihlášce školu a název jednoho oboru vzdělání, na druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělání.

Pokud žák podává přihlášku ke vzdělávání na dvě školy, odevzdá vyplněný formulář přihlášky na každou vybranou školu zvlášť. Pořadí škol dle vlastní preference musí být na obou přihláškách stejné. Obě přihlášky musí být podepsané uchazečem a zákonným zástupcem uchazeče, musí mít vyplněn a potvrzen prospěch žáka ve škole (zadní strana přihlášky); lékařský posudek se pro obor Gymnázium zpravidla nepožaduje. V přihlášce na naše gymnázium lékařský posudek nepožadujeme. Nejzazší termín pro doručení přihlášky na příslušnou střední školu je 15. 3. 2015.

Pokud obě školy, na které žák podal přihlášku, realizují přijímací zkoušku v rámci pilotního ověřování (formou jednotných testů), koná žák přijímací zkoušku pouze jednou, a to na té škole, kterou uvedl v přihlášce v pořadí jako první. Výsledky jednotných testů budou CERMATEM předány i druhé škole. Termín jednotně zadávaných testů je pevně stanoven MŠMT v rámci pilotního ověřování a do kolonky „Termín přijímací zkoušky“ se neuvádí. Po 31. 3. obdrží žák od školy, v níž bude konat jednotné testy, pozvánku k přijímací zkoušce.

Termíny jednotně zadávaných testů:

Studium

Řádný termín testů

Náhradní termín testů

Čtyřleté

15. 4. 2015

14. 5. 2015

Šestileté a osmileté

16. 4. 2015

14. 5. 2015

Pokud ze zvolených středních škol jedna škola realizuje přijímací zkoušky v rámci pilotního ověřování a druhá nikoliv (má svoje „školní“ přijímací zkoušky), koná žák přijímací zkoušku dvakrát, a to 15. 4. 2015 (příp. 16. 4. 2015) ve škole zapojené do pilotního ověřování a 22. nebo 23. 4. 2015 na druhé škole v souladu s kritérii vyhlášenými ředitelem této školy. A v tomto případě zapíše žák v přihlášce do kolonky „Termín přijímací zkoušky“ zvolený termín 22. nebo 23. 4. 2015.

Výsledky přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů zveřejní střední školy nejdříve 22. 4. 2015 na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň po dobu 15 dnů.

Rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, se nezasílají poštou, ale oznamují se zveřejněním na seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče; tento seznam obsahuje datum zveřejnění a poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku ve stanovené lhůtě, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. V případě zveřejnění 22. 4. 2015 uplyne tato lhůta dnem 7. 5. 2015.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání se doručuje zákonnému zástupci poštou (pokud je nelze doručit, ukládá se na poště po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené). Naše gymnázium umožní zákonným zástupcům vyzvednout si rozhodnutí o nepřijetí osobně ve škole, kde po jeho převzetí mohou zároveň podat odvolání.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení tohoto rozhodnutí (tzn. ode dne, kdy si zákonný zástupce rozhodnutí vyzvedl na poště nebo přímo ve škole; případně ode dne, kdy bylo považováno za doručené uložením 5 pracovních dnů na poště). Odvolání se podává ke Krajskému úřadu MSK, ale vždy prostřednictvím školy, která rozhodnutí vydala, a musí být podepsáno zákonným zástupcem nezletilého uchazeče.

Další informace o přijímacím řízení můžete získat na našem Dni otevřených dveří, který se uskuteční ve středu 21. 1. 2015 v době od 14.00 do 18.00 hod. nebo na webových stránkách Moravskoslezského kraje, příp. MŠMT; informace o centrálně zadávaných jednotných testech jsou zveřejněny na webové stránce Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání.

Z veřejně dostupných materiálů zpracovala PhDr. Ludmila Kupková, zástupkyně ředitelky

SametOVA!!!

Erasmus+

Přípravné kurzy
Zveřejnili jsme informace o přípravných kurzech pro žáky 7. a 9. tříd.
Nenech to být a pomoz!
Ubližuje někdo tobě nebo tvým spolužákům? Upozorni na to jednoduše a rychle pomocí NNTB – NeNech To Být!
Novinky
15. 10. 2019

Vracíme se na začátek – staronová indicie je venku!

Nestihli jste se projet tramvají? - Nevadí, tady máte jedničku ještě jednou.

9. 10. 2019

Zájezd do Velké Británie 2019

Začátek nového školního roku si studenti Jazykového gymnázia Pavla Tigrida opět zpestřili studijním vzdělávacím pobytem ve Velké Británii. Letos jsme...

7. 10. 2019

Dny otevřených dveří

Vážení rodiče, milí žáci, zveme vás na dny otevřených dveří, které proběhnou ve dvou termínech: sobota 9. listopadu 2019 v době 9.00–13.00 hod. a...

» více novinek